Aviso:

[Pechar}Acta do Consello Municipalista da Cooperación reunido o 5 de febreiro de 2010 na Fegamp

Asisten:

Por parte da CE:   
Alfredo Novoa Gil (Presidente)
Ánxelo González (En substitución de Xulio Ríos, Secretario)
Andrea García (Secretaría Técnica)

Por parte das ONGDS:
Carmen Díaz Pache (Cruz Vermella)
Kevin Javier Martínez Delgado (Interred)
Celso Carballo Leiro (Asociación Natura Hispánica)

ORDE DO DÍA  E DESENVOLVEMENTO DA XUNTANZA

1.- Por parte do presidente do Fondo Galego contextualizanse as Bases da convocatoria de proxectos 2010, xa aprobadas inicialmente pola Comisión Executiva, e que son practicamente idénticas ás de 2009, sendo a diferenza máis salientable a redución do importe máximo financiable de cada proxecto de 50.000 a 35.000 euros. Redución que se produce para que a previsible diminución dos fondos por causa da crise non redunde nunha diminución significativa do número de proxectos beneficiarios das axudas.

2.- Analízanse algunhas suxestións dos presentes e esclarécense diversas dúbidas. Acórdase que nas prioridades xeográficas, no caso de Mozambique, sexa acotada unha área xeográfica máis precisa: a provincia de Cabo Delgado, debido a que nesa zona van concentrarse os esforzos do Fondo Galego e da propia Xunta de Galicia. Deste modo, trátase de contribuír a concentrar e visibilizar a axuda galega nun país grande e con presenza de cooperacións internacionais de moita entidade.

Alfredo Novoa, en nome do Fondo Galego, agradece a colaboración prestada.

3. Non hai outros asuntos.

Santiago de Compostela, a 5 de febreiro de 2010