Aviso:

[Pechar}Acta do Consello Municipalista da Cooperación reunido o 10 de febreiro de 2005 en Santiago de Compostela

Asisten:

 • Alfredo Novoa, presidente do Fondo Galego.
 • Xulio Ríos, Secretaría.
 • Xosé María Permui, Tesoureiro.
 • Marta Iglesias, Vocalía de Convocatorias e Proxectos.
 • Ana Rosa Pérez García, Vocalía de Relación con ONGDs.
 • Ramón Bouzas, Vocalía de Comunicación.
 • Lourdes Suárez, Vocalía de Socios.
 • Aurora Carbajal, Vocalía de Sensibilización.
 • Mª del Mar Lado Vila, Coordenadora Galega de ONGDs.

Excusa a asistencia:

 • José Luis Quintela, Intermón.

Orde do día:

 1. Iniciada a sesión, se expoñen os motivos esenciais da convocatoria que xiran arredor das Bases do Fondo Galego para 2005, que son obxecto de presentación nos seus trazos esenciais. Non se formula ningunha proposta de alteración.
 2. Dáse conta da proposta aprobada polo Fondo Galego na Asemblea xeral ordinaria celebrada o pasado 21 de xaneiro para crear un Comité Galego de Emerxencias, con participación de Xunta de Galicia, Fondo Galego e Coordenadora de ONGDs, a fin de garantir unha resposta coherente e solidaria de Galicia. Recábase o apoio da Coordinadora para esta proposta.

O presidente agradece a asistencia.

E sen máis asuntos que tratar, levantase a reunión cando son as 13:45 horas.