A Organización

Sede

Domicilio  Rúa Varsovia 4C-6ª planta, Área Central
15703 Santiago de Compostela
Teléfono 981 55 59 99

Secretaría

Domicilio Centro Cívico Sur, Rúa Luís Braille, 40
36003 Pontevedra
Teléfono 986 84 34 36  / 698 144 536
Enderezo electrónico info@igadi.org
Internet http://www.fondogalego.org | http://www.fegamp.es

Datos

CIF G15629629
Nº de Rexistro 4.688. Sección Primeira Rexistro Provincial de Asociacións. Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais. A Coruña.
Conta corrente (ccc) 2091.0209.16.3040016786 (Novacaixagalicia, Fene)
Conta de emerxencia (ccc) 2091.0209.10.3040019000

 

O Fondo Galego: Preguntas e respostas

Sumario

 1. Que é o Fondo Galego?
 2. Quen se pode facer socio?
 3. Requírese acordo plenario?
 4. Que vantaxes ten participar no Fondo?
 5. Existe un Bando específico para darlle a coñecer á cidadanía a adhesión ao Fondo Galego?
 6. Quen dirixe o Fondo Galego?
 7. Existe pluralidade no Fondo?
 8. Ten páxina web o Fondo Galego?
 9. Que relación existe entre o Fondo e a FEGAMP?
 10. Que relación existe entre o Fondo e a Xunta de Galicia?
 11. Que relación hai entre o Fondo e as ONGs?
 12. Que é o Igadi?
 13. Quen decide o importe das cotas mínimas e como se determinan?
 14. Pódese cotizar máis?
 15. Poden facerse donativos ao Fondo por parte de particulares ou de empresas privadas?
 16. Participar no Fondo significa renunciar a unha convocatoria propia?
 17. Cales son os gastos de funcionamento do Fondo?
 18. Como chegan os proxectos ao Fondo?
 19. Quen decide que proxectos subvencionar?
 20. Que garantías hai de que os fondos se destinen á finalidade prevista?
 21. Que proxectos desenvolveu ata agora o Fondo Galego?
 22. Como nos aseguramos de que os proxectos se realizan en debida forma?
 23. Existen áreas xeográficas prioritarias para o Fondo?
 24. Aquí tamén hai moitas necesidades que atender...
 25. Cal é a achega do municipalismo galego ás políticas de cooperación e solidariedade?
 26. Como informa o Fondo aos seus socios?
 27. Que actividades proporciona o Fondo aos seus socios?
 28. Que é a cooperación descentralizada?
 29. Que é a Confederación de Fondos de Cooperación e Solidariedade?
 30. Que ideas expresa a “Declaración Programática” do Fondo?

 

1.  Que é o Fondo Galego?

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade é unha asociación de carácter municipalista que agrupa a Concellos e Deputacións de toda Galicia, unidos pola preocupación común de levar adiante iniciativas de cooperación e solidariedade con enfoque de Dereitos Humanos cos países menos desenvolvidos ou máis empobrecidos.

O Fondo Galego xorde a finais do ano 1997 como expresión institucional desa crecente sensibilidade cidadá arredor das crises humanitarias e a pobreza mundial que percorreu o Estado español e Europa durante os anos 90, dos efectos sociais de tantas calamidades, catástrofes ou guerras, que a cotío irrompen nas nosas vidas, para poñer o contrapunto a outro segmento da humanidade que entende a vida e as crises doutra maneira.

Pero tamén para ir máis alá da mera urxencia e arbitrar programas sólidos e permanentes centrados no desenvolvemento estrutural desas comunidades que, a pesar de representar a maior parte da demografía mundial, van no furgón de cola da “nova economía”.

2.  Quen se pode facer socio?

O Fondo Galego pretende agrupar nunha mesma plataforma a todos os Concellos e Deputacións de Galicia. Estes son, polo tanto, os seus socios de pleno dereito. Basta con compartir os obxectivos, e abonar a cuota social anual mínima acordada pola Asemblea Xeral.

Así mesmo, os Estatutos do Fondo contemplan a posibilidade de contar con socios protectores e colaboradores.

Os primeiros son todas aquelas persoas xurídicas públicas ou privadas que compartan os obxectivos e acheguen a súa axuda. A designación de socio protector debe realizarse pola Asemblea Xeral.

Os socios colaboradores serán entidades sen ánimo de lucro que non sexan destinatarias directas das axudas do Fondo pero que colaboran con el para a consecución dos seus obxectivos.

3.  Requírese acordo plenario?

Si, é sempre preferible. Tamén pode adoptalo a Comisión de Goberno dando conta posteriormente ao Pleno respectivo. Pero importa moito que a cooperación e a participación no Fondo sexa un asunto de toda a Corporación, máis alá do goberno existente nun momento concreto.

Esa participación de todos, de maiorías e minorías, de goberno e de oposición, e a segura unanimidade facilitará a relación das entidades co Fondo e abrirá novas e múltiples vías para ampliar a súa base asociativa.

4.  Que vantaxes ten participar no Fondo?

Co Fondo, todos os Concellos, incluídos os máis pequenos (a inmensa maioría dos existentes en Galicia) poden participar no desenvolvemento de políticas de cooperación que doutro xeito lles resultarían practicamente inviables. Co Fondo, todos poden dicirlle á súa cidadanía que si teñen vontade de levar adiante unha política de cooperación á medida das súas posibilidades, conciliando vontades (sempre grandes) e recursos económicos (escasos).

O Fondo non complica administrativamente nada; evita as duplicidades e permite delegar, total ou parcialmente, a xestión da cooperación nunha instancia propiamente municipalista. Evitase así a reiteración de múltiples convocatorias de pouca entidade económica, simplificase o diálogo coas organizacións non gobernamentais, e reforzase a capacidade global do municipalismo galego para exercitar a cooperación directamente.

O Fondo aglutina e coordina as políticas de cooperación dos distintos Concellos e Deputacións. Deste xeito, aseguramos a súa coherencia global, unha maior eficacia, e democratizamos a solidariedade ao brindarlles aos Concellos pequenos a oportunidade de sumar o seu esforzo aos grandes. E lembremos: malamente podemos cooperar cos demais se non somos capaces de cooperar aquí, entre nós mesmos.

5.  Existe un Bando específico para darlle a coñecer á cidadanía a adhesión ao Fondo Galego?

Redactado por Carlos Casares, daquela presidente do Consello da Cultura Galega, o Bando informa a veciñanza da decisión municipal e afonda na importancia da solidariedade para loitar contra a pobreza, as guerras ou a discriminación. É importante a explicitación da transparencia nesta materia desde o primeiro momento, facendo partícipe o conxunto da cidadanía do porqué da adopción deste acordo.

A colaboración do escritor Carlos Casares expresa igualmente o desexo do Fondo de transcender o ámbito estritamente municipalista para asentar a solidariedade como un valor compartido por todas as células da nosa sociedade.

6.  Quen dirixe o Fondo Galego?

A Comisión Executiva do Fondo Galego está formada por nove membros. Sobre eles recae a responsabilidade da dirección do Fondo. O seu mandato é de catro anos e debe renovarse obrigatoriamente despois de cada convocatoria electoral local.

7.  Existe pluralidade no Fondo?

Do Fondo forman parte actualmente entidades locais e provinciais de todas as sensibilidades políticas. Desde a Asemblea de socios ata a Comisión Executiva existe unha representación moi plural, inspirada pola vontade de consenso e pola idea de que a solidariedade e a cooperación deben ser campos de colaboración e non de confrontación, os Dereitos Humanos. A pluralidade é a mellor garantía para o avance e a consolidación do Fondo Galego, e xorde tamén desa unanimidade que caracteriza a adopción dos acordos de adhesión ao Fondo por parte das diferentes entidades locais e provinciais.

8.  Ten páxina web o Fondo Galego?

Si. O seu enderezo é o seguinte: http://www.fondogalego.org/. No espazo que o Fondo ten na rede pode atoparse gran cantidade de información sobre a súa natureza, obxectivos, funcionamento e actividades. 

9.  Que relación existe entre o Fondo e a FEGAMP?

O Fondo naceu co apoio da FEGAMP (Federación Galega de Municipios e Provincias). Foi co seu apoio, entre outros, que se celebrou un primeiro encontro sobre esta temática, o 30 de novembro de 1996, e logo unha sesión informativa, realizada na Escola Galega de Administración Pública o 30 de maio de 1997.

Actualmente existe un acordo de colaboración entre a FEGAMP e o Fondo que, a partir das múltiples coincidencias, recomenda a todos os Concellos e Deputacións a adhesión e respaldo a esta iniciativa.

Na Asemblea Xeral celebrada o 14 de decembro de 1999 no Pazo de Congresos e Exposicións de Santiago, a FEGAMP aprobou por unanimidade unha declaración de apoio ó Fondo. Ademais, a FEGAMP préstalle ao Fondo todo o seu apoio material e técnico. Na sede da FEGAMP reside o domicilio social do Fondo Galego.

10.  Que relación existe entre o Fondo e a Xunta de Galicia?

Nunha carta remitida polo entón presidente da Xunta de Galicia o 30 de xuño de 1998, aos poucos meses de adquirir personalidade plena, Manuel Fraga expresou o seu respaldo a esta iniciativa. Non se trata dunha simple declaración sen contido nin compromiso. Precisamente, o 10 de abril de 2000, o daquela conselleiro de Presidencia e Administración Pública, Jaime Pita Varela, asinaba co Fondo Galego un convenio de colaboración para a realización de actividades relacionadas coa sensibilización social en materia de cooperación ao desenvolvemento e que permitirán levar a cabo importantes iniciativas neste ámbito.

Neste sentido esta relación institucional desenvolveuse de maneira intensa durante os últimos 14 anos e até a actualidade, representando a Xunta de Galicia perto do 50% do orzamento histórico do Fondo. O Fondo Galego é figura central da Lei Galega de Cooperación de 2003.

11.  Que relación hai entre o Fondo e as ONGs?

As organizacións non gobernamentais (ONG) constitúen un referente fundamental no mundo da cooperación. Sen dúbida, gañaron a pulso un considerable respecto social, proporcional ao seu nivel de compromiso e dedicación.

Desde o inicio das súas actividades, o Fondo considerou a necesidade de crear un Consello Municipalista da Cooperación que facilitaría a libre e voluntaria participación de todas elas nas dinámicas municipalistas de cooperación.

A súa vez o Fondo mantén unha relación de diálogo permanente coa Coordinadora Galega de ONGD.

12.  Que é o Igadi?

O Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI) é unha asociación sen ánimo de lucro que reflexiona desde Galicia sobre os problemas da sociedade internacional contemporánea, imaxinando e alentando as respostas que desde aquí podemos propiciar para afrontar os desafíos do mundo actual.

O Igadi foi un dinamizador principal da constitución do Fondo e colabora coas Administracións públicas no deseño de actuacións e programas de acción exterior.

Por decisión da Asemblea Xeral de socios, o Igadi asumiu a responsabilidade da Secretaría do Fondo, ocupándose do seu día a día, garantindo deste xeito, ademáis do seu bo funcionamento, que as inevitables consecuencias dos procesos electorais, especialmente aquelas que poden levar consigo modificacións na estructura diretiva do Fondo ou por mor de cambios de goberno, por exemplo, non afecten o “núcleo duro” do Fondo, para o que debemos asegurar a maior das continuidades posibles.

13.  Quen decide o importe das cotas mínimas e como se determinan?

Á propia Asemblea Xeral de socios é a quen corresponde determinar o seu importe e configuración. Actualmente o sistema de cotas mínimas, que e variable en función do nº de habitantes pódesé consultar aquí.

 

14.  Pódese cotizar máis?

Por suposto, falamos de cotas mínimas. A participación no Fondo Galego pode ter distintas velocidades, tanto na participacións institucional coma na organización de actividades de sensibilización ou como non, aumentando a cota mínima. Actualmente as cidades de Vigo, A Coruña, Pontevedra e Ferrol achegan ao Fondo máis do estipulado nas súas cotas mínimas, ademais de Concellos coma Allariz, Caldas ou San Sadurniño.

15.  Poden facerse donativos ao Fondo por parte de particulares ou de empresas privadas?

É perfectamente posible e de feito así aconteceu en varias ocasións.

Algún escritor, como Antón Cortizas, cedeulle ao Fondo os dereitos de autor dunha obra súa; Fomento de Construcciones y Contratas, empresa que mantén unha relación comercial con moitas entidades locais de Galicia, efectuou un donativo para aplicar a algún proxecto destinado aos damnificados do furacán Mitch.

No seu día asinouse tamén un convenio coa Obra Social de Caixagalicia para levar adiante diversas actividadesde sensibilización. É a primeira entidade financeira que colaborou economicamente co Fondo Galego.

Os fondos recaudados en campañas locais de solidariedade téñense entregado ao Fondo Galego para a súa mellor canalización coma no terremoto de 2011 en Haití.

16.  Participar no Fondo significa renunciar a unha convocatoria propia?

En absoluto. Quen o desexe pode manter a súa convocatoria anual de proxectos, aínda que esta sexa dunha contía relativamente pequena. A idea do Fondo supón reforzar, complementar, pero nunca impoñer eliminacións que non sexan asumidas voluntariamente.

A cada institución asociada correspóndelle decidir como executar a súa política de cooperación. Pode efectivizala individualmente, a través do Fondo en exclusiva ou de forma mixta, conxugando ambas as dúas opcións.

En clave de futuro, desde o Fondo salientamos as vantaxes de cooperar entre nós, e por iso instamos a un afrouxamento progresivo das convocatorias propias que debe ir en beneficio dun Fondo que facilite a participación de todos na toma das decisións propias. Dese xeito gañamos en control, coherencia, eficacia e simplificamos as relacións das Administracións con outros interlocutores.

17.  Cales son os gastos de funcionamento do Fondo?

Toda entidade xera unha burocracia. Desde o Fondo pretendemos que sexa a mínima imprescindible para garantir un digno e eficaz funcionamento. Isto é posible en virtude do esforzo que se efectúa desde a Secretaría do Fondo, auténtica columna vertebral da nosa estrutura, pero tamén é consecuencia dos apoios loxísticos e materiais, de procedencia diversa, que contribúen a aliviar sensiblemente esta carga. Concello a Concello: Somos unha rede de institucións e persoas.

Cómpre ter en conta que o Fondo trata igual a todos os socios con independencia do seu tamaño ou contribución e dado o perfil do municipalismo galego, son moitos os Concellos que achegan cantidades baixas que sen embargo aspiran lexitimamente a estaren informados das iniciativas do Fondo e a participaren e beneficiárense das actividades programadas.

18.  Como chegan os proxectos ao Fondo?

En cada exercicio realízase unha convocatoria anual convidando ás ONG a presentar as súas propostas. Esa convocatoria está rexida por unhas bases que se elaboran en primeira instancia na Comisión Executiva, a ringlón seguido discútense coas ONG integrantes do Consello Municipalista e novamente regresan á Comisión Executiva para a súa aprobación definitiva.

O seguinte paso consiste en promover a súa divulgación entre os hipotéticos destinatarios a través de diferentes vías (correo normal, electrónico, etc) establecendo un prazo para a recepción dos proxectos, que deben respectar os parámetros xerais da convocatoria.

19.  Quen decide que proxectos subvencionar?

Os proxectos recibidos son analizados por unha Ponencia Técnica que elabora un informe de cada un deles, recomendando ou non o apoio financeiro e establecendo unha orde de prioridades. Na Ponencia participan técnicos do propio Fondo e dos Concellos e/ou Deputacións, destacando neste sentido o importante labor desempeñado polas e polos representantes técnicas e técnicos da Rede Municipalista Solidaria. O ditame da Ponencia Técnica é debatido no seo da Comisión Executiva, quen debe convocar de inmediato unha Asemblea xeral de socios para debatir e resolver o asunto. Quen decide en derradeira instancia é a propia Asemblea xeral de socios.

20.  Que garantías hai de que os fondos se destinen á finalidade prevista?

Desde o Fondo esmérase a atención para que a identidade de asignación de recursos e proxecto financiado non se disocie. Os titulares das axudas son os primeiros interesados en que así sexa pero desde a Comisión Executiva, tal como se recolle nas bases da convocatoria anual, establécense mecanismos de control e garantía para efectuar un seguimento da marcha dos proxectos, desde o instante mesmo do libramento dos fondos. Periodicamente, e sempre que o considere oportuno, a Comisión Executiva pode reclamar a comparecencia dos adxudicatarios para informar sobre a evolución do proxecto financiado.

21.  Que proxectos desenvolveu ata agora o Fondo Galego?

Desde a súa fundación, o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade ten desenvolvido máis de 140 proxectos en máis de 20 países. Todos os proxectos apoiados pola asociación desde os seus inicios ata a actualidade poden consultarse aquí.

22.  Existen áreas xeográficas prioritarias para o Fondo?

Na medida en que a cooperación engloba todas as situacións de inxustiza, marxinalidade, etc, entendemos que á hora de establecer as políticas locais de cooperación deberianse priorizar algunhas zonas xeográficas e algúns sectores máis vulnerables, co fin de lograr unha máxima eficacia no uso dos recursos.

A historia e desenvolvemento do Fondo Galego como política mancomunada do poder local en defensa e promoción dos Dereitos Humanos e acción exterior de Galicia definíu a Cabo Verde, Nicaragua, Cuba e Perú coma países prioritarios do Fondo Galego. Ademáis a lusofonía priorízase como zona xeopolítica específica en base aos nexos linguísticos comúns.

24.  Aquí tamén hai moitas necesidades que atender... 

Certamente, pero ademais de que non podemos obviar, por imperativos éticos, o noso compromiso coa superación das desigualdades e a pobreza, compromiso non exclusivamente asistencial senón participativo e mesmo crítico coa actual orde de cousas, cómpre ter en conta o efecto multiplicador dos recursos achegados para países en desenvolvemento.

Se con 6.000 euros aquí podemos custear pouco máis que a redacción dun proxecto de urbanización dunha rúa, poñamos por caso, en moitos lugares, en países menos desenvolvidos, esa mesma cantidade pode permitir a construción de vivendas para numerosas familias. O noso pouco pode valer de moito.

Esas pequenas sumas, aquí apenas modifican nada; no entanto, alí poden transformar substancialmente moitas realidades.

25.  Cal é a achega do municipalismo galego ás políticas de cooperación e solidariedade?

Aínda que a achega do municipalismo galego ás políticas de cooperación e solidariedade avanzou nos últimos anos, é moi reducida en comparación coas doutras zonas do Estado.

Cando aquí falamos de achegas de 0,03 € por habitante, non debemos ignorar o feito de que noutros territorios os esfrozos orzamentarios son de moita maior profundidade, tamén en tempos de crise.

O frío exame das cifras pode dar a impresión de que Galicia non é solidaria, a pesar de que, noutro tempo, moitas sociedades foron solidarias con aqueles galegos que emigraban polo mundo adiante en busca dunha vida mellor. Somos conscientes de que non é así, a participaicón no Fondo e a vontade de enredar esforzos demostran que non.

26.  Como informa o Fondo aos seus socios?

Esta é unha preocupación constante. A información é fundamental para facilitar a participación de todos na vida asociativa do Fondo. Por iso, desde o primeiro momento, prestouse especial atención ás colaboracións na revista da FEGAMP. Actualmente esta cotinua na revista; Concellos Galegos.

Igualmente, o boletín bimensual Infórmate a fondo funcionou en papel durante 14 anos, e agora volveu cunha edición dixital adaptada aos tempos. O Fondo é fillo do seu tempo e nese sentido cómpre destacar a relevancia das novas tecnoloxías no funcionamento en rede que permite reproducirse por toda Galicia.

Ademais as listas de correos internas ou as redes sociais sirven para comunicarse directamente coas e cos representantes políticas(os e técnicas dos Concellos e Deputacións socias.

27.  Que actividades proporciona o Fondo aos seus socios?

Existe a convición de que non se trata unicamente de que os socios transfiran recursos ao Fondo para que este decida onde efectuar o gasto, senón que parte desa enerxía debe regresar ás súas distintas orixes para sensibilizar, concienciar e facer medrar o compromiso solidario da nosa colectividade.

Na actualidade ofrécenselles ás entidades socias diversas exposicións, espectáculos de contacontos, teatro social, etc. O persoal das Deputacións e Concellos adheridos tamén pode participar nunha experiencia de voluntariado en países do Sur a través do programa Vacacións con Traballo. Permanecen tamén a disposición o Bibliofondo e o Videofondo, arquivo de libros e películas coas que se poden organizar fórums.

Igualmente, coas memorias dos proxectos executados e a participación de persoas directamente involucradas nos mesmos, programanse actividades informativas dirixidas ao gran público para que perciba máis de preto o destino das axudas, o impacto que producen, e teña a oportunidade de interrogar directamente aos actores da cooperación.

A medida que o Fondo foi medrando e desenvolvéndose coma política pública a presenza por medio de actividades de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global foi en aumento, sendo hoxe tronco central da vida do Fondo Galego, como demostra a Axenda de actividades da asociación.

28.  Que é a cooperación descentralizada?

A cooperación descentralizada é o conxunto da cooperación que non corresponde ás instancias do Goberno central, é dicir, a desenvolvida tanto polas Administracións públicas das Comunidades Autónomas e locais como polas organizacións non gobernamentais.

Xurdiu arredor do ano 1985-86 e desde entón non fixo máis que medrar, especialmente a achega das entidades locais e provinciais.

O seu avance considerase inseparable da súa capacidade para sintonizar máis directamente coas comunidades en vías de desenvolvemento, da afirmación do poder democrático local, e do incremento do compromiso ético das nosas cidadanías.

29.  Que é a Confederación de Fondos de Cooperación e Solidariedade?

A Confederación de Fondos de Cooperación e Solidariedade é un marco de coordinación e de representación conxunta de distintos fondos de cooperación existentes no Estado español. Na actualidade, está integrada polo Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Euskal Fondoa–Asociación de Entidadaes Locales Vascas Cooperantes, Fons Valencià per la Solidaritat, Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (FELCODE) e o Fondo Canario de Solidaridad Internacional y Cooperación al Desarrollo. Ademais do Fondo Castellano-Manchego de Cooperación e o Fondo Cantabria Coopera, como entidades colaboradoras.

Ademais de conciliar vontades para a difusión deste modelo de cooperación, intercambiar experiencias que sempre enriquecen a todos, a Confederación de Fondos asume a interlocución común ante as institucións estatais, europeas e mundiais partindo da asunción de puntos de vista comúns.

A Confederación, reunida en Santiago de Compostela o 5 de febreiro de 1998, expresou o seu total e decidido apoio ao Fondo Galego. Mesmo foi convidada a participar de pleno dereito na Comisión Interterritorial de Cooperación para o Desenvolvemento (Ministerio de Asuntos Exteriores) que creou a Lei 23/1998 de 7 de xullo de cooperación internacional para o desenvolvemento.

30.  Que ideas expresa a “Declaración Programática” do Fondo?

Esta especie de manifesto fundacional reivindica o papel que poden e deben desempeñar as Corporacións locais nun mundo efectivamente globalizado, pero que se obstina en marxinar do progreso a todos aqueles que non son capaces de seguir o vertixinoso ritmo imposto polos máis avanzados e poderosos.

A cooperación constitúe hoxe un campo máis de actividade da acción pública local. Fronte á idea de crecemento a calquera prezo, insístese na importancia de moderalo atendendo a razóns de equilibrio, distribución e solidariedade, para crear unha sociedade internacional máis xusta e humana.

A Declaración Programática pretende ser a base mínima de entendemento para o exercicio das políticas de cooperación e solidariedade por parte das Administracións locais galegas, o nexo filosófico que dea sentido á coordinación, interlocuión e aprendizaxe mutua, sen merma do máis escrupuloso respecto á autonomía de cada Corporación para asumir compromisos de maior envergadura.

Textos fundamentais

Antecedentes (Introdución)

A primeira plasmación pública desta iniciativa, impulsada polo IGADI, produciuse o 30 de novembro de 1996. En Nigrán (Pontevedra) celebrouse un encontro auspiciado polo IGADI e co apoio do Concello de Nigrán, da FEGAMP, da FEMP, da Consellería de Relacións Institucionais da Xunta de Galicia e da Oficina de Información de Nacións Unidas en Madrid, para establecer un diálogo entre Concellos e ONGs acerca da cooperación descentralizada. Nese encontro, que viña avalado por un traballo previo de investigación sobre o estado das políticas de cooperación da Administración local de Galicia, chegouse á unánime conclusión da necesidade de dar pasos adiante cara a constitución dun Fondo Galego.

O seguinte paso consistiu na creación dunha comisión mixta FEGAMP-IGADI para fixar unha estratexia de cara ó proceso de constitución desa entidade. Elaborouse primeiro unha ponencia titulada "Poder local e cooperación internacional" que é publicada en forma de folleto e distribuída a todos os Concellos, Deputacións e ONGs de Galicia. Nela delimítase o perfil da cooperación descentralizada en Galicia e defínense os contidos elementais do que podería ser un Fondo Galego. Tamén se publicaron varios artigos nos medios de comunicación e fixeronse intervencións en varias emisoras de radio, abrindo novos espacios á sensibilización para provocar certo debate social e unha presencia desta problemática a niveis máis amplos.

Despois de varios contactos e reunións, asumido global e plenamente o proxecto pola FEGAMP, decídese convocar un novo encontro, esta vez soamente para representantes do poder local, para coñecer as experiencias de funcionamento doutros Fondos. Esta reunión celebrouse o 30 de maio de 1997 e nela participaron representantes do Euskal Fondoa, do Fons Mallorquí e da sección de Solidariedade Internacional da FEMP. O éxito desta reunión provoca unha aceleración dos acontecementos.

Rápidamente procedeuse á elaboración dunha proposta de declaración programática e de estatutos que se someten a consulta dos Concellos que viñan participando no proceso fundacional, tamén da propia FEGAMP, da FEMP, e dos diferentes Fondos existentes en España. Recollidas as suxestións, o día 27 de xuño reúnense en Santiago de Compostela, nas dependencias da EGAP, representantes de diferentes Concellos que proceden á súa aprobación. Unha vez asinados, presentaronse no correspondente Rexistro da Xunta de Galicia para o seu visado.

Na xuntanza celebrada nas dependencias da FEGAMP en Santiago de Compostela o 12 de decembro de 1997, ademais de aprobarse o baremo de cuotas mínimas iniciais, elixiuse a Comisión Executiva que quedou conformada da seguinte maneira:

Presidente Concello de Oleiros-Alfredo Novoa Gil
Vicepresidente Concello de Allariz-Anxo Manuel Quintana González
Secretario Concello de Nigrán-José M. Rial Cadaval
Tesoureiro Concello de Fene-Xosé Mª Permuy Martínez
Vocal 1 Concello de Moaña-Cándido Pena Vieitez
Vocal 2 Concello de Culleredo-Lourdes Suárez Sánchez
Vocal 3 Concello de Porto do Son-Carme Varela Donoso
Vocal 4 Concello de A Pobra do Caramiñal-Concepción Daporta Méndez
Vocal 5 IGADI - Xulio Ríos Paredes

Dúas conclusións interesa destacar. En primeiro lugar, que dende o comezo do proceso, procurouse manter informado e integrar a todos os Concellos e Deputacións que tivesen interese na conformación do Fondo, sen marxinación de ningún tipo, aceptando a marxe de disposición libremente decidida por cada quen. En segundo lugar, a primacía do consenso, do respecto á pluralidade local, para que a solidariedade e a cooperación contribúa a cimentar un novo espacio común do municipalismo galego.

Declaración Programática

 1. A realidade dun mundo dividido en sociedades ricas e empobrecidas que orixina consecuencias inxustas e dramáticas para máis do 80 por cento dos seres humanos e a constatación dun agravamento imparable desas diferencias e desigualdades, fan inevitable que desde todos os ámbitos institucionais se adopten actitudes e accións coherentes para contribuir á construcción dun mundo máis xusto e solidario.
 2. A Administración Local galega asume como liña de actuación propia a participación en proxectos e programas de cooperación, desenvolvemento e solidariedade internacional, potenciando e asumindo este eixe de actuación como un espacio de encontro entre as diferentes sensibilidades políticas e partidarias que poden estar representadas en todas e cada unha das nosas Corporacións, evitando atomizacións, competitividades estériles, fraccionamentos, ou duplicidades,e postulando a práctica dunha cooperación que en ningún caso anule a autonomía de cada quen.
 3. A Administración local galega entende a cooperación como un método e unha estratexia para vertebrar a solidariedade cos pobos e sociedades máis desfavorecidas, comprometendo, impulsando e propiciando a creación dun tecido solidario en cada poboación de xeito que se abra camiño a esixencia dunha nova orde económica internacional máis xusta e a erradicación daquelas trabas e impedimentos que dificultan a eliminación da pobreza e as desigualdades.
 4. Igualmente a Administración local galega impulsará a coordinación das políticas de cooperación no seo do municipalismo para fortalecer o poder local e democrático nos pobos en vías de desenvolvemento, para facilitar a súa incorporacion a procesos de progreso baseados en transformacións políticas, económicas e sociais que aseguren un maior e pleno respecto ós dereitos humanos. Neste sentido, procurarase compatibilizar a materialización dos proxectos coa participación directa de axentes colaboradores nas comunidades de destino de xeito que poidan actuar como motores do seu propio desenvolvemento.
 5. Na medida en que a cooperación engloba a todas as situacións de inxustiza, marxinalidade, etc, entendemos que á hora de establecer as políticas locais de cooperación deberianse priorizar algunhas zonas xeográficas e algúns sectores máis vulnerables, co fin de lograr unha máxima eficacia no uso dos recursos. Parcialmente as políticas de cooperación a impulsar pola administración local galega poderán asumir unha orientación específica respecto daquelas comunidades máis afíns por razóns de índole histórica, económica, social ou política, sen establecer discriminacións por razóns de orde ideolóxica.
 6. Os asinantes da presente Declaración Programática asumen o compromiso de promover unha aproximación progresiva da porcentaxe do orzamento ordinario da respectiva Corporación destinada a políticas de cooperación ó minimo do 0.7% recomendado polas Nacións Unidas.
 7. A Administración Local galega favorecerá e estimulará unha maior sensibilización e comprensión cidadá arredor da necesidade de exercer unha rica e maior solidariedade do Norte co Sur, con políticas xenerosas e abertas á participación plural dos diferentes e múltiples axentes sociais, conscientes de que non soamente se trata con estas políticas de favorecer un desenvolvemento sostible e integral nos países destinatarios de axuda senón igualmente de incrementar a conciencia social e crítica dos nosos cidadáns, de potenciar a recuperación dunha ética firmemente asentada en valores humanistas, de convivencia pacífica, tolerancia e igualdade entre todas as persoas.
 8. Para o desenvolvemento das políticas de cooperación e de solidariedade, a  administración local galega potenciará as relacións e o entendemento coas ONGs, colaborará na satisfacción das necesidades de formación dos cooperantes e do personal propio, practicará unha política de transparencia e igualdade de oportunidades, sen perxuicio de desenvolver a propia iniciativa pública na medida das súas posibilidades.
 9. A presente Declaración Programática pretende ser a base mínima de entendemento para o exercicio das políticas de cooperación e solidariedade por parte das administracións locais galegas, o nexo filosófico que de sentido á coordinación, interlocución e aprendizaxe mutua, sen merma do máis escrupuloso respecto á autonomía de cada Corporación para asumir compromisos de maior envergadura.

Estatutos

Aprobados na Asemblea Xeral celebrada o 10 de decembro de 2010

Capítulo Primeiro Da Asociación en xeral (art 1-6)
Capítulo Segundo Dos órganos de goberno e administración (art 7-27)
Capítulo Terceiro Dos asociados/as (art 28-33)
Capítulo Cuarto Do patrimonio e das finanzas (art 34-40)
Capítulo Quinto Da disolución da Asociación (art 41)
Disposición adicional  
Disposición transitoria  

Capítulo Primeiro: da Asociación en xeral

Artigo 1º

Coa denominación "Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade" constitúese unha asociación sen animo de lucro, con personalidade xurídica propia e independente, plena capacidade xurídica e de obrar.

A Asociación rexerase polos presentes estatutos, polos regulamentos de réxime interior que se dicten, pola Lei Orgánica 1/2002, del 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación e pola demais lexislación existente en materia de asociacións que lle sexa aplicable.

Artigo 2º

O obxecto fundamental desta Asociación consiste en configurar un instrumento legal que permita a confluencia e a asociación das vontades libremente expresadas polos seus asociados para desenvolver unha eficaz política de cooperación e de solidariedade dos/as cidadáns dos concellos e provincias de Galicia cos pobos subdesenvolvidos.

En concreto, son finalidades desta Asociación, as seguintes:

a) Contribuír desde o ámbito galego ó desenvolvemento dos países do Terceiro Mundo mediante a constitución, administración e xestión dun fondo económico que se constituirá a partir das aportacións das entidades asociadas e outras achegas que puidera recibir.

b) A promoción, financiamento e xestión de proxectos e programas de desenvolvemento económico e social e/ou de sensibilización.

c) Posibilitar unha maior participación das entidades locais nas políticas de cooperación e de solidariedade potenciando a coordinación das mesmas.

d) Asesorar ás entidades locais en materia de cooperación ó desenvolvemento e de relacións internacionais.

e) Impulsar a participación da opinión pública e da cidadanía co obxecto de favorecer unha maior comprensión da realidade dos países do Sur, da necesidade dun compromiso ético na loita contra as desigualdades e a prol do establecemento dunha nova orde económica internacional que erradique a pobreza da face do planeta.

f) Apoiar e xestionar no seu caso, proxectos e programas que promovan un desenvolvemento sostible nos países en vías de desenvolvemento, con criterios de igualdade, de mutua colaboración e respecto ás culturas e ás identidades propias de cada comunidade.

g) Fomentar as relacións e a colaboración das entidades locais coas ONGs, colectivos de solidariedade e outras institucións ou organismos que compartan idénticos fins, promovendo un intercambio permanente de experiencias.

h) Procurar que progresivamente todas as institucións públicas e privadas que formalicen o seu compromiso con políticas de cooperación ó desenvolvemento destinen un mínimo do 0.7% dos seus respectivos presupostos para este fin.

i) Crear un Centro de documentación, información e formación que fundamente e proporcione a debida coherencia ás políticas de sensibilización e de cooperación a impulsar dende esta Asociación, fomentando o estudio e a investigación en materia de cooperación para o desenvolvemento.

k) Orientar as políticas de formación de persoal, de capacitación e de profesionalización desde a perspectiva da cooperación descentralizada.

l) Realizar calquera outro obxectivo compatible coas finalidades do Fondo e non sexa contrario á normativa legal vixente en cada momento.

Artigo 3º

Para o cumprimento dos seus obxectivos e fins descritos no artigo anterior, a Asociación realizará as seguintes actividades:

a) Organización de actividades de sensibilización social en materia de cooperación ao desenvolvemento.

b) Deseño, programación e realización de actividades de formación en materia de cooperación ao desenvolvemento dirixidas a funcionarios da administración local e provincial.

c) Identificación de proxectos de cooperación ao desenvolvemento.

d) Xestión de proxectos e programas de cooperación ao desenvolvemento.

e) Seguimento da execución e avaliación dos proxectos e programas de cooperación ao desenvolvemento.

f) Coordinación das actividades do Fondo Galego coas realizadas por outros Fondos existentes no Estado.

g) Labores de representación da cooperación municipalista de Galicia ante todo tipo de instancias e institucións.

h) Impulso da coordinación coas organizacións non gobernamentais de cooperación.

i) Planificación e realización de misións municipalistas a países do Sur onde o Fondo Galego executa proxectos de cooperación ao desenvolvemento.

j) Realización de publicacións e outras iniciativas informativas sobre as actividades do Fondo Galego.

k) Impulso dos irmanamentos entre concellos con base nas actividades de cooperación ao desenvolvemento.

l) Organización e mantemento dunha rede municipalista solidaria integrada por funcionarios das corporacións locais galegas.

m) Impulso de iniciativas especificas de cooperación relacionadas con aqueles países de maior presencia inmigratoria en Galicia.

Artigo 4º

A Asociación fixa o seu domicilio social en Santiago de Compostela, Rúa Varsovia, 4C 6ª planta -Area Central-. Poderá ser modificado por acordo da Comisión Executiva. Se o novo domicilio social implica cambio de termino municipal a decisión deberá ser ratificada pola Asemblea Xeral. A Asociación, para o desenvolvemento dos seus fins, pode crear establecementos e dependencias noutras localidades, inclusive no estranxeiro, cando así o decida a Asemblea Xeral.

Artigo 5º

O ámbito territorial de actuación do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade comprende o conxunto da Comunidade Autónoma Galega, podendo confederarse ou establecer acordos de colaboración puntual con entidades que compartan obxectivos afíns tanto de ámbito estatal, europeo ou mundial.

Artigo 6º

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade constitúese por tempo indefinido.

Capítulo Segundo: dos órganos de goberno e administración

Artigo 7º

Os órganos da Asociación son:

a) Asemblea xeral de socios.

b) Comisión Executiva.

Da Asemblea xeral

Artigo 8º

A Asemblea xeral é o órgano supremo do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade e estará constituída por todos os seus socios. Poderá ser de carácter ordinario ou extraordinario.

Artigo 9º

A Asemblea xeral ordinaria reunirase como mínimo unha vez ó ano e dentro do cuarto trimestre ou primeiro do seguinte. A Asemblea xeral extraordinaria celebrarase cando as circunstancias o aconsellen a xuízo do Presidente, da Comisión Executiva, ou cando o propoña por escrito o 25% dos asociados con indicación expresa dos asuntos a tratar. Neste caso a Comisión Executiva está obrigada a atender esa convocatoria nos quince días seguintes a terse formalizado a petición en regra.

Artigo 10º

Son competencia da Asemblea ordinaria de socios:

a) Ratificar as altas e as baixas dos membros da Asociación.

b) Aprobar a memoria que presente a Comisión Executiva, as actas que proceda e o balance económico da entidade.

c) Aprobar o presuposto para o seguinte exercicio.

d) Fixar ou modificar as cuotas de pertenza á Asociación.

e) Pronunciarse sobre os proxectos e programas de cooperación e/ou sensibilización presentados pola Comisión Executiva.

f) Elixir os cargos da Comisión Executiva para un mandato de catro anos e controlar a súa xestión.

g) Aprobar as resolucións que pola súa importancia afecten ós intereses da Asociación.

h) Decidir sobre a permanencia ou afiliación a estructuras de carácter federal ou confederal.

i) Pronunciarse sobre calquera asunto suscitado pola Comisión Executiva ou un 25% dos socios.

k) Velar polo cumprimento dos fins da Asociación.

Artigo 11º

Son competencias da Asemblea xeral extraordinaria:

a) As modificacións estatutarias.

b) A disolución da Asociación.

c) A elección dunha nova Comisión Executiva no suposto de dimisión colectiva da anterior ou acordo de cesamento nos termos previstos nos presentes Estatutos.

d) Calquera outra cuestión suscitada pola Comisión Executiva ou un 25% dos socios.

Artigo 12º

A convocatoria das Asembleas xerais, tanto ordinaria como extraordinaria, realizarase por escrito, expresando o lugar, día e hora da reunión así como a orde do día fixada pola Comisión Executiva. Entre a convocatoria e o día sinalado para a celebración da Asemblea deberá mediar polo menos dez días.

Artigo 13º

As Asembleas xerais, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán validamente constituídas en primeira convocatoria cando concorran a ela a metade máis un dos socios con dereito a voto, e en segunda convocatoria calquera que sexa o número de socios asistentes. Entre a primeira e a segunda convocatoria debe mediar un tempo non inferior a trinta minutos.

Artigo 14º

As Asembleas xerais serán presididas polo presidente da Comisión Executiva ou, en caso de ausencia, polo vice-presidente.

Artigo 15º

Está no ánimo dos socios/as e así se procurará, que o consenso presida a adopción de decisións. En calquera caso, os acordos da Asemblea xeral, legalmente constituída, que non contradigan a lei nin os presentes estatutos, son de cumprimento obrigado para todos os socios/as. Un socio poderá delegar noutro a súa representación, por escrito e coas debidas garantías de conformidade. As decisións adoptaranse por maioría simple de votos dos asistentes, salvo naqueles supostos en que estatutariamente se esixa unha maioría cualificada ou se dispoña o contrario.

Artigo 16º

Os acordos adoptados pola Asemblea Xeral de socios/as, deberán documentarse nun Libro de Actas debidamente dilixenciado coas sinaturas do Presidente e do Secretario da Comisión Executiva.

Da Comisión Executiva

Artigo 17º

A Comisión Executiva é o órgano de goberno e de administración da Asociación. Está integrada polos socios que ostentan os cargos de Presidente, Vice-presidente, Secretario/a, Tesoureiro/a e cinco vocais.

Artigo 18º

Os cargos da Comisión Executiva renovaranse en todo caso despois de cada convocatoria de eleccións locais e dentro dos catro meses seguintes á constitución dos Concellos.

A Comisión Executiva que cesa proporá unha nova candidatura á Asemblea se ben se poderá presentar unha lista alternativa cando estea apoiada e avalada polo 20% dos socios titulares.

Cada mandato dura catro anos e todos os cargos son gratuítos e renovables.

Artigo 19º

1. Se durante o ano se produce algunha vacante na Comisión Executiva, esta pode cubrirse provisionalmente pola propia Comisión, entre os seus membros, ata a primeira Asemblea Xeral que se celebre, quen decidirá sobre a provisión da vacante ata que se produza a renovación colectiva da Comisión Executiva.
 
2. No suposto de dimisión colectiva, procederase a unha nova elección mediante a convocatoria dunha Asemblea Xeral extraordinaria convocada con este único asunto na orde do día. A Comisión Executiva dimitida continuará en funcións ata a celebración da citada Asemblea Xeral extraordinaria.
 
3.Os cargos cesarán na súa función por: falecemento da persoa física ou extinción da persoa xurídica, renuncia voluntaria, transcurso do prazo para o que foron elixidos, acordo de cesamento de toda a Comisión Executiva adoptado por ¾ dos asociados reunidos en Asemblea Xeral Extraordinaria convocada para tal efecto.

A renuncia e o transcurso do prazo non dan lugar ó cese automático, senón que se deberá facer un efectivo traspaso de poderes con entrega de documentación e posta ó día do sucesor.

Artigo 20º

1. A Comisión Executiva reúnese cando menos unha vez cada mes previa convocatoria do Presidente/a. A convocatoria deberá realizarse cun mínimo de cinco días de antelación e con expresión da orde de asuntos a tratar. Tamén poderá reunirse extraordinariamente a petición da terceira parte dos seus membros. Neste caso, o Presidente debe convocala nun prazo non superior ós cinco días naturais seguintes á solicitude e debe celebrarse nun prazo máximo de 15 días.
 
2. Poderán asistir ás reunións da Comisión Executiva en calidade de invitados, con voz e sen voto, aquelas persoas ou entidades colaboradoras que a xuízo da Comisión resultara de especial interese a súa presencia.
 
3. As reunións abriranse cando así o determine o Presidente. Seguidamente se procederá por parte do secretario á lectura do acta da xuntanza anterior, que deberá ser aprobada. Posteriormente, o secretario procederá a presentar a orde do día. Cada punto será informado polo membro da Comisión Executiva que lle corresponda, procedéndose ó debate e a aprobación dos correspondentes acordos nos termos contidos nestes estatutos, segundo a materia de que se trate.

Artigo 21º

A Comisión Executiva queda validamente constituída cando concorren á reunión polo menos a metade máis un dos seus compoñentes. Para que os acordos sexan válidos deberán ser adoptados pola maioría de votos dos asistentes. Os acordos documentaranse no libro de actas, coa sinatura dos membros asistentes.

Artigo 22º

A Comisión Executiva exerce as seguintes atribucións:

a) Aplicar e interpretar os Estatutos.

b) Convocar as Asembleas Xerais.

c) Executar os acordos das Asembleas xerais, tanto ordinarias como extraordinarias.

d) Levar a dirección das contas, formalizar o balance e formular o presuposto para sometelo á votación da Asemblea.

e) Elaborar a memoria do exercicio, así como propoñer as liñas de actuación a presentar á Asemblea xeral para o seu estudio e pronunciamento.

f) Abrir, manter e cancelar contas correntes en bancos ou establecementos de creto.

g) Formalizar os oportunos contratos, convenios e demais actos necesarios para a actividade da Asociación.

h) Acordar a contratación e despido do persoal laboral e designar no seu caso, a persoa que debera ocupar o cargo de xerente. O xerente ten a función de executar as decisións da Comisión Executiva, en estreita colaboración co seu Presidente. Por tal motivo, estará presente nas reunións da Comisión, con voz pero sen voto.

i) Estudiar a solicitude de entrada de novos socios e comunicarlles a alta se procede.

k) Propoñer á Asemblea xeral a designación de entidades protectoras e colaboradoras da Asociación.

l) Aprobar as bases da convocatoria pública de presentación de proxectos por parte das ONGs.

m) Estudiar e seleccionar os proxectos de cooperación presentados ó Fondo e facer o seguimento dos aprobados.

n) Exercitar en nome da Asociación, as accións que decida a propia Comisión Executiva.

ñ) Resolver todos os asuntos propios da Asemblea xeral que teñan caracter urxente se ben neste caso deberán ser ratificados pola Asemblea xeral na primeira convocatoria que celebre.

Dos órganos unipersoais

Artigo 23º

O/a Presidente/a da Comisión Executiva representa á Asociación perante todos os organismos públicos e oficiais, as entidades privadas e toda clase de persoas físicas e xurídicas. Está facultado para exercer as accións pertinentes en defensa dos dereitos e intereses da Asociación e pode outorgar poderes notariais en favor doutros membros da Comisión Executiva conxunta ou solidariamente, e tamén a avogados e procuradores dos Tribunais, previo coñecemento da Comisión Executiva.

Son as súas funcións:

a) Convocar a Comisión Executiva e presidir as reunións.

b) Moderar e dirixir os debates das Asembleas de socios e da Comisión Executiva.

c) Previo acordo da Comisión pode operar coa banca privada e oficial e coas caixas de aforro, realizando todas as actuacións que a lexislación e a práctica bancaria permite: manter, abrir, dispoñer e cancelar nas citadas institucións todo tipo de contas correntes, de aforro ou de creto e asinar cheques e outros documentos, solicitar saldos e confirmalos ou imputalos.

Artigo 24º

O Vice-presidente/a colabora co Presidente/a no exercicio das súas funcións e substitúeo en caso de ausencia, enfermidade ou vacante.

Artigo 25º

Corresponde ó Secretario/a a redacción das Actas, pasalas ó correspondente libro, dar forma válida ós acordos, expedir certificacións das actas co visto e prace do Presidente, levar un libro rexistro de socios e o arquivo da documentación. En caso de ausencia, será substituído por un dos asistentes soamente a efectos de levantar acta.

Artigo 26º

O/a Tesoureiro/a ten a facultade de facer os cobros e pagos, previa orde do Presidente e responde perante a Comisión Executiva da contabilidade e dos seus xustificantes. Previo acordo da Comisión pode operar coa banca privada e oficial e coas caixas de aforro, realizando todas as actuacións que a lexislación e a práctica bancaria permite: manter, abrir, dispoñer e cancelar nas citadas institucións todo tipo de contas correntes, de aforro ou de creto e asinar cheques e outros documentos, solicitar saldos e confirmalos ou imputalos, e realizar operacións de tesourería.

Artigo 27º

Os Vocais teñen a misión especifica que lles encomenda a Comisión Executiva, a Asemblea Xeral ou o Presidente. Poden tamén substituír a outros compoñentes da Comisión nos supostos de ausencia, enfermidade ou vacante, previo acordo da Comisión.

Capítulo Terceiro: Dos asociados/as

 Artigo 28º 

Poderá ser socio do Fondo Galego de Solidariedade calquera persoa xurídica pública ou privada sen ánimo de lucro que comparta os fins de asociación tras o acordo do seu órgano competente.

A solicitude de admisión debe ser formulada polo órgano competente de cada entidade candidata. Na solicitude, debe constar o nome da persoa que ostentará a representación na Asemblea Xeral, así como a expresa aceptación dos Estatutos da Asociación.

A decisión sobre a admisión de socios corresponde á Comisión Executiva e deberá ser posteriormente ratificada pola Asemblea Xeral.

Artigo 29º

Establecésense tres tipos de socios dentro da asociación:

a) Socios Titulares. Tódalas entidades locais e provinciais de Galicia que compartan os obxectivos da Asociación e destinen unha partida presupostaria estable para accións de cooperación e de solidariedade internacional, abonando a cuota social anual acordada pola Asemblea xeral. Igualmente poderán formar parte da Asociación outras entidades públicas e privadas sen ánimo de lucro que compartindo os obxectivos da mesma non sexan destinatarios directos das axudas económicas para a cooperación e o desenvolvemento e abonen a cuota social anual e/ou a aportación voluntaria na forma en que se estableza en cada caso.

b) Socios Protectores. Aquelas outras persoas xurídicas públicas que compartan os obxectivos da Asociación e aporten a súa axuda. Designaranse como protectores pola Asemblea Xeral da Asociación a proposta da Comisión Executiva ou a petición do 25% dos socios. O período de pertenza das entidades protectoras é dun ano a partir da súa aportación, pero continuará por anos sucesivos se perduran as mesmas condicións.

c) Socios Colaboradores. Aquelas persoas xurídicas privadas sen ánimo de lucro que compartan os obxectivos da Asociación, non sexan destinatarios directos das axudas económicas para a cooperación e o desenvolvemento e que lle dediquen anualmente a súa axuda aínda que sexa sen aportación económica fixa. Son designados como colaboradores pola Asemblea xeral da Asociación a proposta da Comisión Executiva ou a petición do 25% dos socios. Igualmente a Asemblea Xeral está facultada para retirarlle esta condición.

Artigo 30º

Son dereitos dos socios ademais dos establecidos na lei, os seguintes:

a) Ter voz nas reunións da Asemblea xeral na forma que se especifica nestes Estatutos.

b) Participar na vida da Asociación e recibir información sobre os acordos e as actividades que organice ou promova.

c) Disfrutar de todas as avantaxes e beneficios que a Asociación poida conseguir.

Artigo 31º

Son obrigas dos socios ademais das establecidas na lei as seguintes:

a) Observar dilixentemente os acordos validamente adoptados polos órganos da Asociación.

b) Colaborar na difusión da Asociación e no cumprimento dos seus obxectivos.

c) Atender os compromisos de contribuír economicamente á Asociación na forma e contía acordada pola Asemblea Xeral.

d) Exercer activamente as responsabilidades conferidas polos órganos da Asociación.

Artigo 32º

Son dereitos específicos dos socios titulares:

a) Ter voto nas Asembleas Xerais.

b) Elixir e ser elixido para ocupar cargos na Comisión Executiva.

Artigo 33º

A condición de socio pérdese por:

a) Incumprimento reiterado no pago pago da cuota social por parte dos socios titulares e ausencia de aportación voluntaria no caso de socios protectores e colaboradores.

b) Separación voluntaria del socio.

c) Expulsión acordada pola Comisión Executiva e confirmada pola Asemblea Xeral, por incumprimento grave e reiterado das obrigas establecidas no artigo 31.

Capítulo Cuarto: Do patrimonio e das finanzas

Artigo 34º

Os recursos económicos dos que se vale a Asociación para realizar as súas actividades son:

a) as cuotas que a Asemblea xeral decida que deben ser abonadas polos socios de pleno dereito, protectores ou colaboradores.

b) as subvencións de organismos oficiais, entidades ou particulares.

c) as doazóns a título gratuíto, legados e herdanzas.

d) O importe das derramas ou dereitos de entrada que estableza a Asemblea Xeral.

f) calquera outro tipo de ingreso lícito que se adapte ós fins da Asociación.

Artigo 35º

Os socios poderán optar por destinar as súas aportacións a un proxecto concreto dos que a Asociación asumiu como propios.

Artigo 36º

Para atender os custes de funcionamento da Asociación e o seguimento da execución dos proxectos, a Asemblea Xeral ordinaria fixará unha porcentaxe máxima sobre o presuposto total da entidade.

Artigo 37º

1. A Comisión Executiva elaborará un presuposto anual, coincidente co ano natural, equilibrado en ingresos e gastos. Se unha vez iniciado o exercicio económico non se aprobou o presuposto correspondente consideraranse automaticamente prorrogados os presupostos do exercicio anterior. A prórroga non afectará ás dotacións económicas daqueles programas que deberan concluír no exercicio anterior ou que se financiaran con ingresos extraordinarios.

2. Calquera membro da Asociación pode solicitar e obter un exemplar dos presupostos anuais e acceder en todo momento ós libros de contabilidade da Asociación.

Artigo 38º

O patrimonio inicial ascende a 18.000 euros. O patrimonio social será o que determinen en cada momento os seus libros e estados contables.

Artigo 39º

O exercicio asociativo e económico será anual coincidindo co ano natural, comezando polo tanto o 1 de xaneiro e rematando o 31 de decembro.

Artigo 40º

A documentación social estará composta por:

a) Relación de socios.

b) Libros contables.- que resulte de la aplicación das normas de adaptación do Plan Xeral de Contabilidade ás entidades sen fins lucrativos, contidas no anexo I do Real Decreto 776/1998, de 30 de abril ou calquera outra que a substitúa.

c) Inventario de bens.

d) Libro de Actas da Xunta Directiva.

e) Libro de Actas da Asemblea.

Capítulo Quinto: Da disolución da Asociación

Artigo 41º

A Asociación soamente poderá disolverse por:

a) Sentencia xudicial firme.

b) Por acordo da Asemblea xeral extraordinaria, convocada a este efecto e co voto favorable dos 2/3 dos socios titulares presentes ou representados.

c) Por imposibilidade de cumprimento dos fins sociais.

A liquidación da Asociación practicarase por unha Comisión Liquidadora nomeada pola Comisión Executiva da Asociación e que se responsabilizará de efectuar as dilixencias oportunas ante os organismos que proceda.

O patrimonio resultante en caso de disolución destinarase na súa totalidade a algunha das entidades consideradas como entidades beneficiarias do mecenado aos efectos previstos nos artigos 16 a 25, ambos incluídos, da Lei 49/2002, de 23 de decembro, de réxime fiscal las entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado e que, preferentemente, estean dedicadas á realización de fins de interese xeral análogos aos da presente asociación.

Disposición adicional

PRIMEIRA. Despois da constitución das Corporacións como consecuencia da celebración dos comicios locais, os socios que ostenten un cargo na Comisión Executiva pasan a actuar en funcións e por un período non superior a 4 meses. Durante este tempo, o Presidente de cada entidade asociada pode tamén substituír a persoa que ostenta a representación do asociado.

Disposición transitoria

Os regulamentos e normas aprobadas ata a data para a aplicación e desenvolvemento dos Estatutos da Asociación continuarán en vigor en tanto non se proceda, no seu caso, á súa modificación para a adecuación ó ordenamento xurídico vixente, se ben entenderanse derrogados e teranse por non postos tódolos preceptos que puidesen resultar contrarios á vixente Lei Orgánica 1/2002, reguladora do Dereito de Asociación, ou ós presentes Estatutos.

 

Alfredo Novoa Gil
34530955C
Xulio Ríos Paredes
76804105K

Bando

Faise saber a todos os veciños que este Concello decidiu participar no Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. Este Fondo naceu como unha asociación voluntaria de municipios para xuntar e coordinar as políticas de cooperación dos concellos e as deputacións. Como se sabe, unha cuarta parte da poboación mundial vive na pobreza, en tanto que a economía move 25 billóns de dólares. Un escándalo semellante ten mobilizado en todo o mundo a millóns de persoas que desexan facer algo para remediar esta inxustiza.

A solidariedade exténdese como un rego por todas partes: son miles as organizacións de voluntarios e grupos privados que loitan contra a pobreza, as guerras ou a discriminación. É nese marco de solidariedade no que se inscribe a nosa participación.

Somos conscientes de que deste xeito non só loitaremos contra a inxustiza cometida con moitos seres humanos inocentes e indefensos, senón que axudaremos tamén a afondar na nosa democracia, pois nesta tarefa coincidiremos todos, máis alá da color política de cada un de nós. O noso municipio, polo tanto, quere reafirmarse como un espacio de solidariedade cos demais e de convivencia democrática entre todos.


A ........ de ......................................... de ...............

 

O/A alcalde/esa,

 

 

 

 

O texto deste Bando foi redactado por Carlos Casares, presidente do Consello da Cultura Galega

Declaración política “as cidades e o Fondo Galego”

Reunidos en Santiago de Compostela os responsables de accións de cooperación ó desenvolvemento das sete grandes cidades de Galicia que mais abaixo se relacionan, e os integrantes da Comisión Executiva do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.

Previa constatación do importante incremento da representatividade do Fondo Galego que agrupa a preto de sesenta entidades de toda Galicia e abarca a máis do oitenta por cento da poboación.

Preocupados pola necesidade de obter o máximo rendemento dos recursos que o conxunto das Corporacións locais e provinciais galegas destinan á cooperación ó desenvolvemento e decididos a impulsar aquelas prácticas que posibiliten unha maior coordinación das nosas políticas neste eido.

Compartindo coas ONGs e o conxunto da sociedade galega esa aspiración común á mellora da cualidade da cooperación e convencidos de que a cooperación co exterior debe comezar aquí, entre nós mesmos.

Firmemente decididos a reforzar o Fondo Galego como mecanismo homoxeneizador que importa consolidar como referencia do compromiso municipalista co mundo da cooperación internacional, sen por iso renunciar ó exercicio das competencias propias de cada entidade coa intensidade que cada quen libremente decida, en especial no ámbito da sensibilización.

ACORDAN

 1. Contribuír en maior medida ó financiamento de proxectos concretos de cooperación ó desenvolvemento avalados polo Fondo Galego mediante a progresiva transferencia ao mesmo da partida presupostaria que cada un dos nosos Concellos destina a este concepto, contemplando no seu caso un período de transición que permita a subsistencia e o acoplamento daqueles compromisos e convenios subscritos con terceiros no marco de actuacións locais.
 2. Pronunciarse pola progresiva consolidación dunha convocatoria municipalista única de axudas a ONGs para o financiamento de proxectos de cooperación, que se xestionaría a través do Fondo Galego.
 3. Contribuír ao reforzamento da capacidade de análise e avaliación do Fondo Galego mediante a integración dun representante de cada unha das cidades asinantes na Ponencia Técnica do Fondo Galego encargada de emitir os informes sobre a idoneidade dos proxectos.
 4. Facer un chamamento aos demáis Concellos e Deputacións de Galicia para sumarse ao presente acordo e seguir avanzando na definición dun modelo de cooperación coherente coa identidade e características da acción propiamente municipalista.

En proba de conformidade, asinamos a presente, a 5 de marzo de 2001.

Asinan:

A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Ferrol, Santiago de Compostela e Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.

Que son os Fondos Municipais de Cooperación e Solidariedade?

Un Fondo de Cooperación e Solidariedade é un organismo sen ánimo de lucro que reúne a Concellos e outras institucións públicas e privadas cos seguintes obxectivos:

 1. Contribuír ó desenvolvemento dos países do Terceiro Mundo, mediante a constitución e xestión dun fondo económico, que posibilite unha cooperación descentralizada e que promova un desenvolvemento sostible.
 2. Administrar e xestiona-los fondos económicos librados ó FONDO para proxectos de axuda ó Terceiro Mundo e campañas de sensibilización sobre cooperación ó desenvolvemento.
 3.  Fomentar e apoia-los esforzos das institucións oficiais, entidades e asociacións, para crear un clima de opinión favorable á promoción dunha nova orde económica internacional.
 4. Estimula-la participación cidadá, mediante campañas e informacións adecuadas, nos proxectos de cooperación co Terceiro Mundo.
 5. 5. Colaborar para que sexa unha realidade a aportación mínima do 0,7% do producto interior bruto á axuda pública ós países subdesenvolvidos, segundo os acordos de Nacións Unidas suscritos polo Estado español.
 6. Ser unha voz ética colectiva que denuncie calquera situación que atente de maneira grave contra os dereitos humanos e que poida presentar propostas de resolución a favor da solidariedade e a cooperación en calquer ámbito de representación política.
   

Que é a Confederación de Fondos de Cooperación?

Que é a Confederación de Fondos de Cooperación?

Aínda que cada Fondo nace a partir dunhas orixes que son distintas en cada ámbito territorial e que polo tanto lle proporcionan unha identidade propia, existe unha ampla coincidencia de postulados entre os Fondos polo que en 1995 acordouse, dende a total independencia, constituír a Confederación de Fondos de Cooperación e Solidariedade como marco de coordinación e de representación conxunta en aquelas temáticas que pola súa importancia afecten ós intereses comúns.

Son tarefas propias da Confederación contribuír a impulsa-la cooperación descentralizada dentro e fora dos ámbitos territoriais dos seus membros, así como propiciar a súa vertebración en redes. Neste sentido, dende entón está colaborando en sistematizar e difundi-las experiencias de cooperación intermunicipal e en colaborar activamente nos procesos emerxentes de xeración de novos fondos e outras redes de cooperación municipal.

A Confederación asume tamén o ser interlocutor común ante as institucións estatais, europeas e mundiais con presentacións coincidentes. Neste sentido, participouse activamente no proceso de debate da primeira Lei de Cooperación do Estado Español expresando colectivamente ante tódolos Grupos Parlamentarios nosas opinións. A recén creada Comisión Interterritorial debe ser un bo marco de coordinación e concertación con outros niveis da administración pública. A nivel europeo, esta aínda pendente o establecemento de vías estables de interlocución directa coa Unión Europea. Co apoio da Dirección Xeral de Cooperación Descentralizada e ante as reformas anunciadas, agora, pode ser un bo momento para establecelas.

Un dos retos nos que a Confederación está conseguindo maiores resultados é no apartado de coordinar as accións para conseguir unha aprendizaxe mutua e no establecemento de criterios comúns de análise, avaliación, control e seguimento. Neste sentido, dende 1997 dispoñemos dunha oficina técnica de seguimento sobre o terreo para a Area de Centroamérica, México e Caribe.

Dado o importante papel que ó noso entender debe tela sensibilización do Norte para xerar un clima na opinión pública favorable á promoción dunha nova orde económica internacional, traballamos coordinadamente en propostas de sensibilización compartidas, como é a nova edición da Guía Municipal para a Cooperación e outras iniciativas en colaboración coas coordinadoras de ONG.

En último lugar cabería definir que aínda non sendo un obxectivo prioritario a cofinanciación de proxectos de cooperación no marco da Confederación de Fondos, cando se produciu foi en programas de compoñente municipalista.

Convenio 2014 Federación Galega de Municipios e Provincias-Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

Acordo de colaboración entre a Federación Galega de Municipios e Provincias e o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
Reunidos en Santiago de Compostela, a 5 de febreiro de 2014.

Dunha banda, Jose Manuel Rey Varela, presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, e doutra Teresa París Blanco, presidenta do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

MANIFESTAN

Primeiro. Que como se recolle nos convenios de 8 de xaneiro de 1998 e de 6 de outubro de 2005, a Fegamp está disposta a contribuír na medida das súas posibilidades ao desenvolvemento de accións de cooperación e solidariedade internacional que fagan partícipe ao municipalismo galego do compromiso universal coa defensa e promoción dos Dereitos Humanos.

Segundo. Que desde a fundación do Fondo Galego, en novembro de 1997, esta asociación municipalista tense convertido nun punto de encontro da cooperación municipalista galega, estando asociados actualmente 95 entidades, conformándose de facto como a súa axencia para a cooperación internacional e como a rede sectorial máis numerosa do municipalismo galego.

Terceiro.  Que durante os seus 15 anos de andaina, o Fondo Galego tense consolidado como un servizo mancomunado da administración local galega non só para a execución de proxectos de cooperación internacional senón como unha rede de actividades de sensibilización en Galicia que incorporan á axenda local a defensa e promoción dos Dereitos Humanos.

Cuarto. Que a Fegamp considera positivo e necesario que o Fondo Galego, como axencia da cooperación internacional municipalista galega, posibilite unha opción ampla, plural, participativa e democrática e fomente a colaboración de todas as entidades locais galegas con independencia do seu tamaño e posibilidades orzamentarias.

Quinto. Que ambas partes reafirman a idoneidade e valor cualitativo do espazo local como ámbito para fomentar a conciencia e o compromiso cívico coa erradicación da pobreza e o fomento da igualdade e a xustiza social no eido global.

En consecuencia, ACORDAN

Primeiro. A Fegamp reitera o seu apoio institucional, material e técnico ao Fondo Galego, apostando polo reforzamento do diálogo e acción concertada en temas de interese común.

Segundo.  A Fegamp sinala ao Fondo como a axencia do municipalismo galego en materia de cooperación internacional e promoción en Galicia dos Dereitos Humanos, un servizo público mancomunado que promove a solidariedade desde Galicia e que insire aos podere locais galegos nas dinámicas da sociedade do S.XXI.

Terceiro. A Fegamp recomenda aos Concellos e as Deputacións a súa adhesión ao Fondo Galego para consolidalo como axencia da cooperación internacional municipalista galega e instrumento ao servizo da acción exterior de Galicia.

Cuarto. A Fegamp manifesta que dado o sistema de cotas mínimas e o modelo de xestión e dirección do Fondo, a fórmula cooperativa permite a acción coordinada de todo o municipalismo nesta materia e evita a reiteración de duplicidades gañando en efectividade e incidencia minimizando os custes de xestión.

Quinto. O Fondo Galego asume o compromiso de asesorar, cando así sexa preciso e na medida das súas posibilidades, a todas as entidades locais de Galicia en materia de cooperación internacional e defensa dos Dereitos Humanos.

Sexto. Ambas entidades comprométense desta maneira a coordinar as posicións do municipalismo galego en materia de solidariedade que deban expresarse en todo tipo de foros.

Sétimo. A Fegamp e o Fondo Galego coordinaranse para visibilizar máis e mellor en todos os espazos de comunicación pertinentes o labor de ámbalas dúas entidades.

Oitavo. A Fegamp e o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade acordan establecer unha comisión de seguemento deste acordo que se reunirá anualmente.

Liñas Estratéxicas 2011-2015

ÍNDICE

1. Presentación
2. Bases de actuación para o período 2011-2015
2.1. Evitar que a crise propicie pasos atrás no compromiso cooperante
2.2. Promover mais activamente a sensibilización social
2.3. Adaptar a cooperación directa e reforzar a colaboración coas ONGDs
2.4. Involucrar a iniciativa privada
3. Obxectivos
3.1. Facer irreversible do espazo local da solidariedade
3.2. Unha maior implicación asociativa
3.3. Seguir profundando no noso modelo
3.4. Preservar a calidade da cooperación municipalista
4. Liñas principais de traballo
4.1. Fortalecemento do compromiso coa cooperación
4.2. Preservación das competencias técnicas
4.3. Xestión adaptada do abono de cotas e captación de recursos extraordinarios
4.4. Unha xestión de proxectos con base nos principios de concentración, especialización e implicación dos respectivos tecidos asociativos locais.
4.5. Intensificación das accións de sensibilización da cidadanía
4.6. Multiplicación das accións de lobby
4.7. A mellora da capacitación dos recursos humanos locais
4.8. Transparencia e visibilidade
4.9. Elevar o perfil do Fondo Galego como axencia municipalista para a cooperación internacional.
4.10. Intensificar a colaboración institucional
5. Conclusión

Podes descarregar o documento completo ao final desta páxina

AnexoTamaño
estratexias_2011_2015_fondo_galego.pdf177.25 KB

Liñas Estratéxicas 2016-2019

ÍNDICE

1. Presentación

2. Misión e visión

3. Balance das liñas estratéxicas 2011-2015

4. Contexto

5. Obxectivos e estratexias

Obxectivo 1: Incrementar a base asociativa e mellorar a súa participación activa

 • Estratexia 1.1: Conseguir novos concellos e deputacións socias
 • Estratexia 1.2: Fomento da participación dos socios na actividade ordinaria da organización

Obxectivo 2: Fortalecemento da estrutura do Fondo Galego

 • Estratexia 2.1: Fortalecemento da Secretaría Técnica
 • Estratexia 2.2: Potenciar a implicación das/os responsables políticas/os

Obxectivo 3: mellorar o estatus institucional e recoñecemento

 • Estratexia 3.1: Impulso do recoñecemento competencial e legal
 • Estratexia 3.2: Acadar o recoñecemento e notoriedade como axencia municipalista da cooperación por parte das institucións e entidades do sistema galego de cooperación

Obxectivo 4: Impulsar a participación do Fondo Galego en redes estatais e internacionais

 • Estratexia 4.1: Revitalizar a participación na Confederación de Fondos
 • Estratexia 4.2: Participación do Fondo Galego en redes internacionais que entronquen coa súa misión e visión

Obxectivo 5: Sensibilizar nos temas de solidariedade e Dereitos Humanos a un maior número de persoas en Galicia

 • Estratexia 5.1: apostar por actividades atractivas e novidosas
 • Estratexia 5.2: deseñar actividades acaídas para os socios do rural

Obxectivo 6: Mellorar na calidade e impacto das accións de cooperación ao desenvolvemento

 • Estratexia 6.1: Redefinición dos países prioritarios
 • Estratexia 6.2: Impulso de programas
 • Estratexia 6.3: Destacamento dos eixos transversais do xénero, dereitos humanos e ambiental

Obxectivo 7: Incrementar o coñecemento e maior implicación dos nosos socios na área de cooperación ao desenvolvemento

 • Estratexia 7.1: Impulso de proxectos de codesenvolvemento
 • Estratexia 7.2: Participación activa dos nosos socios en determinadas accións de cooperación ao desenvolvemento nos proxectos en execución
 • Estratexia 7.3: Relanzamento do COCIDE

Obxectivo 8: Continuar promovendo a visibilización do traballo do Fondo Galego e as cuestións relativas ás desigualdades nos pobos do Sur

 • Estratexia 8.1: Afondar na estratexia de comunicación

Obxectivo 9: Visibilizar o rigor e a transparencia na xestión

 • Estratexia 9.1: Incluír novas ferramentas internas e de cara á sociedade para amosar o cumprimento coas normas internas e a transparencia na xestións
6. Dez ideas-forza

7. Matriz do Plan Estratéxico

Podes descargar o documento completo ao final desta páxina

AnexoTamaño
Liñas Estratéxicas 2016-2019289.56 KB

No Fondo funciona a Solidariedade

Por que o Fondo Galego?

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade naceu en 1997, como unha asociación dos poderes locais galegos que pretende xuntar esforzos para realizar unha cooperación para o desenvolvemento rigorosa e profesional, que teña verdadeiro impacto nos países do sur e sexa eficiente. Xorde froito dun compromiso franco das corporacións locais e provinciais galegas coas poboacións máis vulnerables do mundo, a fin de ultrapasar minifundismos localistas e divisións partidarias, en favor dunha cooperación de calidade. Ese compromiso constitúe o reflexo institucional dunha cada vez máis intensa sensibilidade da sociedade galega.

Os desequilibrios mundiais esixen un prolongado e intenso esforzo de solidariedade, e os poderes locais galegos poden e deben desenvolver un papel propio no escenario da solidariedade internacional. Un papel que ha de supor o aproveitamento de dúas especificidades que representan un valor engadido para a cooperación internacional: o feito de seren axentes idóneos para desenvolver actuacións en sectores como o Fortalecemento Municipal, Desenvolvemento Socioeconómico Local, Descentralización, Participación Cidadá e Gobernabilidade Democrática; e o feito de contar cunha cultura e lingua propias, que facilitan a comunicación cos países lusófonos, entre os que se encontran algúns dos máis pobres do planeta. A cooperación desenvolvida pola administración local cabe inserila no marco da acción exterior de Galicia.

Un Fondo para tod@s

Ninguén debe quedarse fóra nin atrás. En 1997 eran 10 os Concellos membros do Fondo Galego. Na actualidade supérase a centena de socios, entre Concellos e Deputacións. A poboación de todos os concellos socios do Fondo Galego supera o 80% do total da cidadanía galega. O Fondo Galego é así a expresión galega da converxencia organizativa e funcional dunha cooperación descentralizada desde os niveis máis próximos á cidadanía, os poderes e a democracia local.

O crecemento ten sido notable, pero o obxectivo ha de ser que se integren o máximo número posible de entidades locais galegas.

Co Fondo, todas as Deputacións e Concellos, incluídos os máis pequenos (a inmensa maioría dos existentes en Galicia) poden participar no desenvolvemento de políticas de cooperación que doutro xeito lles serían inviables. As cotas mínimas dos socios do Fondo son o suficientemente modestas como para que poidan ser asumidas por todos os poderes locais galegos.

Co Fondo, todos poden dicir aos seus cidadáns que si teñen a posibilidade de levar adiante unha política de cooperación específica, á medida das súas posibilidades, conciliando vontades (sempre grandes) e recursos económicos (a miúdo escasos).

Co Fondo somos capaces de transcender a simple axuda puntual, para transformala nunha política sostida e permanente de colaboración, con sentido estratéxico e singularizada, que vaia máis alá das medidas paliativas para sentar as bases que permitan a construción de sociedades humanamente máis desenvolvidas e dignas.

O Fondo non complica administrativamente nada: evita as duplicidades e permite delegar, total ou parcialmente, a xestión da cooperación nunha instancia propiamente municipalista e especializada. Evítase así a reiteración de múltiples convocatorias de pouca entidade económica, simplifícase o diálogo coas entidades non gobernamentais, refórzase a capacidade global do municipalismo galego para exercer a cooperación directamente, e facilítase a interlocución do poder local cooperante con outros actores e instancias estatais e internacionais.

A experiencia acumulada

Nos seus anos de vida, o Fondo Galego ten acumulado unha valiosa e xa sólida experiencia, achegándose na actualidade aos 140 proxectos, desenvolvidos en máis de 20 países, entre os que destaca a nosa presenza en Nicaragua, Cuba e Perú na América Latina, Cabo Verde en África, ou as significativas accións nos Territorios Palestinos, froito da colaboración coa UNRWA (Axencia da ONU para os refuxiados palestinos).

Ao tempo, o Fondo Galego desenvolveu numerosas actividades formativas propias e participou en xornadas e seminarios organizados por outros actores do sistema cooperante autonómico e estatal; implementou tamén ducias de actividades e desenvolveu numerosos materiais orientados á sensibilización da poboación galega en relación á situación dos países do Sur; promoveu, realizou e publicou numerosos estudos e análises sobre cooperación ao desenvolvemento, en Galicia e no mundo; participa activamente na Confederación estatal de Fondos, e asesora a outros Fondos en formación, tanto en España como no exterior.

A sensibilización do conxunto da sociedade galega constitúe unha preocupación esencial do Fondo, e por iso promove anualmente un amplo programa de actividades, co propósito de gañar transparencia e visibilidade ante a cidadanía respecto do seu compromiso e acción. A Rede Municipalista Solidaria, co significativo e valioso apoio dos traballadores do poder local,  é o instrumento dinamizador desta área de actividade.

A estrutura básica

O órgano soberano é a Asemblea Xeral, constituída por todas as entidades socias e que se reúne, como mínimo, dúas veces ao ano. A direcc ión ordinaria do Fondo recae nunha Comisión Executiva con representación plural, e na que participan concellos grandes, pequenos e medianos, garantindo sempre a presenza das catro provincias, contando tamén coa participación das Deputacións. A unanimidade na toma de decisións é a nota máis característica e salientable do funcionamento dos órganos estatutarios do Fondo Galego.

A Secretaría Técnica recae no IGADI (Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional), entidade co-promotora no seu día do Fondo, que asegura a permanencia do aparato básico, a acumulación de experiencia e un certo sentido de estabilidade superador dos cambios políticos locais.

 

Non é custoso ser solidario:

O cálculo das cotas mínimas para os Concellos

Paso 1. A cantidade base.

A cada Concello socio asígnaselle unha cantidade base en función do número de habitantes de conformidade co seguinte baremo:

HABITANTES Menos de 3.000 3.001 a 5.000 5.001 a 10.000 10.001 a 15.000 15.001 a 20.000 20.001 a 50.000 50.001 a 100.000 100.001 a 300.000 Máis de 300.001
CANTIDADE BASE 180 € 245 € 400 € 515 € 635 € 755 € 875 € 995 € 1.115 €

Paso 2. A cantidade variable.

Multiplícase a poboación do Concello por 0,03 €, resultando unha cantidade que pode variar de ano a ano, en función das alteracións demográficas da entidade.

Paso 3. O aumento.

A cifra resultante da suma da cantidade base e da cantidade variable auméntase nun 10%, se o Concello ten 10.000 habitantes ou menos, e nun 20% se o Concello ten máis de 10.000 habitantes.

Exemplos:

Concello de 5.500 habitantes= 400 (cantidade base) + (5.500 x 0,03=165) (a cantidade variable) + (10% de 565=56,5) (o aumento)= 400+165+56,5= 621,5 €

Concellos de 22.000 habitantes= 755 (cantidade base) + (22.000 x0,03=660) (a cantidade variable) + (20% de 1415=283) (o aumento)= 1.698 €.

O número de habitantes dun Concello vén determinado polas últimas cifras oficiais de poboación dispoñibles (padrón municipal), publicadas polo Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es).

Estas son as cotas mínimas para integrarse no Fondo. Anímase, en todo o caso, a aumentar esa achega, a fin de irse aproximando ao 0,7% local en cooperación, para converxer co 0,7% que as Nacións Unidas sinalan coma baremo mínimo para acadar ese mundo equilibrado que desexamos.

Cómo ingresar no Fondo?

Os interesados deben solicitar o dossier informativo que inclúe os antecedentes, a declaración programática, os estatutos, e outros anexos de interese. Ademais, disponse dun formulario para facilitar a adopción do correspondente acordo administrativo de adhesión. Chega unha chamada a calquera destes dous números: 981 555 999 (Sede do Fondo Galego, na FEGAMP) ou 986 84 34 36 (Secretaría Técnica, IGADI).

AnexoTamaño
nofondofuncionaasolidariedade_folleto.pdf1.51 MB
nofondofuncionaasolidariedade_folletoa4.pdf1.55 MB

O Fondo Galego sostén que “a crise non poderá coa solidariedade do municipalismo” (2012)

Illa de San Simón
19 de Xaneiro de 2012

- Apróbase unha Declaración Institucional para evitar que o recorte orzamentario afecte ás partidas de Concellos e Deputacións para cooperación internacional, que dan vida ao proxecto colectivo do Fondo Galego

A Comisión Executiva do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade vén de aprobar a declaración institucional “A crise non poderá coa solidariedade do municipalismo galego”. A entidade avoga por evitar que os actuais recortes orzamentarios afecten ás partidas destinadas polos Concellos e Deputacións á cooperación internacional, que pola súa xa escasa contía individual non poderían resolver en Galicia problemas substanciais, mentres que para os países do Sur perder esa suma de achegas significaría agrandar enormemente os déficits nas necesidades máis básicas.

O texto sostén que o actual contexto económico non debe converter a solidariedade nun gasto prescindible e que a crise non pode ser unha escusa para que as Administracións locais e provinciais galegas deixen de cooperar no modesto nivel en que o veñen facendo. Ese esforzo colectivo vén amosando desde 1997 a súa efectividade tanto para contribuír a mellorar as condicións de vida nos países empobrecidos como para concienciar a cidadanía galega sobre esoutras realidades. Un avance continuo, grao a grao, canalizado a través do Fondo Galego no que agora se pretende evitar dar pasos atrás e lograr manter o compromiso solidario coas sociedades do Sur na loita contra a pobreza e as desigualdades. Un compromiso con resultados en Cabo Verde, Nicaragua, Cuba e boa parte de América do Sur.

Liñas estratéxicas
No entanto, as Liñas Estratéxicas 2011-2015 do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade apostan ao tempo pola flexibilidade á hora de esixirlles ás Deputacións e Concellos socios o pagamento das cotas correspondentes. Analizarase cada caso de xeito individualizado e estudarase a posibilidade de aprazar os cobros, mentres a organización medra por dentro gañando cohesión e eficiencia. Incidir na sensibilización, reforzar a colaboración institucional e coas ongd, involucrar a iniciativa privada e concentrar os proxectos son outras das pautas que marcarán a actuación ata o remate da lexislatura.

Publicación polo 15º aniversario
O documento estratéxico cita como unha oportunidade para reivindicar a cooperación descentralizada local o 15º aniversario do Fondo Galego, que se celebra en 2012 con diferentes iniciativas. A primeira delas é a publicación '15 anos de andaina, a rede solidaria do municipalismo galego', que acaba de saír do prelo. A historia, os máis de 140 proxectos apoiados no Sur e a infinidade de actividades de sensibilización realizadas no Norte son algúns dos temas que se abordan, xunto coa propia declaración institucional “A crise non poderá coa solidariedade do municipalismo galego”. Os textos compleméntanse con páxinas gráficas que permiten comprobar en imaxes o labor do Fondo Galego de Cooperación.

Declaración Institucional 'A crise non poderá coa solidariedade do municipalismo galego'
Liñas Estratéxicas do Fondo Galego 2011-2015
Publicación '15 anos de andaina, a rede solidaria do municipalismo galego'

Modelo de acordo plenario

A adhesión dun concello ou deputación ao Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade debe tomarse por acordo plenario. Premendo aquí pódese descargar un modelo orientativo.

Comisión Executiva

A Comisión Executiva (CE) é o órgao de decisión permanente do Fondo Galego. Nela xunto a Secretaría (Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Igadi) participan Concellos e Deputacións socias por medio das súas representacións políticas. A CE renóvase cada 4 anos segundo os ciclos das lexislaturas da administración local.

A Comisión Executiva é coma o Fondo Galego, transpartidaria, onde desde o espíritu de consenso en prol dunha cooperación internacional de calidade e a promoción dos Dereitos Humanos como denominador común, participan desde a fundación do Fondo (1997) as forzas maioritarias presentes no sistema político galego. A unanimidade procúrase en todas as decisións e o espíritu de consenso é así parte da natureza da organización.

A composición da CE non busca só a pluralidade partidaria se non que tamén se constitúe na procura da representación das 4 provincias e de Concellos pequenos, medianos, cidades e Deputacións, do interior e da costa.

A actual CE foi aprobada na Asemblea xeral do 30 de setembro de 2011, polo que neste momento tralas eleccións do 24 de maio de 2015, atópase en funcións, conducindo o proceso de renovación orgánica da entidade que deberá constituír a nova CE da asociación entre setembro e outubro de 2015 para o ciclo municipal 2015-2019.

Cargo

Concello/Deputación
(provincia)

Representante

Persoa técnica responsable

Enderezo postal, enderezo
electrónico e teléfono

Presidencia

Nigrán
(Pontevedra)

Juan González

  Praza da Constitución 1, 
36350 Nigrán (Pontevedra)
secretariap@nigran.org 
986 36 50 00

 

Vicepresidencia

Redondela
(Pontevedra)

Teresa París

María José Villar Fernández

R/Alfonso XII, 2 - 36800 Redondela (Pontevedra) mariateresaparis@redondela.es
uts@redondela.info 
986 400 300

Secretaría

IGADI

Andrea Manuela García Corzo

 

Centro Cívico Sur, Rúa Luís Braille, 40,
 36003 Pontevedra
acorzo@igadi.org
698 156 127

Tesourería

Pontevedra
(Pontevedra)

Anxos Riveiro

Patricia González Martínez

Praza de España, 1
36071 Pontevedra
benestarsocial@concellopontevedra.es
986 80 43 00

Vogalía

A Coruña
(A Coruña)

Rocío Fraga

Javier Varela Carro

Praza María Pita, 1
15001 A Coruña
r.fraga@coruna.es
981184200 ext. 101149
 

Vogalía

Cartelle
(Ourense)

Daniel Fernández Carril

 

Toxal 1, Outomuro
32824 Cartelle (Ourense)
Dani_armada@hotmail.com
988-49-11-20

Vogalía

Monforte de Lemos
(Lugo)

Gloria Prada

María Belén Gómez Rodríguez

Campo de San Antonio, s/n
27400 Monforte de Lemos (Lugo)
gprada@concellodemonforte.com
982-40-25-01

Vogalía

Deputación da Coruña Goretti Sanmartín Rei  

Alférez Provisional, 2
15006 A Coruña
Goretti.sanmartin@dicoruna.es
981 08-03 00

Vogalía

Oleiros
(A Coruña)

Marga Figueroa Vázquez

 

Praza de Galicia, 1 -
15173 Oleiros
alcaldia@oleiros.org
981 610 000

 

Consello Municipalista da Cooperación

O Consello Municipalista da Cooperación é un órgao vivo que sirve de ponte e asesoramento entre o Fondo Galego e o tecido solidario en Galicia. A participación no CMC axuda a construír unha mirada común sobre o sistema galego de cooperación, e a xerar sinerxias entre os seus distintos actores.

Reúnese fisicamente unha vez ao ano, mais por medio de boletíns electrónicos esténdese virtualmente, polo que a inserción no mesmo pódese pedir por medio dun correo electrónico a dpalau@igadi.org

Actas xuntanzas do CMC

Acta do Concello Municipalista da Cooperación reunido o 4 de xullo de 2013 na EGAP

Asisten:

-Por parte do Fondo Galego: Teresa París (Presidenta, Concello de Redondela), Jose Luis Quintela (membro da  Comisión Executiva polo Concello da Coruña e Vogal na relación coas ONGD), María Jesús González (membro da  Comisión Executiva polo Concello de Cambre), Marga Figueroa (membro da  Comisión Executiva polo Concello de Oleiros), Daniel González (Secretario, IGADI), Carmen Novas (técnica de comunicación FGCS) e Andrea García (técnica de proxectos, IGADI)

- Por parte dos axentes de cooperación galegos: Francisco Raigón Jiménez (Coordinadora Galega de ONGD, Asemblea de Cooperación pola Paz), Sara García (técnica de proxectos da Coordinadora Galega de ONGD), Maribel González Rico (ESCAES-Perú) e Moncho Boan, (CIG-Internacional).

Orde do día:

1. O Fondo Galego e as Liñas Estratéxicas 2011-2015. Informe de situación:

A sesión iníciase coas palabras de Teresa París que tras dar a benvida e agradecer a presenza d@s participantes, enmarca a situación actual das Liñás Estratéxicas 2011-2015.

Desta maneira comeza insistindo na liña de traballo do Fondo de fortalecer por dentro tanta a propia organización municipalista, coma o propio sistema galego de cooperación, abrindo liñas de traballo conxuntas tanto coas ONGD como coa Coordinadora, ao tempo que mantendo e aumentando a propia convocatoria de proxectos.

A súa vez fai un chamado a colaboración dentro do propio sector na defensa dos resultados e institucionalidade conseguida, diante das agresións que o sector e o propio Fondo Galego están a padecer.

Finalmente a presidenta pon en valor a fórmula do Fondo como política pública coordinada e mancomunada desde o local, desde unha óptica transpartidaria, desde a transparencia e a relación sinceira con todos os actores do sistema galego de cooperación.

Posteriormente Jose Luis Quintela, como Vogal da Comisión Executiva do Fondo para a relación coas ONGD, intervén diante do CMC pondo en valor tres ideas centrais.

En primeiro lugar a fórmula transpartidaria institucional que representa o Fondo Galego, facéndoa unha institución única na capacidade de traballo apartidista non só na actualidade, se non na retrospectiva histórica. En segundo lugar, o traballo realizado e de proximidade do Fondo en canto a reprodución social de valores solidarios e éticos é imprescindible nos tempos que corren, sendo unha política pública, a cooperación internacional, á que non debemos renunciar nin desde o ámbito estatal nin desde o autonómico ou municipal. Finalmente, J.L. Quintela, puxo de manifesto que o aumento da cantidades destinada a convocatoria de proxectos debe de ser subliñada no contexto actual.

Por último Jose Luis Quintela ofrécese para continuar a traballar da man das ONGD póndose a súa disposición como vogal na relación coas ONGD do Fondo.

Para dar por finalizado a presentación das Liñas 2011-2015, Daniel González (IGADI), fai mención aos resultados conseguidos polo Plan de sensibilización 2012, que xirou ao redor da conmemoración dos 15 anos de Fondo Galego, tendo realizadas 113 actividades en 71 Concellos asociados, alcanzando directamente a máis de 10.000 persoas.

Neste sentido lembrou que trala conmemoración do 30 de novembro comunicóuselle a Secretaría (Igadi) desde a Xunta de Galicia a necesidade de abandoar a Illa de San Simón e posteriormente, na primeira semana de xaneiro, a non renovación do Convenio de sensibilización FondoGalego/Xunta de Galicia que viña asinándonse desde o ano 2000. Este contexto non facilitou o arranque da programación para a anualidade de 2013, mais finalmente e trala Asemblea xeral de abril, o Fondo artellou un Plan de actividades autónomo cos seus propios fondos, agardando a recuperar a liña de traballo conxunto coa Xunta de Galicia.

Finalmente e seguindo as Liñas 2011-2015 ponse en valor o traballo desenvolto en canto a consolidación do Fondo como asociación, que pese as baixas manten o bloque de asociados mesmo con altas, a comunicación ou o traballo aberto coas ONGD. Neste sentido, fai referencia a imposibilidade, até o de agora, de incorporar á iniciativa privada e a RSC na vida ordinaria do Fondo Galego.

2. Convocatoria de proxectos para o exercicio 2013.

Primeiramente Andrea García (IGADI) presenta as Bases da convocatoria para este 2013 elaboradas desde o Fondo Galego, destacando unha liña continuista ao respecto das doce convocatorias anteriores, centrándose polo tanto no desenvolvemento local e nas complicidades cos poderes locais dos países e proxectos receptores.

Ademais de incorporar moitas das Alegacións que xa estiveron presentes na Convocatoria de 2012 tralo CMC deo 12 de maio de 2012, as Bases de 2013 destacan por 3 motivos ao respecto do ano anterior. En primeiro lugar pola cantidade mínima consignada, que pasa dos 50.000 aos 70.000€. En segundo lugar porque a presentación dos proxectos deberá levar obrigatoriamente planificada unha actividade de sensibilización en Galicia sobre o mesmo, e finalmente porque a cantidade máxima para os proxectos presentados pasa dos 20.000€ aos 30.000€

Finalmente, Andrea García informa que tralas alegacións presentadas pola Coordinadora no 2013 serán gastos financiables as compulsas e os gastos bancarios, e os PMA serán discrimandos positivamente ao igual que os Países do II Plan Director da Xunta de Galicia. Tamén se indica que as facturas deberán ser dilixenciadas.

As persoas representantes da Coordinadora Galega piden a palabra para agradecer a actitude colaborativa do Fondo coas ONGD e a súa vocación por apostar pola publicación de unha nova convocatoria de subvencións e de maior envergadura.

O representante da CIG pide a palabra para indicar que implicitamente os sindicatos están excluídos da convocatoria  polo redactado dalgúns capítulos das Bases. Neste sentido a Secretaría comunica que fará o posible para que ningún axente de cooperación galego se sinta excluído, modificando os textos onde sexa oportuno.

3. Sinerxias entre o Fondo e o tecido solidario galego para a sensibilización social. Día internacional contra a pobreza.

O secretario presenta este punto da orde do día desde a vontade de iniciar unha reflexión conxunta entre o Fondo Galego, a Coordinadora, as ONGD e demais actores do sistema galego de cooperación para reforzarse mutuamente.

Desde a experiencia ao redor do día internacional contra a pobreza de 2012 e a  mobilización de actividades/exposicións de 14 ONGD por entidades socias do Fondo,  a idea é chegar a imaxinar novos marcos de relación que poidan reforzar o traballo das ONGD e ao Fondo Galego, como axencia local galega de cooperación internacional. Desde esta experiencia a novas, partindo da RMS como ferramenta organizativa do sistema galego de cooperación.

Neste sentido Daniel González informa que neste 2013 e desde as dificultades polos constantes recortes orzamentarios, a secretaría tentará volver a introducir ao redor do 17 de outubro os Dereitos Humanos na axenda local galega no maior número de entidades socias da man das ONGD.

4. Outros asuntos.

O secretario informa que no marco da Confederación de Fondos estase a realizar un seguemento ao respecto do proxecto de reforma da administración local, para que en ningún caso se prohiba a cooperación internacional desde o poder local. Nese sentido informa de que previsiblemente no último cuadrimestre do ano a Confederación organice distintas actividades para visibilizar a cooperación descentralizada e reforzar o seu rol no goberno local.

A representante da Coordinadora, Sara García, vinculando esta cuestión ao punto anterior da Orde do día, fala das posibilidades que abriría o feito de reforzar a cooperación descentralizada galega (e especificamente municipalista) conxuntamente entre o Fondo e a Coordinadora Galega de ONGD.

Finalmente ábrese un turno de palabras entre as persoas participantes, que serve para coñecer o traballo e as particularidades de Escaes-Perú e a CIG como axentes de cooperación galegos.

Sen máis, o Consello Municipalista da Cooperación dase por rematado ás 19:45.

Acta do Consello Municipalista da Cooperación reunido o 9 de maio de 2012 na Fegamp

Asisten:

-Por parte do Fondo Galego: Teresa París (Presidenta, Concello de Redondela), Jose Luis Quintela (membro da  Comisión Executiva polo Concello da Coruña e Vogal na relación coas ONGD), Daniel González (Secretario, IGADI), Andrea García (técnica de proxectos, IGADI)

- Por parte dos axentes de cooperación galegos: Gema Filgueira (Presidenta da Coordinadora Galega de ONGD, Médicos do Mundo), Jose Manuel Pérez (Vogal da Coordinadora Galega de ONGD, Solidariedade Galega), Sara García (técnica de proxectos da Coordinadora Galega de ONGD), Lorena Arévalo (Implicadas no Desenvolvemento), Laura Casal (Amigos da Terra), Montse Fernández (Agareso), Celso Carballo (Natura Hispánica), Alejando Quiñoá (ACPP)

- Convidadas: Marta Calderón (Oficina do Conservador de Santiago de Cuba)

Desculpan a asistencia:

Fernanda Couñago (Amarante), Ana Rosa Rodríguez (Escaes Perú), Moncho Boan (CIG).

Orde do día:

Cuestión previa: Ao respecto da convocatoria ordinaria remitida aos axentes de cooperación galegos convidados ao CMC, a Orde do día sufríu unha modificación para un mellor desenvolvemento operativo do mesmo.

1. Fondo Galego e Liñas Estratéxicas 2011-2015:

A sesión iníciase coas palabras da nova presidenta do Fondo Galego, tralos 14 anos de Presidencia de Alfredo Novoa.

Tralos agradecemento pola asistencia aos participantes no Consello, Teresa París enmarca as súas palabras no tempo novo do Fondo, onde desde hai 7 meses a nova Comisión Executiva por medio das súas Liñas Estratéxicas traballa no horizonte da actual lexislatura local, onde nun marcado contexto de crise, a asociación municipalista se marca como obxectivo medrar por dentro, reforzando a nosa coordinación e organización, por medio de diferentes vías, nas que destaca a de abrise a sociedade galega, e de maneira máis concreta coas ONGD de Galicia.

Posteriormente Jose Luis Quintela, preséntase ao Consello como Vogal da Comisión Executiva do Fondo para a relación coas ONGD, estando a disposición das mesmas para unha boa interlocución entre o Fondo e as ONGD con actividade en Galicia. Explicita o convencemento de que a coordinación entre os actores que nos organizamos para transformar as masivas bolsas de exclusión e pobreza a nivel mundial é fundamental para conseguir un mundo mellor e avanzar nese camiño. Destaca a liña de traballo que a nova Executiva do Fondo implementa, na vontade de achegarse ao tecido solidario galego para sentirnos máis próximos, nomeando a Coordinadora Galega de ONGD e o Fondo, como actores principais do sistema galego de cooperación.

Para dar por finalizado a presentación das Liñas 2011-2015, Daniel González (IGADI), informa ao Consello da redución da estrutura da Secretaría desde comezos de 2011, que actualmente non conta co posto de técnic@ de sensibilización. Tamén da mudanza física do IGADI á Illa de San Simón. Agradece a participación no CMC facendo un chamado á cooperación interna do sistema galego, para reforzalo por dentro en tempos de amezas e recurtes, alegando a necesidade de empatía institucional entre os distintos actores que o conforman.

Para dar por rematado este punto fai mención as 4 Bases de actuación que marcan as Liñas Estratéxica 2011-2015: 1.Evitar pasos atrás no compromiso das institucións locais, 2. Promover máis activamente a sensibilización social, 3. Adaptar a cooperación directa e reforzar a colaboración coas ONGD, e 4. Involucrar a iniciativa privada.

2. Convocatoria de axudas a proxectos para o exercicio 2012.

Primeiramente Andrea García (IGADI) presenta as Bases da convocatoria para este 2012 elaboradas desde o Fondo Galego, destacando unha liña continuista ao respecto das máis de dez convocatorias anteriores, que teñen resultado en 68 proxectos financiados a ONGD de Galicia desde o nacemento da asociación municipalista. As Bases presentadas teñen en conta así as especificidades e o proceso histórico do Fondo Galego como política pública mancomunada desde o local, e como parte da acción exterior de Galicia. A súa vez preséntanse novidades como un máis marcado enfoque de xénero ou a discriminación positiva do uso do idioma galego. Tamén a inclusión positiva dos países prioritario para o Fondo Galego, enmarcados no propio proceso da cooperación local galega e o II Plan Director da Cooperación Galega. Enfatízase tamén, que na redacción das Bases vai implícita unha maneira de relacionarse coas ONGD que pretende ser máis próxima a de outras institucións.

O Secretario informa da recepción de distintos comentarios e suxerencias por parte de ONGD galegas, e da recepción dun completo documento de Alegacións as Bases por parte da Coordinadora Galega de ONGD. O volume da información recibida, obriga a introdución de mudanzas no texto de Bases presentado ao CMC, consideradas nalgúns casos pertinente pola Secretaría Técnica, o que obrigará a retrasar nunha semana o prazo da Convocatoria de proxectos en base a planificación inicial, para que trala revisión da Secretaría a Comisión Executiva do Fondo, aprobe definitivamente as Bases. Desde a presidencia da Coordinadora Galega de ONGD agradécese o esforzo da asociación municipalista para a convocatoria de proxectos 2012, e felicítase da liña de traballo explícita de incrementar os mecanismos de relacionamento entre ONGD e Fondo Galego.

Desta maneira e de non existir novos retrasos, a convocatoria abrirase entre o 22 de maio e o 22 de xuño de 2012.

Desde a Secretaría obsérvase pertinente dar conta da transparencia que o Fondo Galego como asociación exerce. Desta maneira, preséntase unha contas no Fondo sen débeda, o que posibilita a Convocatoria de proxectos deste 2012, que partindo dos 50.000 € iniciais poderá ser aumentada sensibiblemente, en función das contas da asociación.

Posteriormente, abrese un turno de palabras que ofrece unha conversación enriquecedora entre os distintos membros do CMC, ao respecto da nova liña de relacionamento entre as ONGD e  o Fondo, o impacto dos proxectos de cooperación ao desenvolvemento, ou as especificidades do Fondo como asociación do municipalismo galego, entre outros temas.

3. Presentación do proxecto europeo: “Redes para o desenvolvemento”.

Finalmente preséntase “Redes para o desenvolvemento: Das geminaçoes a uma cooperaçao máis eficiente” onde o actor principal é o Instituto Marqués de Val Flor, que xunto a ONGD alemá Fine+P, o Fondo Galego, e cámaras municipais portuguesas e alemás, procura dar como resultado principal a constitución dunha Rede ou Fondo portugués para coordinar os esforzos do municipalismo portugués en materia de solidariedade internacional.

Infórmase que o papel do Fondo Galego no proxecto é de asesoramento e de presentación dun modelo coordinado de autoridades locais a prol dunha maior eficacia e eficiencia por parte da cooperación internacional das entidades locais.

Os 4 Resultados agardados do proxecto son: 1. Rede de autoridades locais creada e reforzada, 2. Parcerías multiactor promovidas, 3. Boas prácticas na área da cooperación diseminadas a niveis nacionais e internacionais, e 4. Capacitadas as autoridades locais  para desenvolver e implementar proxectos de cooperación.

Ao respecto do R2 e R3, convídase desde o Fondo as ONGD a rexistrarse na Plataforma virtual do proxecto:
http://www.redesparaodesenvolvimento.org/gl/component/user/login para procurar pontes entre a sociedade civil portuguesa e galega, e tamén oportunidades de actuación nos países de lingua portuguesa. A Secretaría cooperará activamente coas ONGD interesadas para que os rexistros e os potenciais pontes podan ser desenvoltos.

Sen máis asuntos que tratar, o CMC, dáse por finalizado ás 16:30

Acta do Consello Municipalista da Cooperación reunido o 5 de febreiro de 2010 na Fegamp

Asisten:

Por parte da CE:   
Alfredo Novoa Gil (Presidente)
Ánxelo González (En substitución de Xulio Ríos, Secretario)
Andrea García (Secretaría Técnica)

Por parte das ONGDS:
Carmen Díaz Pache (Cruz Vermella)
Kevin Javier Martínez Delgado (Interred)
Celso Carballo Leiro (Asociación Natura Hispánica)

ORDE DO DÍA  E DESENVOLVEMENTO DA XUNTANZA

1.- Por parte do presidente do Fondo Galego contextualizanse as Bases da convocatoria de proxectos 2010, xa aprobadas inicialmente pola Comisión Executiva, e que son practicamente idénticas ás de 2009, sendo a diferenza máis salientable a redución do importe máximo financiable de cada proxecto de 50.000 a 35.000 euros. Redución que se produce para que a previsible diminución dos fondos por causa da crise non redunde nunha diminución significativa do número de proxectos beneficiarios das axudas.

2.- Analízanse algunhas suxestións dos presentes e esclarécense diversas dúbidas. Acórdase que nas prioridades xeográficas, no caso de Mozambique, sexa acotada unha área xeográfica máis precisa: a provincia de Cabo Delgado, debido a que nesa zona van concentrarse os esforzos do Fondo Galego e da propia Xunta de Galicia. Deste modo, trátase de contribuír a concentrar e visibilizar a axuda galega nun país grande e con presenza de cooperacións internacionais de moita entidade.

Alfredo Novoa, en nome do Fondo Galego, agradece a colaboración prestada.

3. Non hai outros asuntos.

Santiago de Compostela, a 5 de febreiro de 2010

Acta do Consello Municipalista da Cooperación reunido o 6 de febreiro de 2009 na Fegamp

Asisten:

Por parte da CE:   
Alfredo Novoa Gil,, Presidente
Xulio Ríos, Secretario
Anxelo González, Secretaría Técnica

Por parte das ONGDS:

José Manuel Pérez: Axuda en Acción
Estela Mouriño: UNICEF Galicia
José Luis Quintela: Intermón
Valentín Alvite Gándara: Asociación Francisco Villamil

ORDE DO DÍA  E DESENVOLVEMENTO DA XUNTANZA

1.- Por parte do presidente do Fondo Galego contextualizanse as Bases da convocatoria de proxectos 2009, xa aprobadas inicialmente pola Comisión Executiva, e que supoñen unha renovación importante con respecto a edicións anteriores. Neste sentido, sinala que a suspensión en 2008, extraordinaria, permitiu avanzar tanto no saneamento económico interno como na reorientación da convocatoria aberta que incorpora e sintetiza o debate producido na Comisión Executiva respecto das orientacións principais a seguir nos próximos anos, de conformidade coas Liñas Estratéxicas aprobadas na Asemblea xeral de socios celebrada en 2007, co obxecto de acadar maiores impactos e mellorar non só as capacidades orzamentarias senón tamén a calidade da cooperación descentralizada municipalista galega.

2.- Analízanse, a seguir, as suxestións enviadas polo presidente da Coordenadora Galega de ONGDs, quen disculpou a súa ausencia, que, previo debate, son parcialmente incorporadas ao texto inicial das Bases da convocatoria 2009. Alfredo Novoa, en nome do Fondo Galego, agradece a colaboración prestada.

3. Por último, enfatízase a importancia de actuar conxuntamente no eido da incidencia política para acadar unha maior sensibilización das autoridades locais a propósito do compromiso cooperante. Este tema poderase abordar nunha xuntanza específica a celebrar con posterioridade aos comicios do 1 de marzo.

Santiago de Compostela, a 6 de febreiro de 2009

Acta do Consello Municipalista da Cooperación reunido o 8 de febreiro de 2007 na Fegamp

Asisten:

Por parte da CE:

 • Alfredo Novoa, presidente do Fondo Galego,
 • Xose María Permui, tesoureiro,
 • Marta Iglesias, responsable de Convocatorias e de Proxectos,
 • Iria Alonso, Secretaría Técnica.

Por parte das ONGDs:

 • Xosé María Torres, Coordinadora de ONGDS, Farmamundi,
 • María del Mar Lado, Secretaría Técnica Coordinadora de ONGDs,
 • Raúl Torres, Médicos do Mundo,
 • Sonia, Intermón-Oxfam,
 • Valentín Alvite, Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil,
 • Inmaculada Tombilla, Jóvenes del Tercer Mundo,
 • Estela Mouriño, UNICEF,
 • Judith Sing, Amigos da Terra,
 • Bernardo Porto, Solidariedade Galega co Pobo Saharauí.

Orde do día:

 1. Comeza o encontro dando a benvida e agradecendo aos asistentes a súa presenza.
  No que atinxe ao Fondo Galego anúnciase que o ano 2007 vai ser un ano singular marcado polas eleccións municipais, de aí que sexa prioritario sensibilizar aos representantes políticos nos concellos. Incorporar na axenda no local a cooperación ao desenvolvemento así como a súa consideración nos programas marcos electorais son fundamentais á hora de planificar, deseñar e incorporar a novos axentes.
 2. Asemade, faise fincapé na existencia e no funcionamento do Consello Municipalista da Cooperación, espazo que favorece o encontro e a presenza dos actores da cooperación en Galicia; anúnciase unha posible remodelación dos seus integrantes, co fin de integrar a máis axentes. Saliéntase por exemplo, o papel da RMS.
 3. En canto á proposta de Bases para a convocatoria de axudas a proxectos 2007 faise unha pequena presentación e recóllense algunhas propostas. Neste sentido, por exemplo, a suxestión da Coordinadora de suprimir no art 2: o que vai entre paréntese (veciñais, ecoloxistas, xuvenís, sindicais, de inmigrantes, etc).
  Asemade preséntase o cronograma e os prazos: apertura do prazo de presentación dos proxectos: 9 de febreiro, peche: 31 de marzo.
  No que atinxe á Resolución anúnciase que será entre finais de xullo e o mes de setembro, xa que dependerá das datas de constitución dos concellos e deputacións.
 4. En relación ás Campañas de Sensibilización, por parte do Fondo Galego bríndase a estrutura da Rede Municipalista Solidaria para poder dinamizar, coordinar e intercambiar información referida a campañas, recursos,etc. Prantéxase a posibilidade dunha campaña conxunta.


Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2007.

Acta do Consello Municipalista da Cooperación reunido o 2 de febreiro de 2006 na Fegamp

Asisten:

Por parte da CE:

 • Ramón Bouzas, responsable de Comunicación,
 • Aurora Carbajal, responsable de Sensibilización e Formación,
 • Marta Iglesias, responsable de Convocatorias e Proxectos,
 • Xulio Ríos, secretario,
 • Lourdes Suárez, responsable dos Socios,

Non asiste:

 • Carmen Basadre, responsable de Relación coas ONGDs

Excusa a asistencia:

 • Alfredo Novoa, presidente,
 • Iria Alonso, Secretaría Técnica.

Por parte das ONGDs:

 • Xose María Torres, presidente da Coordinadora de ONGDs,
 • Amalia Álvarez, Intered,
 • Ramón Esteso, Médicos do Mundo,
 • Fidel Martín, Cruz Vermella,
 • María Paz, Solidariedade Internacional,
 • José Manuel Pérez, Axuda en Acción,
 • Nuria Porta, Solidariedade Internacional,
 • Jose Luís Quintela, Intermón,
 • Belén Rey, Amarante.

Orde do día:

 1. No que atinxe ao Fondo Galego anúnciase para o presente ano un esforzo dirixido ao incremento do tecido asociativo; neste senso, a incidencia do compromiso solidario dos concellos terá maiores impactos e redundará non só nas capacidades orzamentarias senón tamén na calidade da cooperación descentralizada municipalista galega.
 2. Asemade, faise fincapé na existencia e no funcionamento do Consello Municipalista da Cooperación, espazo que favorece o encontro e a presenza dos actores da cooperación en Galicia; coméntase a campaña realizada o ano pasado co fin de difundir a existencia do Consello e animarse a incorporarse a novas ONGDs. Como resultado están presentes Solidariedade Internacional e Amarante como novos membros.
 3. En canto á proposta de Bases para a convocatoria de axudas a proxectos 2006 faise unha pequena presentación e recóllense algunhas propostas. Neste sentido, por exemplo, a suxestión da Coordinadora no tocante ao incremento dos gastos do 6% ao 8%, matizacións en torno aos países prioritarios, cuestións de concepto e de redacción, etc
  Asemade preséntase o cronograma e os prazos: apertura do prazo de presentación dos proxectos: 3 de febreiro, peche: 31 de marzo.
 4. 4. En relación ás Campañas de Sensibilización, por parte do Fondo Galego anúnciase unha programación centrada na difusión e na reflexión crítica en torno aos 8 ODM. Comunícase a aposta por incorporar a todos os sectores da cultura, etc; e a divulgación dun Manifesto de apoio.
  No que atinxe ao Comercio Xusto coméntase que se ten difundido entre os concellos socios un modelo de moción para adherirse á Campaña a prol do Comercio Xusto así como a instalación de máquinas que contemplen estes artigos nas dependencias municipais.
  Por parte da Coordinadora coméntase a programación dun Ciclo de Cine Solidario en Santiago de Compostela, etc.
 5. Noutros asuntos intercámbianse ideas a propósito da celebración da Comisión Interterritorial e do Consello da Cooperación para o día 6 de febreiro e ás relacións entre o Fondo Galego e a AECI.


Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2006.

Acta do Consello Municipalista da Cooperación reunido o 10 de febreiro de 2005 en Santiago de Compostela

Asisten:

 • Alfredo Novoa, presidente do Fondo Galego.
 • Xulio Ríos, Secretaría.
 • Xosé María Permui, Tesoureiro.
 • Marta Iglesias, Vocalía de Convocatorias e Proxectos.
 • Ana Rosa Pérez García, Vocalía de Relación con ONGDs.
 • Ramón Bouzas, Vocalía de Comunicación.
 • Lourdes Suárez, Vocalía de Socios.
 • Aurora Carbajal, Vocalía de Sensibilización.
 • Mª del Mar Lado Vila, Coordenadora Galega de ONGDs.

Excusa a asistencia:

 • José Luis Quintela, Intermón.

Orde do día:

 1. Iniciada a sesión, se expoñen os motivos esenciais da convocatoria que xiran arredor das Bases do Fondo Galego para 2005, que son obxecto de presentación nos seus trazos esenciais. Non se formula ningunha proposta de alteración.
 2. Dáse conta da proposta aprobada polo Fondo Galego na Asemblea xeral ordinaria celebrada o pasado 21 de xaneiro para crear un Comité Galego de Emerxencias, con participación de Xunta de Galicia, Fondo Galego e Coordenadora de ONGDs, a fin de garantir unha resposta coherente e solidaria de Galicia. Recábase o apoio da Coordinadora para esta proposta.

O presidente agradece a asistencia.

E sen máis asuntos que tratar, levantase a reunión cando son as 13:45 horas.

Acta do Consello Municipalista da Cooperación reunido o 9 de xaneiro de 2004 en Santiago de Compostela

Asisten:

 • Alfredo Novoa, presidente do Fondo Galego
 • Xulio Ríos, Secretaría
 • Marta Iglesias, Vocalía de Convocatorias e Proxectos
 • Carmen Basadre, Vocalía de Relación con ONGDs
 • Ramón Bouzas, Vocalía de Comunicación
 • Lourdes Suárez, Vocalía de Socios
 • Carmen Alonso, Fundai
 • José Luis Quintela, Intermón
 • Emilio M. Martínez Rivas, Coordenadora Galega de ONGDs

Orde do día:

 1. Iniciada a se sesión, se expoñen os motivos esenciais da convocatoria que xiran arredor das Bases do Fondo Galego para 2004, que son obxecto de presentación nos seus trazos esenciais.
 2. Por parte de Emilio Martínez se propoñen diversos cambios que afectan ao artigo 1 (incidir na superación da discriminación de xénero), ao artigo 2 (engadir no caso das ONGs, con presencia real en Galicia), ao artigo 4, punto 4 (incidir na cuestión de xénero), ao artigo 6 (implicación en actividades de sensibilización na CA). Por parte de Jesús Quintela, despois de interesarse polo enfoque das actividades de sensibilización do Fondo, se propón substituír Cuba por Caribe no artigo 1, na definición das áreas xeográficas.

Despois dun debate destas propostas, consideradas como pertinentes polos membros da Executiva presentes, se acorda o seu traslado, a fin de seren incorporadas na versión final das Bases.

O presidente agradece as aportacións.

E sen máis asuntos que tratar, levántase a reunión cando son as 11,55 horas.

Acta do Consello Municipalista da Cooperación reunido o 5 de febreiro de 2003 en Santiago de Compostela

Asisten:

 • Alfredo Novoa, presidente do Fondo Galego
 • Ramón Bouzas, vicepresidente
 • Xosé María Permui, tesoureiro
 • Xulio Ríos, Secretaría
 • Marieta Santos, Deputación de Pontevedra
 • Teresa Molares, Culleredo
 • Salomé Davila, A Pobra do Caramiñal
 • Carmen Alonso, Fundai
 • Amalia Álvarez Vega, InteRed Galicia
 • José Luis Quintela, Intermón
 • Alfonso Sánchez, Inti
 • Luz Ojea, Inti
 • Mª del Mar Lado, Coordenadora Galega de ONGDs
 • Patricia Rivera Pérez-Salvatierra, Farmacéuticos Mundi

Orde do día:

 1. Na exposición introductoria faise fincapé no salto producido en 2002 na cooperación municipalista, non soamente a través da xestión de máis recursos, senón clarificando o nivel de compromiso dos Concellos e Deputacións de Galicia co Fondo. Aínda que non á velocidade desexable, medra a sensibilidade local e, en consecuencia, se perfeccionan os ámbitos de xestión e de coordinación. A pesar desa mellora, en 2003, por mor da convocatoria electoral, parece aconsellable moderar o ritmo da convocatoria de proxectos, de xeito que a resolución da mesma realizarse con posterioridade á celebración dos comicios.
 2. En canto á proposta de cambios a introducir nas Bases da Convocatoria para o Financiamento de Proxectos 2003, existe plena conformidade dos asistentes, elevandose agora á Comisión Executiva para a súa aprobación definitiva na xuntanza a celebrar en Santiago o próximo 6 de marzo.
 3. A propósito da campaña do 0,7%, que o Fondo Galego apoia, se precisa a necesidade de aclarar que as partidas afectadas son os Capitulos I, II e III dos orzamentos municipais. Por outra banda, o Fondo se brinda para colaborar coa Coordinadora no impulso de accións sociais que evidencien un maior compromiso político con este tema. Proponse a sinatura dun manifesto conxunto das principais forzas políticas. Igualmente se informa das xestións realizadas cos Partidos para incluír a dimensión da cooperación nos respectivos programas municipais.

E sen máis asuntos que tratar, levantase a reunión cando son as 13:30 horas.

Acta do Consello Municipalista da Cooperación reunido o 29 de xaneiro de 2002 en Santiago de Compostela

Asisten:

 • Alfredo Novoa (Oleiros)
 • Lourdes Suárez (Culleredo)
 • Xulio Ríos (Igadi-Secretaría)
 • Carmen Alonso (Fundai)
 • Carmen Castilla (Intered Galicia)
 • José Luís Quintela (Intermón)

Orde do día:

Procede o Presidente a detallar os diferentes aspectos reseñados no Informe remitido con anterioridade a todos a través dun “Infórmate a fondo”. Nese sentido, destaca do informe que no balance do 2001 cómpre facer fincapé no incremento dos recursos, no esforzo desenvolvido para unha maior implicación das cidades e no incremento da visibilidade pública do Fondo contando xa cun mínimo de instrumentos para achegarse á cidadanía. Para o que resta de lexislatura insistese na necesidade de “apretar o paso”, achegando máis socios e recursos e impulsando a colaboración interinstitucional a todos os niveis. Por último, explica o sentido da proposta do Fondo para emerxencias.

En canto á proposta de cambios a introducir nas Bases da Convocatoria para o financiamento de proxectos 2002, existe plena conformidade dos asistentes, elevandose agora á Comisión Executiva para a súa aprobación definitiva na xuntanza a celebrar en Ferrol o próximo 19 de febreiro.

E sen máis asuntos que tratar, levantase a reunión cando son as 13,20 horas.

Acta do Consello Municipalista da Cooperación reunido o 2 de febreiro de 2001 en Santiago de Compostela

Asistentes:

Por parte do Fondo Galego: Lourdes Suárez, Xosé María Permui, Mar Bernal, Salomé Alvarez, Xulio Ríos.

Por parte das ONGs: Carmen Castilla, InteRed Galicia; Adela González Pérez, Fundai; Celso Carballo Leiro, Natura Hispánica; José Luis Quintela Julián, Intermón-Oxfam; e Xoán Rafael Vilas, Entrepobos.

Excusou a inasistencia: José A. Atienza Hoyuela, de Hogar-Clínica “San Rafael” de Vigo.

Desenvolvemento da xuntanza:

 • 1. Por parte de Xulio Ríos, Secretario do Fondo Galego, infórmase do avance experimentado no último ano respecto da ampliación da base asociativa. Actualmente o número de socios supera os sesenta, representando a máis do 80 por cento da poboación de Galicia. Dase conta tamén das iniciativas de sensibilización desenvolvidas, comezando pola elaboración do material informativo básico do Fondo (tríptico, caderno de preguntas e respostas, video, etc) asi como das previsións para o presente ano neste dominio (programa radiofónico a través de EMUGA e elaboración dunha revista). Asi mesmo, saliéntase o acordo asinado cos sindicatos da función pública local e a aceptación da cláusula solidaria voluntaria por parte das editoriais galegas.
  Por último, destacase o progresivo incremento da dotación económica para o financiamento de proxectos, positivo pero insuficiente, e das previsións para o presente exercicio. En resume, se ata agora o esforzo principal do Fondo centrouse na consecución de máis socios, a partir deste ano, a preocupación central será a de obter máis recursos, ben a través de fontes propias ou externas.
 • 2. Por parte de Lourdes Suárez, responsable de proxectos, faise unha introducción xenérica ás Bases da convocatoria para o 2001, destacando a importancia dunha descripción exhaustiva pero concreta dos beneficiarios, das contrapartes, e das repercusións que un determinado proxecto pode ter nunha área específica; da importancia asi mesmo de contemplar mecanismos de cooperación entre as ONGs actuantes nunha zona para reforzar o impacto plural que poida producirse a partir dunha previsión inicialmente non mancomunada.
  Por parte de Xosé María Permui, dase conta das previsións económicas, tanto no que atinxe ao orzamento global como ao xeito de liquidación das axudas e outras cuestións.


Efectuadas algunhas aclaracións, expresase a conformidade coas Bases propostas, coa petición de incluír algunha referencia a Asia no artigo 1º.I.a), por parte de InteRed.

Ao remate da xuntanza, incorporase Alberto Enríquez Villacorta, representante de FUNDE (Fundación Nacional para el Desarrollo) de El Salvador, quen informa da situación neste país centroamericano despois do terremoto do pasado día 13 de xaneiro e das prioridades que dende o seu punto de vista deben establecerse no ámbito da cooperación internacional para garantir unha maior eficacia da axuda.

E sen máis asuntos que tratar, levántase a xuntanza cando son as 13.15 horas.

Acta do Consello Municipalista da Cooperación celebrada o 28 de xaneiro de 2000 en Santiago de Compostela

Asistentes:

Por parte do Fondo Galego: Alfredo Novoa, Xosé María Permuy, Conchi Daporta, Marieta Santos e Xulio Ríos.

Por parte das ONGs: Xoán Rafael Vilas, Entrepobos; Enrique Castro Sanjurjo, Cruz Vermella-Galicia; José Luis Quintela Julián, Intermón-Oxfam; José Antonio Atienza Hoyuela, Fundación Juan Ciudad; Adela González Pérez, Fundai; Emilio M. Martínez Rivas, coordenadora galega de ONGDs.

Desenvolvemento da xuntanza:

Despois dunha breve presentación, procédese a analizar o contido das bases da convocatoria, artigo por artigo, formulándose as seguintes suxestións:

 • No artigo 1º-Ia) substituir a mención a Nambia por outra mais xenérica. Proponse: “Africa subsahariana”. Igualmente suxírese invertir as prioridades, situando a África con cáracter precedente a outras mencións xeográficas.
 • No artigo 5º-c), advírtese a existencia dunha certa contradicción entre a redacción do texto e a priorización que dende o Fondo se orienta arredor da cooperación propiamente dita. Valorarase a cuestión pola Comisión Executiva do Fondo, se ben inicialmente do que se trata é unicamente de non pechar portas a outras opcións, admitindo que a prioridade do Fondo orientarase en todo momento á cooperación ó desenvolvemento.
 • No artigo 6º-5, substituir “coincidan” por “sexan compatibles”.
 • No artigo 6º-7, suxírese incorporar un texto que, a seguir, aluda a “sempre e cando non estén en contradicción co seu ideario”.
 • No artigo 7º-II, suavizar os párrafos dous e tres, polo engorroso e dificultoso que pode resultar o cumprimento desta esixencia, contemplando a posibilidade de solicitar ambas as dúas cousas (balances e recursos humanos) por parte do Fondo, pero sen que deban facelo a priori.
 • No artigo 11º, proponse o 8% en vez do 5%.
 • No artigo 12º, no párrafo cuarto, suprimir “por parte das outras institucións”.
 • No artigo 15º, substituir “remitirá” por outra fórmula máis flexible e a iniciativa do Fondo.

Por último, dase conta do propósito de levar adiante neste ano unha ambiciosa campaña de sensibilización na que interesa comprometer a colaboración das ONGs; da posibilidade de utilizar o Centro de Documentación do IGADI e de colaborar co Canal Mundo de Vieiros nas súas seccións de cooperación e de solidariedade.

Reunión constitutiva

Santiago de Compostela, 17 de decembro de 1998.

Relación de asistentes

Por parte do Fondo Galego

Por parte das ONGs

Alfredo Novoa

José A. Atienza
(Fundación Juan Ciudad)

Xosé M. Permuy

Joaquín Varela
(Cruz Vermella)

Lourdes Suárez

José L. Quintela
(Intermón)

Concepción Daporta

Xoán R. Vilas
(Entrepobos)

Carme Varela

Antonio Matellán
(Xóvenes do Terceiro Mundo)

Ramón Bouzas

Ramón Ferreño
(Fundación Meniños)

Xulio Ríos

Begoña de Anta
(INTI)
  Concepción Sánchez
(INTI)

Desenvolvemento da reunión

Por parte do Presidente informouse ós asistentes do proceso constitutivo e o nivel de funcionamento do Fondo Galego, entregándoselles documentación sobre os socios, comunicado sobre o furacán Mitch, a proposta de bases de convocatoria para financiamento de proxectos para o próximo exercicio e a de regulamento interno do Consello, solicitando o apoio e a colaboración das ONGs para asentar o Fondo Galego e mellorar a calidade da cooperación feita desde Galicia.

Despois dun breve intercambio de impresións, por parte das ONGs manifestouse o apoio ó Fondo evidenciando a converxencia de intereses existentes entre os fins perseguidos tanto polo Fondo como polas ONGs presentes.

Acordos

 1. O CMC queda constituído como un órgano de participación aberto e plural. Inicialmente forman parte del as organizacións asistentes a esta xuntanza pero, máis adiante, poden integrarse nel outras ONGs sempre e cando así o soliciten expresamente. Desta constitución informarase a todas as organizacións convocadas.
 2. As suxestións para a Convocatoria de proxectos de 1999 deben ser remitidas antes do 31 de xaneiro de 1999 a Carme Varela Donoso. Os demais datos figuran no listado de socios.
 3. As propostas de modificación do Regulamento Interno do Consello poden ser remitidas en igual prazo á Secretaría do Fondo (datos idem).

Acta do Concello Municipalista da Cooperación reunido o 23 de abril de 2014 na EGAP

Asisten:

Teresa París – Presidenta do Fondo Galego, Concello de Redondela
Pilar Gallego- Tesoureira do Fondo Galego, Concello de Allariz
José Luís Quintela- Vogal de relacións coas ONGD do Fondo Galego, Concello de A Coruña
Andrea Manuela García- Igadi, Secretaría Fondo Galego
Daniel González - Igadi, Secretaría Fondo Galego

Gemma Filgueira- Coordinadora Galega de ONGD
Xesús Ramón González- CIG
Adriana Fernández Acebo- Mundo Cooperante Galicia
Silvia Mosquera Mirás- ONGD Ecos do Sur
Alejandro Quiñoá Casteleiro- ACPP
Berta Málvarez- Amarante-Setem
María Isabel González- Amigos ESCAES-Perú
Amalia Álvarez- InteRed
Miguel Ángel Fernández- Arquitectos sen Fronteiras
Adolfo Barbeito- Arquitectos sen Fronteiras
Carmen Novas- Agareso

Orde do día:

1. O Fondo Galego e as Liñas Estratéxicas 2011-2015. Informe de situación.

A presidenta do Fondo Galego, Teresa París, comeza a súa intervención facendo referencia nas súas palabras aos distintos atrancos superados cos que iniciou o 2013, xa sexa a mudanza da Illa de San Simón ou o feito de adaptar a colaboración histórica coa Xunta de Galicia. Nese sentido destaca tamén as incertidumes que representa para a vida da asociación a nova reforma da administración local.

Así as cousas, Teresa París, pon en valor as distintas liñas de traballo fortalecidas durante o 2013. En primeiro lugar destaca o traballo en rede, xa ben sexa coa Confederación de Fondos e a Declaración de Valencia en defensa da cooperación descentralizada xunto a 1.000 Concellos do Estado, o traballo no marco do proxecto da UE como asesor de redes descentralizadas xunto a Concellos portugueses e alemás, Redes para o desenvolvemento, ou coa Coordinadora Galega de ONGD, coa conmemoración do día internacional contra a pobreza de 17 de outubro e as convocatorias de proxectos para ONGD con presenza en Galicia.

Pon en valor ademais o traballo desenvolto tanto cara fóra de Galicia, cos proxectos de cooperación directa e indirecta, coma dentro, co desenvolvemento de actividades de educación para a cidadanía global por medio da Rede Municipalista Solidaria, que outro ano máis foi capaz de reproducirse por toda Galicia achegando actividades a decenas de miles de persoas por medio de actividades en 71 Concellos e nas Deputacións de Lugo e A Coruña. Destaca en canto ao traballo desenvolto polo Fondo en Galicia a presentación do Plan de Comunicación da entidade e as actividades da Irmandade Galicia Cabo Verde, que se celebraron entre o 9 e o 13 de decembro para poñer en valor o traballo acumulado en máis dunha década no traballo coa Asociación Nacional de Municipios de Cabo verde.

Neste sentido destaca a celebración na Deputación da Coruña, o 10 de decembro, dentro da Irmandade Galicia-Cabo Verde, das VIII Xornadas do Fondo, baixo o título: Cooperación Internacional e Comunicación, que procurou afortalar o proceso que vincula e complemente as intervencións en proxectos e as actividades de sensibilización coa propia actividade comunicativa da asociación.
Teresa París sinala que as distintas accións desenvoltas durante o 2013 queren encher de contido as Liñas Estratéxicas 2011-2015, que guían o traballo da Comisión Executiva desde a súa constitución en outubro de 2011. Neste sentido a programación do 2014 seguirá a profundizar nestes procesos.

Posteriormente Daniel González toma a palabra para facer unha fotografía dos efectos da crise na composición do Fondo Galego, que pasou entre o 2008 e o 2014 de 107 socios a 89. Neste sentido destaca coma especialmente relevantes as baixas das Deputacións de Pontevedra e de Ourense, ou Concellos coma Cambados ou Baiona, onde reside a Secretaría do Fondo.

O secretario do Fondo insiste en que a asociación representa unha política pública do municipalismo galego que promove o Igadi, que introduce a cooperación internacional e os DDHH na administración local por medio da Rede Municipalista Solidaria, mediante representacións políticas e técnicas nas entidades socias, persoas responsables de artellar as actividades de sensibilización que o Fondo propón no interior dos seus Concellos e Deputacións. Fai mención a que o Fondo representa unha política pública con resultados, desde a eficacia a eficiencia e a procura constante de coherencia impulsando procesos de longo percorrido e planificados, nos que destaca os vínculos fortes cos países e socios estratéxicos e a consistencia da Rede Municipalista Solidaria,  pese ao contexto de crise que afecta decisivamente ás posibilidades da asociación. Apunta que o orzamento histórico total de proxectos do Fondo Galego repártese ao 50% entre a cooperación directa e indirecta (convocatorias de proxectos para ONGD con presenza en Galicia).

O secretario informa ao CMC da proposta á Xunta de Galicia para ser declarada socia protectora do Fondo no proceso de negociacións do III Plan Director da Cooperación Galega 2014-2017, proposta que foi rexeitada. A proposta fundaméntase en que historicamente a Xunta de Galicia representa o 50% do total da financiación de toda a actividade do Fondo, xa ben por medio da cofinanciación de proxectos que inicia no 2001 e que desaparece no 2011, coma por medio de convenios de sensibilzación, que inician no 2000 e desaparece no 2013. Esta fotografía amosa un distanciamento progresivo do Fondo, que quería ser estabilizado coa declaración de socio protector e un convenio por valor de 90.000€ de fortalecemento, sensibilización e comunicación, na idea de ofrecer un mínimo de estabilidade económica e institucional dada a súa natureza transpartidaria. Informa a súa vez de que o convenio tradicionalmente denominado de sensibilización, volve no 2014 por valor de 40.000€.
Así as cousas informa que o Fondo Galego contará este ano cun orzamento estimado de 300.000€, dos cales un mínimo de 100.000€ serán dirixidos á convocatoria de cooperación indirecta.

Amalia Álvarez de InterRed pregunta tanto ao respecto dos efectos da reforma da administración local coma os motivos deste descenso abrupto de socios e orzamentos. Ao respecto da primeira pregunta Teresa París indica que actualmente existe moita incertidume coa propria aplicación da lei en todos os ámbitos aínda que actualmente non sufrimos ningunha consecuencia directa particular no caso do Fondo Galego. Daniel González apunta que a Lei da “superpoderes” aos interventores municipais e que polo tanto intue que será a dialéctica entre a vontade política, os posicionamentos das comunidades locais en defensa da cooperación municipalista e os posicionamentos das intervencións o que fará máis ou menos restritiva a execución de accións de cooperación por parte das entidades locais. Ao respecto da segunda pregunta apúntase que a crise económica é o factor determinante o que ademais en moitas das baixas recibidas agrávase por anos de cotas adebedadas á asociación.

2. Convocatoria de proxectos para o exercicio 2014.

No segundo punto da orde do día, Andrea García, técnica de proxecto do Fondo Galego, comezou facendo unha breve introdución ás bases da convocatoria. Indica que seguen a liña do pasado ano pero que foron introducidos algúns cambios co obxectivo de dar un maior peso á valoración do propio proxecto e actividade de sensibilización, co obxectivo de flexibilizar algún dos criterios que complicaban acadar a metade dos puntos nalgún dos apartados dispostos. A continuación fíxose un repaso das principais modificacións na convocatoria:

•En canto ás condicións xerais e requisitos dos proxectos:
Aclárase que as entidades beneficiarias serán os axentes galegos de cooperación ao desenvolvemento sen ánimo lucrativo e con sede ou delegación permanente na Comunidade Autónoma de Galicia.
Aclárase que a pesares de que cada entidade pode presentar ata dous proxectos, só se financiará un proxecto por entidade.
Exclúense explicitamente na convocatoria ás entidades que recibiron financiamento na convocatoria do 2013.

•En canto á documentación a presentar:
Especifícanse os requirimentos e peculiaridades no caso das universidades.
Defínese mellor a solicitude de documentación realizada á entidade solicitante e ao socio local, co obxectivo de facilitar a avaliación das propostas.

•En canto ao financiamento:

Nos gastos financiables incluíuse a tradución de documentos en lingua distinta á galega, castelá, portuguesa e inglesa. Os documentos relativos ao parceiro, anexos e facturas en lingua distinta á galega, castelá, portuguesa ou inglesa deberán ser traducidos a calquera destas linguas.
Na actividade de sensibilización foron excluídas as viaxes a terreo.
Increméntase nun 5% o máximo financiable para a actividade de sensibilización, co obxectivo de darlle máis peso, pasando de un 10% a un 15%.

•En canto aos criterios de valoración:

Cambia a distribución das puntuacións, co obxectivo de dar maior peso á puntuación recibida polo proxecto en si mesmo e á actividade de sensibilización. Báixanse as puntuación que pode acadar a entidade solicitante e o socio local de 20 a 15 puntos, co obxectivo de facilitar acadar a puntuación mínima, que nas convocatorias pasadas se vía entorpecido por algún dos criterios dispostos. Redefínense os conceptos de valoración do proxecto para resolver algúns dos problemas ou carencias atopadas na pasada convocatoria. Tamén se valora a visibilización dos proxectos e a participación das administracións locais en maior medida que na pasada convocatoria. Os criterios de valoración da actividade de sensibilización son redefinidos para unha mellor valoración.

Unha vez feito o repaso, continúase coas alegacións recibidas por parte da Coordinadora Galega de ONGD, na que a meirande parte das entidades presentes se atopan representadas, indicando cales foron aceptadas e cales non:

•Alegacións aceptadas:

Terase en conta as datas de peche da convocatoria da Xunta de Galicia para tratar de que non coincidan as datas de peche. No caso de que se dese esta coincidencia establecerase un prazo dunha semana de diferenza a posteriori do remate do prazo da convocatoria Xunta.
En canto á documentación solicitada: No canto de solicitar copia da última acta da Asemblea Xeral na que aparezan reflectidos os nomes e cargos que conforman a xunta directiva da organización, solicitarase un certificado con visto e prace da presidencia da entidade.
Increméntase a porcentaxe máxima atribuída á partida ‘Funcionamento en terreo’, que pasaría do 1% ao 2%.
Os países que o IIIPD establece como prioritarios no eido da acción humanitaria serán considerados tamén como prioritarios segundo as Bases da convocatoria do Fondo, aínda que estas atendan só a proxectos de cooperación e non a acción humanitaria (caso Haití e pobo saharauí)
Publicación das valoracións e especificación de que as valoracións da secretaría técnica son orientadoras para a Comisión avaliadora de proxectos, o mecanismo de incorporar á Rede Municipalista Solidaria ao proceso de decisión, tanto por adxectivar á cooperación municipalista coma por transparencia cos socios da asociación.

•Alegacións denegadas:

Mantense que cada entidade poderá presentar un máximo de dous proxectos, pero só un será financiado. En ningún caso poderán ser financiados dous proxectos presentados pola mesma entidade para garantir a diversificación dos recursos e dar apoio ao maior número de entidades posible.
Mantense que as entidades que recibiron financiamento na pasada convocatoria quedan excluídas na presente convocatoria.
Non serán financiables os gastos de identificación, avaliación e auditoría contable. Tampouco serán financiables as misións de seguimento e avaliación. Aínda que entendemos que a identificación e a avaliación forman parte do propio ciclo do proxecto, e que as misións de seguimento e avaliación son igualmente necesarias, entendemos que estes gastos deben ser asumidos pola entidade solicitante ou parceiro local para concentrar a axuda na execución.
Mantense a porcentaxe de financiamento nun 80%-20%

•Foron aclaradas tamén as seguintes dúbidas:

Os gastos persoal inclúen non só os salarios senón tamén os seguros sociais ou calquera outro seguro que se subscriba a nome do persoal.
As achegas da entidade solicitante, parceiro local ou grupo beneficiario poden ser valorizadas.
Ao respecto da publicación das valoracións e fronte á manifestación da Coordinadora Galega de ONGD de descoñecemento do proceso polo que o Fondo Galego decide que proxectos son ou non aprobados para financiamento, Daniel González, Secretario do Fondo Galego explica como é o proceso:

A secretaría técnica do Fondo Galego fai unha avaliación obxectiva de cada unha das propostas recibidas en función do estipulado nas bases da convocatoria. Desta análise pormenorizada obtense un listado de puntuacións recibidas. Á vez, a Comisión técnica avaliadora, composta por persoal técnico de Concellos/Deputacións socias, revisa a documentación presentada de forma individual ata a data na que ten lugar a reunión presencial na que as/os integrantes da Comisión e a secretaría técnica do Fondo Galego comentan, resolven dúbidas, controlan e supervisan as propostas presentadas e as súas valoracións. A Comisión técnica avaliadora fai unha proposta de proxectos a financiar en base ás liñas estratéxicas do Fondo Galego e ás peculiaridades desta rede municipalista, para o que as puntuacións da avaliación técnica son orientadoras. A proposta acordada é remitida á Comisión executiva do Fondo Galego, que pode aceptala na súa totalidade ou non. A Comisión executiva decide os proxectos que serán finalmente propostos para financiamento perante a Asemblea Xeral de socios, órgano soberano da asociación, en base á avaliación técnica, ás observacións da Comisión avaliadora, ás peculiaridades da cooperación municipalista en Galicia e ás liñas estratéxicas do Fondo Galego.

O listado das puntuacións obtidas por cada proposta presentada serán publicadas na páxina web do Fondo Galego no mesmo momento de presentar a resolución dos proxectos aprobados para financiamento. Insístese en que as avaliacións técnicas dos proxectos presentados son de carácter orientador, sendo a resolución produto da participación da Rede Municipalista Solidaria, que vela pola EXISTENCIA da cooperación municipalista en Galicia.

Unha vez aclarado este punto xorden diferentes dúbidas entre as entidades asistentes:

A representante de Ecos do Sur, Silvia Mosquera, pregunta se dúas entidades se poden presentar en agrupación poñendo por caso que non poidan presentar unha proposta nun determinado país por non contar coa experiencia mínima requirida na convocatoria (2 anos). Así mesmo, descártase que unha entidade que non poida acceder a financiamento nesta convocatoria por ter un proxecto aprobado na convocatoria do 2013 poida presentarse agrupada. Conclúese que na convocatoria do 2014 non haberá posibilidade de que as entidades se presenten en agrupación pero que será un aspecto a revisar para futuras convocatorias.

O representante de ACPP, Alejandro Quiñoá, suxire a supresión do requisito dos 2 anos de experiencia en terro para promover a entrada das ONGD nos países prioritarios para o Fondo Galego. A súa proposta é que puntúe a experiencia no país pero que non sexa excluínte. José Luís Quintela, integrante da Comisión executiva do Fondo Galego, resolve que os 2 anos de experiencia en terreo son necesarios para outorgar un mínimo de garantías ao proxecto polo que este punto tampouco vai ser modificado nas bases da convocatoria, aínda que potencialmente poderá ser estudada no futuro.

Finalmente decídese que en base a estas modificación e aclaracións de dúbidas a convocatoria presentarase na páxina web do Fondo Galego o 2 de maio permanecendo aberta até o 30 de xuño, de non coincidir a data exacta coas convocatorias da Xunta de Galicia.

3. Sinerxias entre o Fondo e o tecido solidario para a sensibilización social. A Rede Municipalista Solidaria e o Día internacional contra a pobreza.

Daniel González dá conta de que desde o 2012 e tras proposta á Coordinadora Galega de ONGD o Fondo xogou un papel de facilitador da relación entre os Concellos e as ONGD durante o mes de outubro, arredor do Día internacional contra a pobreza do 17 de outubro, na idea repetida en varias ocasións de fortalecer o sistema galego de cooperación segundo as Liñas Estratéxicas 2011-2015.

Neste sentido explica que as sinerxias e posibilidades que ofrece a relación entre as ONGD e o Fondo son moitas para fortalecer ao sector e introducir na axenda a defensa e promoción dos DDHH universais. Desta maneira as actividades que se realizan arredor do 17 de outubro naceron coma un experimento para facer unha primeira aproximación á Rede Municipalista Solidaria, para promover catálogos de actividades amplos e pluirais nas administracións locais vinculadas a educación para o desenvolvemento, educación para a cidadanía global… ao tempo que facilitar a entrada das ONGD nas entidades socias do Fondo Galego.

Daniel González indica que é vontade do Fondo Galego repetir a experiencia no mes de outubro, xa ben sexa coa intermediación da Coordinadora Galega de ONGD ou directamente co ofrecemento do Fondo Galego ás ONGD. Gemma Filgueira, presidenta da Coordinadora Galega de ONGD comunica que si existe interese en continuar a realizar a actividade de maneira conxunta.

4. Outros asuntos.

O CMC remata sen outros asuntos ás 20:30.

Acta do Concello Municipalista da Cooperación reunido o 23 de abril de 2014 na EGAP

Asisten:

Teresa París – Presidenta do Fondo Galego, Concello de Redondela
Pilar Gallego- Tesoureira do Fondo Galego, Concello de Allariz
José Luís Quintela- Vogal de relacións coas ONGD do Fondo Galego, Concello de A Coruña
Andrea Manuela García- Igadi, Secretaría Fondo Galego
Daniel González - Igadi, Secretaría Fondo Galego

Gemma Filgueira- Coordinadora Galega de ONGD
Xesús Ramón González- CIG
Adriana Fernández Acebo- Mundo Cooperante Galicia
Silvia Mosquera Mirás- ONGD Ecos do Sur
Alejandro Quiñoá Casteleiro- ACPP
Berta Málvarez- Amarante-Setem
María Isabel González- Amigos ESCAES-Perú
Amalia Álvarez- InteRed
Miguel Ángel Fernández- Arquitectos sen Fronteiras
Adolfo Barbeito- Arquitectos sen Fronteiras
Carmen Novas- Agareso

Orde do día:

1. O Fondo Galego e as Liñas Estratéxicas 2011-2015. Informe de situación.

A presidenta do Fondo Galego, Teresa París, comeza a súa intervención facendo referencia nas súas palabras aos distintos atrancos superados cos que iniciou o 2013, xa sexa a mudanza da Illa de San Simón ou o feito de adaptar a colaboración histórica coa Xunta de Galicia. Nese sentido destaca tamén as incertidumes que representa para a vida da asociación a nova reforma da administración local.

Así as cousas, Teresa París, pon en valor as distintas liñas de traballo fortalecidas durante o 2013. En primeiro lugar destaca o traballo en rede, xa ben sexa coa Confederación de Fondos e a Declaración de Valencia en defensa da cooperación descentralizada xunto a 1.000 Concellos do Estado, o traballo no marco do proxecto da UE como asesor de redes descentralizadas xunto a Concellos portugueses e alemás, Redes para o desenvolvemento, ou coa Coordinadora Galega de ONGD, coa conmemoración do día internacional contra a pobreza de 17 de outubro e as convocatorias de proxectos para ONGD con presenza en Galicia.

Pon en valor ademais o traballo desenvolto tanto cara fóra de Galicia, cos proxectos de cooperación directa e indirecta, coma dentro, co desenvolvemento de actividades de educación para a cidadanía global por medio da Rede Municipalista Solidaria, que outro ano máis foi capaz de reproducirse por toda Galicia achegando actividades a decenas de miles de persoas por medio de actividades en 71 Concellos e nas Deputacións de Lugo e A Coruña. Destaca en canto ao traballo desenvolto polo Fondo en Galicia a presentación do Plan de Comunicación da entidade e as actividades da Irmandade Galicia Cabo Verde, que se celebraron entre o 9 e o 13 de decembro para poñer en valor o traballo acumulado en máis dunha década no traballo coa Asociación Nacional de Municipios de Cabo verde.

Neste sentido destaca a celebración na Deputación da Coruña, o 10 de decembro, dentro da Irmandade Galicia-Cabo Verde, das VIII Xornadas do Fondo, baixo o título: Cooperación Internacional e Comunicación, que procurou afortalar o proceso que vincula e complemente as intervencións en proxectos e as actividades de sensibilización coa propia actividade comunicativa da asociación.
Teresa París sinala que as distintas accións desenvoltas durante o 2013 queren encher de contido as Liñas Estratéxicas 2011-2015, que guían o traballo da Comisión Executiva desde a súa constitución en outubro de 2011. Neste sentido a programación do 2014 seguirá a profundizar nestes procesos.

Posteriormente Daniel González toma a palabra para facer unha fotografía dos efectos da crise na composición do Fondo Galego, que pasou entre o 2008 e o 2014 de 107 socios a 89. Neste sentido destaca coma especialmente relevantes as baixas das Deputacións de Pontevedra e de Ourense, ou Concellos coma Cambados ou Baiona, onde reside a Secretaría do Fondo.

O secretario do Fondo insiste en que a asociación representa unha política pública do municipalismo galego que promove o Igadi, que introduce a cooperación internacional e os DDHH na administración local por medio da Rede Municipalista Solidaria, mediante representacións políticas e técnicas nas entidades socias, persoas responsables de artellar as actividades de sensibilización que o Fondo propón no interior dos seus Concellos e Deputacións. Fai mención a que o Fondo representa unha política pública con resultados, desde a eficacia a eficiencia e a procura constante de coherencia impulsando procesos de longo percorrido e planificados, nos que destaca os vínculos fortes cos países e socios estratéxicos e a consistencia da Rede Municipalista Solidaria,  pese ao contexto de crise que afecta decisivamente ás posibilidades da asociación. Apunta que o orzamento histórico total de proxectos do Fondo Galego repártese ao 50% entre a cooperación directa e indirecta (convocatorias de proxectos para ONGD con presenza en Galicia).

O secretario informa ao CMC da proposta á Xunta de Galicia para ser declarada socia protectora do Fondo no proceso de negociacións do III Plan Director da Cooperación Galega 2014-2017, proposta que foi rexeitada. A proposta fundaméntase en que historicamente a Xunta de Galicia representa o 50% do total da financiación de toda a actividade do Fondo, xa ben por medio da cofinanciación de proxectos que inicia no 2001 e que desaparece no 2011, coma por medio de convenios de sensibilzación, que inician no 2000 e desaparece no 2013. Esta fotografía amosa un distanciamento progresivo do Fondo, que quería ser estabilizado coa declaración de socio protector e un convenio por valor de 90.000€ de fortalecemento, sensibilización e comunicación, na idea de ofrecer un mínimo de estabilidade económica e institucional dada a súa natureza transpartidaria. Informa a súa vez de que o convenio tradicionalmente denominado de sensibilización, volve no 2014 por valor de 40.000€.
Así as cousas informa que o Fondo Galego contará este ano cun orzamento estimado de 300.000€, dos cales un mínimo de 100.000€ serán dirixidos á convocatoria de cooperación indirecta.

Amalia Álvarez de InterRed pregunta tanto ao respecto dos efectos da reforma da administración local coma os motivos deste descenso abrupto de socios e orzamentos. Ao respecto da primeira pregunta Teresa París indica que actualmente existe moita incertidume coa propria aplicación da lei en todos os ámbitos aínda que actualmente non sufrimos ningunha consecuencia directa particular no caso do Fondo Galego. Daniel González apunta que a Lei da “superpoderes” aos interventores municipais e que polo tanto intue que será a dialéctica entre a vontade política, os posicionamentos das comunidades locais en defensa da cooperación municipalista e os posicionamentos das intervencións o que fará máis ou menos restritiva a execución de accións de cooperación por parte das entidades locais. Ao respecto da segunda pregunta apúntase que a crise económica é o factor determinante o que ademais en moitas das baixas recibidas agrávase por anos de cotas adebedadas á asociación.

2. Convocatoria de proxectos para o exercicio 2014.

No segundo punto da orde do día, Andrea García, técnica de proxecto do Fondo Galego, comezou facendo unha breve introdución ás bases da convocatoria. Indica que seguen a liña do pasado ano pero que foron introducidos algúns cambios co obxectivo de dar un maior peso á valoración do propio proxecto e actividade de sensibilización, co obxectivo de flexibilizar algún dos criterios que complicaban acadar a metade dos puntos nalgún dos apartados dispostos. A continuación fíxose un repaso das principais modificacións na convocatoria:

•En canto ás condicións xerais e requisitos dos proxectos:
Aclárase que as entidades beneficiarias serán os axentes galegos de cooperación ao desenvolvemento sen ánimo lucrativo e con sede ou delegación permanente na Comunidade Autónoma de Galicia.
Aclárase que a pesares de que cada entidade pode presentar ata dous proxectos, só se financiará un proxecto por entidade.
Exclúense explicitamente na convocatoria ás entidades que recibiron financiamento na convocatoria do 2013.

•En canto á documentación a presentar:
Especifícanse os requirimentos e peculiaridades no caso das universidades.
Defínese mellor a solicitude de documentación realizada á entidade solicitante e ao socio local, co obxectivo de facilitar a avaliación das propostas.

•En canto ao financiamento:

Nos gastos financiables incluíuse a tradución de documentos en lingua distinta á galega, castelá, portuguesa e inglesa. Os documentos relativos ao parceiro, anexos e facturas en lingua distinta á galega, castelá, portuguesa ou inglesa deberán ser traducidos a calquera destas linguas.
Na actividade de sensibilización foron excluídas as viaxes a terreo.
Increméntase nun 5% o máximo financiable para a actividade de sensibilización, co obxectivo de darlle máis peso, pasando de un 10% a un 15%.

•En canto aos criterios de valoración:

Cambia a distribución das puntuacións, co obxectivo de dar maior peso á puntuación recibida polo proxecto en si mesmo e á actividade de sensibilización. Báixanse as puntuación que pode acadar a entidade solicitante e o socio local de 20 a 15 puntos, co obxectivo de facilitar acadar a puntuación mínima, que nas convocatorias pasadas se vía entorpecido por algún dos criterios dispostos. Redefínense os conceptos de valoración do proxecto para resolver algúns dos problemas ou carencias atopadas na pasada convocatoria. Tamén se valora a visibilización dos proxectos e a participación das administracións locais en maior medida que na pasada convocatoria. Os criterios de valoración da actividade de sensibilización son redefinidos para unha mellor valoración.

Unha vez feito o repaso, continúase coas alegacións recibidas por parte da Coordinadora Galega de ONGD, na que a meirande parte das entidades presentes se atopan representadas, indicando cales foron aceptadas e cales non:

•Alegacións aceptadas:

Terase en conta as datas de peche da convocatoria da Xunta de Galicia para tratar de que non coincidan as datas de peche. No caso de que se dese esta coincidencia establecerase un prazo dunha semana de diferenza a posteriori do remate do prazo da convocatoria Xunta.
En canto á documentación solicitada: No canto de solicitar copia da última acta da Asemblea Xeral na que aparezan reflectidos os nomes e cargos que conforman a xunta directiva da organización, solicitarase un certificado con visto e prace da presidencia da entidade.
Increméntase a porcentaxe máxima atribuída á partida ‘Funcionamento en terreo’, que pasaría do 1% ao 2%.
Os países que o IIIPD establece como prioritarios no eido da acción humanitaria serán considerados tamén como prioritarios segundo as Bases da convocatoria do Fondo, aínda que estas atendan só a proxectos de cooperación e non a acción humanitaria (caso Haití e pobo saharauí)
Publicación das valoracións e especificación de que as valoracións da secretaría técnica son orientadoras para a Comisión avaliadora de proxectos, o mecanismo de incorporar á Rede Municipalista Solidaria ao proceso de decisión, tanto por adxectivar á cooperación municipalista coma por transparencia cos socios da asociación.

•Alegacións denegadas:

Mantense que cada entidade poderá presentar un máximo de dous proxectos, pero só un será financiado. En ningún caso poderán ser financiados dous proxectos presentados pola mesma entidade para garantir a diversificación dos recursos e dar apoio ao maior número de entidades posible.
Mantense que as entidades que recibiron financiamento na pasada convocatoria quedan excluídas na presente convocatoria.
Non serán financiables os gastos de identificación, avaliación e auditoría contable. Tampouco serán financiables as misións de seguimento e avaliación. Aínda que entendemos que a identificación e a avaliación forman parte do propio ciclo do proxecto, e que as misións de seguimento e avaliación son igualmente necesarias, entendemos que estes gastos deben ser asumidos pola entidade solicitante ou parceiro local para concentrar a axuda na execución.
Mantense a porcentaxe de financiamento nun 80%-20%

•Foron aclaradas tamén as seguintes dúbidas:

Os gastos persoal inclúen non só os salarios senón tamén os seguros sociais ou calquera outro seguro que se subscriba a nome do persoal.
As achegas da entidade solicitante, parceiro local ou grupo beneficiario poden ser valorizadas.
Ao respecto da publicación das valoracións e fronte á manifestación da Coordinadora Galega de ONGD de descoñecemento do proceso polo que o Fondo Galego decide que proxectos son ou non aprobados para financiamento, Daniel González, Secretario do Fondo Galego explica como é o proceso:

A secretaría técnica do Fondo Galego fai unha avaliación obxectiva de cada unha das propostas recibidas en función do estipulado nas bases da convocatoria. Desta análise pormenorizada obtense un listado de puntuacións recibidas. Á vez, a Comisión técnica avaliadora, composta por persoal técnico de Concellos/Deputacións socias, revisa a documentación presentada de forma individual ata a data na que ten lugar a reunión presencial na que as/os integrantes da Comisión e a secretaría técnica do Fondo Galego comentan, resolven dúbidas, controlan e supervisan as propostas presentadas e as súas valoracións. A Comisión técnica avaliadora fai unha proposta de proxectos a financiar en base ás liñas estratéxicas do Fondo Galego e ás peculiaridades desta rede municipalista, para o que as puntuacións da avaliación técnica son orientadoras. A proposta acordada é remitida á Comisión executiva do Fondo Galego, que pode aceptala na súa totalidade ou non. A Comisión executiva decide os proxectos que serán finalmente propostos para financiamento perante a Asemblea Xeral de socios, órgano soberano da asociación, en base á avaliación técnica, ás observacións da Comisión avaliadora, ás peculiaridades da cooperación municipalista en Galicia e ás liñas estratéxicas do Fondo Galego.

O listado das puntuacións obtidas por cada proposta presentada serán publicadas na páxina web do Fondo Galego no mesmo momento de presentar a resolución dos proxectos aprobados para financiamento. Insístese en que as avaliacións técnicas dos proxectos presentados son de carácter orientador, sendo a resolución produto da participación da Rede Municipalista Solidaria, que vela pola EXISTENCIA da cooperación municipalista en Galicia.

Unha vez aclarado este punto xorden diferentes dúbidas entre as entidades asistentes:

A representante de Ecos do Sur, Silvia Mosquera, pregunta se dúas entidades se poden presentar en agrupación poñendo por caso que non poidan presentar unha proposta nun determinado país por non contar coa experiencia mínima requirida na convocatoria (2 anos). Así mesmo, descártase que unha entidade que non poida acceder a financiamento nesta convocatoria por ter un proxecto aprobado na convocatoria do 2013 poida presentarse agrupada. Conclúese que na convocatoria do 2014 non haberá posibilidade de que as entidades se presenten en agrupación pero que será un aspecto a revisar para futuras convocatorias.

O representante de ACPP, Alejandro Quiñoá, suxire a supresión do requisito dos 2 anos de experiencia en terro para promover a entrada das ONGD nos países prioritarios para o Fondo Galego. A súa proposta é que puntúe a experiencia no país pero que non sexa excluínte. José Luís Quintela, integrante da Comisión executiva do Fondo Galego, resolve que os 2 anos de experiencia en terreo son necesarios para outorgar un mínimo de garantías ao proxecto polo que este punto tampouco vai ser modificado nas bases da convocatoria, aínda que potencialmente poderá ser estudada no futuro.

Finalmente decídese que en base a estas modificación e aclaracións de dúbidas a convocatoria presentarase na páxina web do Fondo Galego o 2 de maio permanecendo aberta até o 30 de xuño, de non coincidir a data exacta coas convocatorias da Xunta de Galicia.

3. Sinerxias entre o Fondo e o tecido solidario para a sensibilización social. A Rede Municipalista Solidaria e o Día internacional contra a pobreza.

Daniel González dá conta de que desde o 2012 e tras proposta á Coordinadora Galega de ONGD o Fondo xogou un papel de facilitador da relación entre os Concellos e as ONGD durante o mes de outubro, arredor do Día internacional contra a pobreza do 17 de outubro, na idea repetida en varias ocasións de fortalecer o sistema galego de cooperación segundo as Liñas Estratéxicas 2011-2015.

Neste sentido explica que as sinerxias e posibilidades que ofrece a relación entre as ONGD e o Fondo son moitas para fortalecer ao sector e introducir na axenda a defensa e promoción dos DDHH universais. Desta maneira as actividades que se realizan arredor do 17 de outubro naceron coma un experimento para facer unha primeira aproximación á Rede Municipalista Solidaria, para promover catálogos de actividades amplos e pluirais nas administracións locais vinculadas a educación para o desenvolvemento, educación para a cidadanía global… ao tempo que facilitar a entrada das ONGD nas entidades socias do Fondo Galego.

Daniel González indica que é vontade do Fondo Galego repetir a experiencia no mes de outubro, xa ben sexa coa intermediación da Coordinadora Galega de ONGD ou directamente co ofrecemento do Fondo Galego ás ONGD. Gemma Filgueira, presidenta da Coordinadora Galega de ONGD comunica que si existe interese en continuar a realizar a actividade de maneira conxunta.

4. Outros asuntos.

O CMC remata sen outros asuntos ás 20:30.

Acta do Concello Municipalista da Cooperación reunido o 23 de abril de 2014 na EGAP

Asisten:

Teresa París – Presidenta do Fondo Galego, Concello de Redondela
Pilar Gallego- Tesoureira do Fondo Galego, Concello de Allariz
José Luís Quintela- Vogal de relacións coas ONGD do Fondo Galego, Concello de A Coruña
Andrea Manuela García- Igadi, Secretaría Fondo Galego
Daniel González - Igadi, Secretaría Fondo Galego

Gemma Filgueira- Coordinadora Galega de ONGD
Xesús Ramón González- CIG
Adriana Fernández Acebo- Mundo Cooperante Galicia
Silvia Mosquera Mirás- ONGD Ecos do Sur
Alejandro Quiñoá Casteleiro- ACPP
Berta Málvarez- Amarante-Setem
María Isabel González- Amigos ESCAES-Perú
Amalia Álvarez- InteRed
Miguel Ángel Fernández- Arquitectos sen Fronteiras
Adolfo Barbeito- Arquitectos sen Fronteiras
Carmen Novas- Agareso

Orde do día:

1. O Fondo Galego e as Liñas Estratéxicas 2011-2015. Informe de situación.

A presidenta do Fondo Galego, Teresa París, comeza a súa intervención facendo referencia nas súas palabras aos distintos atrancos superados cos que iniciou o 2013, xa sexa a mudanza da Illa de San Simón ou o feito de adaptar a colaboración histórica coa Xunta de Galicia. Nese sentido destaca tamén as incertidumes que representa para a vida da asociación a nova reforma da administración local.

Así as cousas, Teresa París, pon en valor as distintas liñas de traballo fortalecidas durante o 2013. En primeiro lugar destaca o traballo en rede, xa ben sexa coa Confederación de Fondos e a Declaración de Valencia en defensa da cooperación descentralizada xunto a 1.000 Concellos do Estado, o traballo no marco do proxecto da UE como asesor de redes descentralizadas xunto a Concellos portugueses e alemás, Redes para o desenvolvemento, ou coa Coordinadora Galega de ONGD, coa conmemoración do día internacional contra a pobreza de 17 de outubro e as convocatorias de proxectos para ONGD con presenza en Galicia.

Pon en valor ademais o traballo desenvolto tanto cara fóra de Galicia, cos proxectos de cooperación directa e indirecta, coma dentro, co desenvolvemento de actividades de educación para a cidadanía global por medio da Rede Municipalista Solidaria, que outro ano máis foi capaz de reproducirse por toda Galicia achegando actividades a decenas de miles de persoas por medio de actividades en 71 Concellos e nas Deputacións de Lugo e A Coruña. Destaca en canto ao traballo desenvolto polo Fondo en Galicia a presentación do Plan de Comunicación da entidade e as actividades da Irmandade Galicia Cabo Verde, que se celebraron entre o 9 e o 13 de decembro para poñer en valor o traballo acumulado en máis dunha década no traballo coa Asociación Nacional de Municipios de Cabo verde.

Neste sentido destaca a celebración na Deputación da Coruña, o 10 de decembro, dentro da Irmandade Galicia-Cabo Verde, das VIII Xornadas do Fondo, baixo o título: Cooperación Internacional e Comunicación, que procurou afortalar o proceso que vincula e complemente as intervencións en proxectos e as actividades de sensibilización coa propia actividade comunicativa da asociación.
Teresa París sinala que as distintas accións desenvoltas durante o 2013 queren encher de contido as Liñas Estratéxicas 2011-2015, que guían o traballo da Comisión Executiva desde a súa constitución en outubro de 2011. Neste sentido a programación do 2014 seguirá a profundizar nestes procesos.

Posteriormente Daniel González toma a palabra para facer unha fotografía dos efectos da crise na composición do Fondo Galego, que pasou entre o 2008 e o 2014 de 107 socios a 89. Neste sentido destaca coma especialmente relevantes as baixas das Deputacións de Pontevedra e de Ourense, ou Concellos coma Cambados ou Baiona, onde reside a Secretaría do Fondo.

O secretario do Fondo insiste en que a asociación representa unha política pública do municipalismo galego que promove o Igadi, que introduce a cooperación internacional e os DDHH na administración local por medio da Rede Municipalista Solidaria, mediante representacións políticas e técnicas nas entidades socias, persoas responsables de artellar as actividades de sensibilización que o Fondo propón no interior dos seus Concellos e Deputacións. Fai mención a que o Fondo representa unha política pública con resultados, desde a eficacia a eficiencia e a procura constante de coherencia impulsando procesos de longo percorrido e planificados, nos que destaca os vínculos fortes cos países e socios estratéxicos e a consistencia da Rede Municipalista Solidaria,  pese ao contexto de crise que afecta decisivamente ás posibilidades da asociación. Apunta que o orzamento histórico total de proxectos do Fondo Galego repártese ao 50% entre a cooperación directa e indirecta (convocatorias de proxectos para ONGD con presenza en Galicia).

O secretario informa ao CMC da proposta á Xunta de Galicia para ser declarada socia protectora do Fondo no proceso de negociacións do III Plan Director da Cooperación Galega 2014-2017, proposta que foi rexeitada. A proposta fundaméntase en que historicamente a Xunta de Galicia representa o 50% do total da financiación de toda a actividade do Fondo, xa ben por medio da cofinanciación de proxectos que inicia no 2001 e que desaparece no 2011, coma por medio de convenios de sensibilzación, que inician no 2000 e desaparece no 2013. Esta fotografía amosa un distanciamento progresivo do Fondo, que quería ser estabilizado coa declaración de socio protector e un convenio por valor de 90.000€ de fortalecemento, sensibilización e comunicación, na idea de ofrecer un mínimo de estabilidade económica e institucional dada a súa natureza transpartidaria. Informa a súa vez de que o convenio tradicionalmente denominado de sensibilización, volve no 2014 por valor de 40.000€.
Así as cousas informa que o Fondo Galego contará este ano cun orzamento estimado de 300.000€, dos cales un mínimo de 100.000€ serán dirixidos á convocatoria de cooperación indirecta.

Amalia Álvarez de InterRed pregunta tanto ao respecto dos efectos da reforma da administración local coma os motivos deste descenso abrupto de socios e orzamentos. Ao respecto da primeira pregunta Teresa París indica que actualmente existe moita incertidume coa propria aplicación da lei en todos os ámbitos aínda que actualmente non sufrimos ningunha consecuencia directa particular no caso do Fondo Galego. Daniel González apunta que a Lei da “superpoderes” aos interventores municipais e que polo tanto intue que será a dialéctica entre a vontade política, os posicionamentos das comunidades locais en defensa da cooperación municipalista e os posicionamentos das intervencións o que fará máis ou menos restritiva a execución de accións de cooperación por parte das entidades locais. Ao respecto da segunda pregunta apúntase que a crise económica é o factor determinante o que ademais en moitas das baixas recibidas agrávase por anos de cotas adebedadas á asociación.

2. Convocatoria de proxectos para o exercicio 2014.

No segundo punto da orde do día, Andrea García, técnica de proxecto do Fondo Galego, comezou facendo unha breve introdución ás bases da convocatoria. Indica que seguen a liña do pasado ano pero que foron introducidos algúns cambios co obxectivo de dar un maior peso á valoración do propio proxecto e actividade de sensibilización, co obxectivo de flexibilizar algún dos criterios que complicaban acadar a metade dos puntos nalgún dos apartados dispostos. A continuación fíxose un repaso das principais modificacións na convocatoria:

•En canto ás condicións xerais e requisitos dos proxectos:
Aclárase que as entidades beneficiarias serán os axentes galegos de cooperación ao desenvolvemento sen ánimo lucrativo e con sede ou delegación permanente na Comunidade Autónoma de Galicia.
Aclárase que a pesares de que cada entidade pode presentar ata dous proxectos, só se financiará un proxecto por entidade.
Exclúense explicitamente na convocatoria ás entidades que recibiron financiamento na convocatoria do 2013.

•En canto á documentación a presentar:
Especifícanse os requirimentos e peculiaridades no caso das universidades.
Defínese mellor a solicitude de documentación realizada á entidade solicitante e ao socio local, co obxectivo de facilitar a avaliación das propostas.

•En canto ao financiamento:

Nos gastos financiables incluíuse a tradución de documentos en lingua distinta á galega, castelá, portuguesa e inglesa. Os documentos relativos ao parceiro, anexos e facturas en lingua distinta á galega, castelá, portuguesa ou inglesa deberán ser traducidos a calquera destas linguas.
Na actividade de sensibilización foron excluídas as viaxes a terreo.
Increméntase nun 5% o máximo financiable para a actividade de sensibilización, co obxectivo de darlle máis peso, pasando de un 10% a un 15%.

•En canto aos criterios de valoración:

Cambia a distribución das puntuacións, co obxectivo de dar maior peso á puntuación recibida polo proxecto en si mesmo e á actividade de sensibilización. Báixanse as puntuación que pode acadar a entidade solicitante e o socio local de 20 a 15 puntos, co obxectivo de facilitar acadar a puntuación mínima, que nas convocatorias pasadas se vía entorpecido por algún dos criterios dispostos. Redefínense os conceptos de valoración do proxecto para resolver algúns dos problemas ou carencias atopadas na pasada convocatoria. Tamén se valora a visibilización dos proxectos e a participación das administracións locais en maior medida que na pasada convocatoria. Os criterios de valoración da actividade de sensibilización son redefinidos para unha mellor valoración.

Unha vez feito o repaso, continúase coas alegacións recibidas por parte da Coordinadora Galega de ONGD, na que a meirande parte das entidades presentes se atopan representadas, indicando cales foron aceptadas e cales non:

•Alegacións aceptadas:

Terase en conta as datas de peche da convocatoria da Xunta de Galicia para tratar de que non coincidan as datas de peche. No caso de que se dese esta coincidencia establecerase un prazo dunha semana de diferenza a posteriori do remate do prazo da convocatoria Xunta.
En canto á documentación solicitada: No canto de solicitar copia da última acta da Asemblea Xeral na que aparezan reflectidos os nomes e cargos que conforman a xunta directiva da organización, solicitarase un certificado con visto e prace da presidencia da entidade.
Increméntase a porcentaxe máxima atribuída á partida ‘Funcionamento en terreo’, que pasaría do 1% ao 2%.
Os países que o IIIPD establece como prioritarios no eido da acción humanitaria serán considerados tamén como prioritarios segundo as Bases da convocatoria do Fondo, aínda que estas atendan só a proxectos de cooperación e non a acción humanitaria (caso Haití e pobo saharauí)
Publicación das valoracións e especificación de que as valoracións da secretaría técnica son orientadoras para a Comisión avaliadora de proxectos, o mecanismo de incorporar á Rede Municipalista Solidaria ao proceso de decisión, tanto por adxectivar á cooperación municipalista coma por transparencia cos socios da asociación.

•Alegacións denegadas:

Mantense que cada entidade poderá presentar un máximo de dous proxectos, pero só un será financiado. En ningún caso poderán ser financiados dous proxectos presentados pola mesma entidade para garantir a diversificación dos recursos e dar apoio ao maior número de entidades posible.
Mantense que as entidades que recibiron financiamento na pasada convocatoria quedan excluídas na presente convocatoria.
Non serán financiables os gastos de identificación, avaliación e auditoría contable. Tampouco serán financiables as misións de seguimento e avaliación. Aínda que entendemos que a identificación e a avaliación forman parte do propio ciclo do proxecto, e que as misións de seguimento e avaliación son igualmente necesarias, entendemos que estes gastos deben ser asumidos pola entidade solicitante ou parceiro local para concentrar a axuda na execución.
Mantense a porcentaxe de financiamento nun 80%-20%

•Foron aclaradas tamén as seguintes dúbidas:

Os gastos persoal inclúen non só os salarios senón tamén os seguros sociais ou calquera outro seguro que se subscriba a nome do persoal.
As achegas da entidade solicitante, parceiro local ou grupo beneficiario poden ser valorizadas.
Ao respecto da publicación das valoracións e fronte á manifestación da Coordinadora Galega de ONGD de descoñecemento do proceso polo que o Fondo Galego decide que proxectos son ou non aprobados para financiamento, Daniel González, Secretario do Fondo Galego explica como é o proceso:

A secretaría técnica do Fondo Galego fai unha avaliación obxectiva de cada unha das propostas recibidas en función do estipulado nas bases da convocatoria. Desta análise pormenorizada obtense un listado de puntuacións recibidas. Á vez, a Comisión técnica avaliadora, composta por persoal técnico de Concellos/Deputacións socias, revisa a documentación presentada de forma individual ata a data na que ten lugar a reunión presencial na que as/os integrantes da Comisión e a secretaría técnica do Fondo Galego comentan, resolven dúbidas, controlan e supervisan as propostas presentadas e as súas valoracións. A Comisión técnica avaliadora fai unha proposta de proxectos a financiar en base ás liñas estratéxicas do Fondo Galego e ás peculiaridades desta rede municipalista, para o que as puntuacións da avaliación técnica son orientadoras. A proposta acordada é remitida á Comisión executiva do Fondo Galego, que pode aceptala na súa totalidade ou non. A Comisión executiva decide os proxectos que serán finalmente propostos para financiamento perante a Asemblea Xeral de socios, órgano soberano da asociación, en base á avaliación técnica, ás observacións da Comisión avaliadora, ás peculiaridades da cooperación municipalista en Galicia e ás liñas estratéxicas do Fondo Galego.

O listado das puntuacións obtidas por cada proposta presentada serán publicadas na páxina web do Fondo Galego no mesmo momento de presentar a resolución dos proxectos aprobados para financiamento. Insístese en que as avaliacións técnicas dos proxectos presentados son de carácter orientador, sendo a resolución produto da participación da Rede Municipalista Solidaria, que vela pola EXISTENCIA da cooperación municipalista en Galicia.

Unha vez aclarado este punto xorden diferentes dúbidas entre as entidades asistentes:

A representante de Ecos do Sur, Silvia Mosquera, pregunta se dúas entidades se poden presentar en agrupación poñendo por caso que non poidan presentar unha proposta nun determinado país por non contar coa experiencia mínima requirida na convocatoria (2 anos). Así mesmo, descártase que unha entidade que non poida acceder a financiamento nesta convocatoria por ter un proxecto aprobado na convocatoria do 2013 poida presentarse agrupada. Conclúese que na convocatoria do 2014 non haberá posibilidade de que as entidades se presenten en agrupación pero que será un aspecto a revisar para futuras convocatorias.

O representante de ACPP, Alejandro Quiñoá, suxire a supresión do requisito dos 2 anos de experiencia en terro para promover a entrada das ONGD nos países prioritarios para o Fondo Galego. A súa proposta é que puntúe a experiencia no país pero que non sexa excluínte. José Luís Quintela, integrante da Comisión executiva do Fondo Galego, resolve que os 2 anos de experiencia en terreo son necesarios para outorgar un mínimo de garantías ao proxecto polo que este punto tampouco vai ser modificado nas bases da convocatoria, aínda que potencialmente poderá ser estudada no futuro.

Finalmente decídese que en base a estas modificación e aclaracións de dúbidas a convocatoria presentarase na páxina web do Fondo Galego o 2 de maio permanecendo aberta até o 30 de xuño, de non coincidir a data exacta coas convocatorias da Xunta de Galicia.

3. Sinerxias entre o Fondo e o tecido solidario para a sensibilización social. A Rede Municipalista Solidaria e o Día internacional contra a pobreza.

Daniel González dá conta de que desde o 2012 e tras proposta á Coordinadora Galega de ONGD o Fondo xogou un papel de facilitador da relación entre os Concellos e as ONGD durante o mes de outubro, arredor do Día internacional contra a pobreza do 17 de outubro, na idea repetida en varias ocasións de fortalecer o sistema galego de cooperación segundo as Liñas Estratéxicas 2011-2015.

Neste sentido explica que as sinerxias e posibilidades que ofrece a relación entre as ONGD e o Fondo son moitas para fortalecer ao sector e introducir na axenda a defensa e promoción dos DDHH universais. Desta maneira as actividades que se realizan arredor do 17 de outubro naceron coma un experimento para facer unha primeira aproximación á Rede Municipalista Solidaria, para promover catálogos de actividades amplos e pluirais nas administracións locais vinculadas a educación para o desenvolvemento, educación para a cidadanía global… ao tempo que facilitar a entrada das ONGD nas entidades socias do Fondo Galego.

Daniel González indica que é vontade do Fondo Galego repetir a experiencia no mes de outubro, xa ben sexa coa intermediación da Coordinadora Galega de ONGD ou directamente co ofrecemento do Fondo Galego ás ONGD. Gemma Filgueira, presidenta da Coordinadora Galega de ONGD comunica que si existe interese en continuar a realizar a actividade de maneira conxunta.

4. Outros asuntos.

O CMC remata sen outros asuntos ás 20:30.

Composición

 

ONG  Web Contacto
Agareso www.agareso.org organizacion@agareso.org
Amarante wwww.amarante.org central@amarantesetem.org
Amigos da Terra www.amigosdaterra.net cooperacion@amigosdaterra.net
Amigos Escaes Perú www.amigosescaes.es alglez@hotmail.com
Asamblea de Cooperación pola Paz www.acpp.com galicia@acpp.org
CIG www.galizacig.com/avantar/temas/internacional cig.internacional@galizacig.com
Coordinadora Galega de ONGD www.galiciasolidaria.org proxectos@galiciasolidaria.org
Da Man www.orgdaman.org daman.org@gmail.com
Implicadas no Desenvolvemento www.implicadas.com info@implicadas.com
Médicos do mundo www.medicosdelmundo.org galicia@medicosdelmundo.org
Natura Hispánica   naturaong@hotmail.com
Municipalistas por la Solidaridad www.musol.org delegaciongalicia@musol.org
Solidariedade Galega www.solidariedadegalega.org soligalega@hotmail.com
Taller de Solidariedade www.tallerdesolidaridad.org coordinacion@tallerdesolidaridad.org
     

Regulamento

Proposta de Regulamento Interno de Funcionamento do Consello Municipalista da Cooperación

Artigo 1

O Consello Municipalista da Cooperación (CMC) é un órgano de participación sectorial creado polo Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade (FGCS) con funcións consultivas e asesoras en todas as materias relacionadas coa promoción da solidariedade e a cooperación internacional.

Artigo 2

O CMC estará integrado polas persoas nomeadas polo Presidente do FGCS, a proposta das entidades interesadas, dando conta á Comisión Executiva dos nomeamentos e ceses dos seus membros.

Artigo 3

A composición do CMC será a seguinte:

 • O Presidente do Fondo Galego.
 • Os membros da Comisión Executiva con responsabilidade en materia de: relacións coas ONGs, formación e estudios, proxectos de cooperación e secretaría.
 • Un representante por parte de cada ONG.

Así mesmo, a proposta de calquera membro do CMC, o Presidente, acreditada a necesidade, poderá convocar técnicos ás sesións, con voz e sen voto, a fin de asesorar na toma de decisións.

Artigo 4

Cada ONG poderá propoñer un membro titular e outro suplente para formar parte do CMC.

Artigo 5

Son funcións do CMC:

 • Actuar como órgano consultivo do FGCS nas materias que lle son propias.
 • Elevar ós órganos competentes do FGCS os acordos, informes, as propostas e os estudios que elabore.
 • Elaborar unha proposta de bases reguladoras para a concesión de axudas a proxectos de cooperación e solidariedade.
 • Participar no seguimento, control, supervisión e avaliación da eficacia con que se utilizaron os recursos asignados a cada proxecto.
 • Efectuar a proposta de prioridades para adxudicar os fondos económicos para a execución dos proxectos.
 • Promover dinámicas de cooperación e solidariedade en Galicia.
 • Participar nas campañas e nas accións impulsadas polo Fondo.
 • Propoñer a aprobación definitiva e/ou as modificacións deste Regulamento.

Artigo 6

O CMC terá como único órgano o Plenario do Consello que estará integrado pola totalidade dos seus membros. Para o estudio de temas puntuais e concretos relacionados cos obxectivos do CMC poderanse constituír comisións reducidas de traballo de contido específico, a petición do Presidente do Consello ou dos colectivos integrados nel. O cargo de membro do CMC non será retribuído.

Artigo 7

O Presidente do CMC terá as seguintes funcións:

 • Convocar e presidir as sesións do Consello e dirixir os debates.
 • Actuar como portavoz do Consello.
 • Velar pola busca do acordo máis amplo nas decisións e ponderar os empates co voto de calidade.
 • Convocar técnicos ás reunións do Consello para informar e asesorar cando así se decida a proposta dun mínimo de 3 membros.


Artigo 8

O Pleno do CMC reunirase en sesión ordinaria unha vez cada ano e en sesión extraordinaria sempre que a Presidencia o considere necesario ou o soliciten un mínimo de tres membros.

A Convocatoria para as sesións ordinarias farase cunha antelación mínima de quince días e irá acompañada da orde do día e, de ser preciso, da documentación pertinente. Para as convocatorias extraordinarias a antelación mínima será 48 horas.

Artigo 9

O Plenario considerarase validamente constituído cando asistan á sesión o Presidente, o Secretario, ou as persoas que os substitúan, e, como mínimo, catro membros máis. Os acordos adoptaranse por maioría simple dos membros presentes.

Artigo 10

O Secretario levantará acta de cada sesión na que figurarán os acordos e as conclusións recolléndose as incidencias que sexan procedentes para reflectir fielmente a sesión.

Artigo 11

En todo o que non estea previsto neste Regulamento, o CMC rexerase pola Lei 30/1992 de 26 de Novembro de réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

Artigo 12

O presente Regulamento entrará en vigor unha vez aprobado pola Comisión Executiva do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.

Socios

Socios de pleno dereito

Ser parte do Fondo Galego como socio obriga aos Concellos e as Deputacións adheridas a nomear unha/un representante política/o e un representante técnica/o; para conectar a súa entidade á Rede Municipalista Solidaria, a estrutura de organización coa que o Fondo Galego impulsa unha cultura de Dereitos Humanos desde o local; con actividades de sensibilización social e educación para o desenvolvemento e a cidadanía global.

A segunda obriga para ser socio de pleno dereito do Fondo Galego é participar do sistema de cotas mínimas, unha cantidade económica resultante dunha fórmula matemática en función do número de habitantes, e que ademáis de posibilitar a realización de proxectos no exterior facilita a posibilidade de ofrecer actividades de sensibilización aos socios.

Este mecanismo procura ser unha fórmula incluínte para que todas as administracións locais galegas enchan de sentido a democracia local, tendo acceso aos recursos educativos en rede do Fondo (para os centros educativos, para as casas da cultura, para as dependencias municipais) ao tempo que o conxunto das achegas, grao a grao, impulsa á financiación de proxectos de cooperación ao desenvolvemento no SUR.

Cómpre destacar que desde unha aposta política por unha cultura do local con contido, moitas das entidades socias aumentan significativamente a súa cota mínima. Cómpre nese sentido destacar o papel das cidades e as Deputacións na reprodución social do Fondo Galego por todo o país.

As representacións políticas presentes no listado de socios atópanse neste momento en proceso de renovación orgánica tralas eleccións do 24 de maio de 2015.

 

 

Institución Representación política Cota 2016
Concello da Coruña Rocío Fraga Sáenz 60.000,00 €
Concello da Estrada Amalia Goldar Cora 1.678,70 €
Concello da Guarda Teresa Vicente Baz 993,77 €
Concello da Laracha María del Rocío López Rey 1.027,50 €
Concello da Pobra de Trives Octavio Domínguez Rodríguez 274,53 €
Concello da Pobra do Caramiñal Miguel Alemancos Sobrido 758,32 €
Concello das Pontes  Jesús Tembrás Martínez 998,30 €
Concello de Abegondo Gustavo Manuel Quindimil Gómez 626,91 €
Concello de Allariz Francisco García Suárez 1.200,00 €
Concello de Ames Luísa Feijoo Montero 1.974,80 €
Concello de Arteixo Inés Ramos Álvarez. Suplente: Dona Ana Bello Vázquez 2.022,18 €
Concello de Barro Xosé Manuel Fernández Abraldes 392,46 €
Concello de Bergondo María Begoña Calviño Dorado 662,35 €
Concello de Betanzos María Barral Varela 1.102,02 €
Concello de Boiro Carmen Beatriz Deus Míguez 1.451,18 €
Concello de Brión Yolanda Bouzas Alfonsín 685,36 €
Concello de Burela Angélica Gómez Sánchez 759,18 €
Concello de Cabana de Bergantiños José Muíño Domínguez 419,72 €
Concello de Cabanas Germán Castrillón Permui 377,97 €
Concello de Caldas de Reis María López Buceta e María Inés Fuentes Vidal 1.000,00 €
Concello de Cambados Tino Cordal 1.118,22 €
Concello de Cambre Juan Evaristo Rodríguez Vázquez 1.769,96 €
Concello de Carballo Maica Ures García 2.035,18 €
Concello de Cartelle Daniel Fernández Carril 369,72 €
Concello de Castrelo de Miño Xurxo Rodríguez Méndez 253,28 €
Concello de Castroverde Remigio Lence Pallín 291,72 €
Concello de Cedeira Pablo Moreda 679,12 €
Concello de Corcubión María Manuela Fernández Louro 252,58 €
Concello de Covelo María Soledad González Arjones 290,40 €
Concello de Culleredo María Guadalupe Pombo Carril 1.964,94 €
Concello de Cuntis Manuel Campos Velay 431,63 €
Concello de Dumbría José Manuel Pequeño Castro 375,63 €
Concello de Fene Joaquín Julián Ayala Garrido 1.109,00 €
Concello de Ferrol Beatriz Sestayo Doce 6.000,00 €
Concello de Fornelos de Montes Alfonso Ventín Estévez 259,51 €
Concello de Gondomar Juan Francisco Ferreira González 1.122,18 €
Concello de Laxe Ricardo Facal Castiñeira 377,31 €
Concello de Lousame Silvia Agrafojo Filgueira 384,77 €
Concello de Lugo Ana María González Abelleira 4.605,40 €
Concello de Malpica de Bergantiños Eduardo José Parga Veiga 633,88 €
Concello de Manzaneda David Rodríguez Estévez 230,04 €
Concello de Moaña María Ortega 1.457,12 €
Concello de Moeche Iria Couce Rego 401,20 €
Concello de Monforte de Lemos Gloria María Prada Rodríguez 1.461,34 €
Concello de Moraña María Luisa Piñeiro Arcos 414,70 €
Concello de Mugardos Begoña Roldós Iglesias 620,51 €
Concello de Narón Catalina María García Blanco 2.326,20 €
Concello de Nigrán Juan Antonio González Pérez 1.400,57 €
Concello de Noia María de la O López Cierto 1.145,72 €
Concello de Oímbra Ana María Villarino Pardo 264,63 €
Concello de Oleiros Margarita Figueroa Vázquez 2.146,92 €
Concello de Ourense Sofía Godoy Gómez-Franqueira 5.065,51 €
Concello de Outes Carlos E. López Crespo 671,33 €
Concello de Poio Rosa Fernández González 1.365,61 €
Concello de Pontecesures María Isabel Castro Barreiro 372,23 €
Concello de Pontedeume Raquel Caruncho Corral 711,03 €
Concello de Pontevedra María Carmen Fouces Díaz 15.000,00 €
Concello de Porto do Son José Luis Oujo Pouso.  757,23 €
Concello de Ramirás Juan Carlos Rodríguez Matías  254,50 €
Concello de Redondela Teresa París 1.983,05 €
Concello de Rianxo Adolfo F. Muíños Sánchez 1.035,53 €
Concello de Riotorto Manuel Rivas Bouza 244,76 €
Concello de Riveira Esther Patiño Rey 1.907,20 €
Concello de Rodeiro Ana Belén Calvo Mariño 291,85 €
Concello de Sada Óscar Benito Portela Fernández 1.304,70 €
Concello de San Cibrao de Viñas Ana María Moreiras Vázquez 431,40 €
Concello de Sandiás Felipe Traveso García 241,43 €
Concello de San Sadurniño Ana Belén Breijo Gundín 500,00 €
Concello de Santiago de Compostela Concepción Fernández Fernández 8.477,45€
Concello de Sarria Efrén Castro Caloto 1.103,57 €
Concello de Silleda María del Pilar Peón Iglesias 738,22 €
Concello de Soutomaior María Dolores Cernadas García 680,97 €
Concello de Teo Xosé Ignacio Iglesias Villar 1.407,91 €
Concello de Tomiño Cristina Martínez 1.112,64 €
Concello de Triacastela Olga Iglesias Fontal 222,39 €
Concello de Valga José María Bello Maneiro 639,95 €
Concello de Verea Antonio Domínguez Rodríguez 234,70 €
Concello de Verín José Luís Martín Domínguez 1.149,36 €
Concello de Vilagarcía   2.255,35 €
Concello de Vilar de Santos Antonio Míguez Nogueiras 228,46 €
Concello de Vilardevós Manuel Cardoso Pérez 266,05 €
Concello de Vilasantar Fernando Pérez Fernández 240,24 €
Concello de Viveiro Isabel Rodríguez López 1.338,58 €
Concello de Xove Cristina Iglesias Guerreiro 384,90 €
Concello do Barco de Valdeorras Orlando Saavedra Cantillana 1.122,36 €
Concello do Irixo Manuel Cerdeira Lorenzo 253,61 €
Concello do Porriño Eva García de la Torre 1.442,69 €
Concello do Valadouro María Mon Geada 267,30 €
Deputación da Coruña Goretti Sanmartín Rei 14.400,00 €
Deputación de Lugo Álvaro Santos Ramos 12.000,00 €


What is?

What is the Galician Fund for Cooperation and Solidarity?

The Galician Fund for Cooperation and Solidarity (Fondo) is an organization that involves the local government of 90 cities and villages, as well as 2 regional councils known as Deputacións Provinciais. In fact, this means that more than an 80% of the Galician population is represented in the Fund.

Where are we present?

Since its creation in 1997, Fondo has developed 142 projects of development and cooperation. Today we are present, in cooperation with local partners, in Southern and Central America, Asia, Africa and the Caribbean.

What are our objectives?

Fondo was created with the aim of involving local powers in the promotion of sustainable development, the promotion of democratic values and the Global fight against poverty. We are fully committed with UN’s Millenium Development Goals (MDGs), and work in close range with communities in developing countries in order to reach them.

Local administrations are, due to their proximity to the citizen, essential in order to build a strong network of support for sustainable development. A network that we believe cannot exist without a strong support within the our local communities.

What do we do?

Fondo coordinates and combines the efforts our members put into international cooperation, in order to elaborate a common working strategy. This strategy is based on two principles:

 

For further information:

www.fondogalego.org
Tel. 986357238 / 698144536
info@igadi.org

Centro Cívico Sur
Rúa Luís Braille, 40
36003 Pontevedra

 

 

 

Xestión Económica

Contas de resultados 

 

Conta de resultados 2016

BALANCE ECONÓMICO 2016      
       
INGRESOS     227.863,09
       
Cotas de socios   190.181,65  
Cotas de socios 2016 190.181,65    
       
Cotas de socios anuladas      
Cota Concello de Moaña 2011 -1.446,50    
Cota Concello de Baiona 2013 -2.000,00    
Cota Concello de Melide 2013 -698,19    
Cotas Concello de Mos 2010-2011 -4.145,40    
Cotas Concello de Entrimo 2012-2013 -487,41    
Cota Concello de Monterroso 2011 -409,45    
Cota Concello de Salceda de Caselas 2013 -725,95    
Cotas Concello de Neda 2014-2015-2016 -1.854,01    
Cotas Concello de Mondoñedo 2011-2012 -833,16    
       
Subvencións proxectos de cooperación   40.000,00  
Subvención Xunta de Galicia 40.000,00    
       
Doazóns emerxencia   10,00  
Doazóns emerxencia Ecuador 10,00    
       
Ingresos proxecto europeo   10.271,47  
Ingresos proxecto europeo 10.271,47    
       
Ingresos excepcionais   0,04  
       
GASTOS     165.432,15
       
Gastos Correntes   63.572,17  
Gastos secretaría do Fondo (IGADI) 60.000,00    
Gastos asesoría 1.319,88    
Servizos profesionais independentes (rexistro) 31,45    
Gastos tinta impresora 129,91    
Servizos bancarios e similares 120,01    
Outros servizos 1.621,18    
Amortización inmovilizado 349,74    
       
Gastos proxecto europeo   7.692,35  
Gastos proxecto europeo 7.692,35    
       
Gastos Confederación de Fondos   2.048,04  
Gastos Confederación de Fondos 2.048,04    
       
Gastos plan fortalecemento   11.573,65  
Exposición 20 anos do Fondo Galego 11.573,65    
       
Gastos plan sensibilización   60.046,45  
Coordinación área sensibilización 24.000,00    
Encontros rede municipalista solidaria 2.551,70    
Estimulación asistencia asemblea xeral de socios 450,00    
Exposicións con actividades que faciliten a comprensión 8.606,89    
Contacontos 4.173,10    
Imaxes con fondo 1.387,26    
Tecendo polo cambio 2.442,10    
Workshop coa rede mozambicana de mulleres autarcas 10.691,92    
Workshop coa rede mozambicana de mulleres autarcas 5.743,48    
       
Gastos plan comunicación   2.499,49  
Elaboración 4 pressbooks 17,70    
Mantemento páxina web 171,40    
Deseño e impresión memorias 1.864,61    
Deseño e impresión memorias 100,80    
Cámara fotográfica 344,98    
       
Proxectos Emerxencia   18.000,00  
Proxecto post emerxencia Sáhara 10.000,00    
Proxecto post emerxencia Ecuador 10.000,00    
       
SUPERÁVIT  EXERCICIO 2016     62.430,94

Conta de resultados 2015

BALANCE ECONÓMICO 2015      
       
INGRESOS     171.014,28
       
Cotas de socios   177.610,47  
Cotas de socios 2015 170.401,63    
Cotas Concello Cangas 2008-2011 7.208,84    
       
Cotas de socios anuladas   -7.959,67  
Cota 2014 Vilagarcía de Arousa -2.270,51    
Cota 2009 Moaña -1.412,84    
Cota 2009 Mondoñedo -434,07    
Cota 2013 Monterroso -402,56    
Cota 2009 Ponteareas -1.712,79    
Cota 2013 Cambados -1.118,33    
Cota 2013 Samos -251,26    
Cota 2010 Santiago de Compostela -357,31    
       
Subvencións para cooperación directa   -7.636,52  
Anulac. subv. Concello Vigo  CD 2014 / CV/01 -7.636,52    
       
Subvencións proxectos de cooperación   -31.000,00  
Subvención Concello A Coruña -20.000,00    
Subvención Concello Pontevedra -11.000,00    
       
Organización actividades plan sensibilización   40.000,00  
Subvención Xunta Galicia 40.000,00    
       
GASTOS     211.468,60
     
Gastos Correntes   43.639,41  
Gastos secretaría do Fondo (IGADI) 40.000,00    
Gastos desprazamentos Secretaría Fondo 1.267,59    
Gastos asesoría 1.334,02    
Servizos profesionais independentes (rexistro) 52,00    
Servizos bancarios e similares 298,61    
Outros servizos 268,34    
Amortización inmobilizado 357,71    
Gastos excepcionais (recargo AEAT) 61,14    
       
Gastos proxecto europeo   6.104,35  
Gastos proxecto europeo 6.104,35    
       
Gastos misións técnicas   4.722,71  
Gastos misións técnicas 4.722,71    
       
Axudas monetarias proxectos de CD   78.334,09  
PCD /2015/CV/01 Cooperativa Sulada 29.691,75    
PCD/2015/CV/02 Cámara Sta Cruz 29.998,96    
PCD/2015/MZ/01 24.988,23    
Redución PCD/2014/NI/02 -320,18    
Redución PCD/2014/CV/01 -6.024,67    
       
Axudas monetarias proxectos de CI   -26,56  
Diferenza PCI /2014/HO/03 -27,00    
Diferenza PCI/2013/MZ/01 0,45    
Diferenza PCI/2013/CU/01 -0,01    
       
Axudas monetarias de emerxencia   10.000,00  
Axuda reconstrución de Gaza 10.000,00    
       
Gastos Plan Sensibilización 2015   68.694,60  
Servizos plan sensibilización 68.694,60    
       
DÉFICIT  EXERCICIO 2015     -40.454,32

Conta de resultados 2014

BALANCE ECONÓMICO 2014      
       
INGRESOS      296.955,31
       
Cotas de afiliados    194.620,82  
Cotas de socios 194.620,82    
       
Subvencións para Cooperación Directa   52.000,00  
Concello Vigo CD 2014 / CV/01  26.000,00    
Condello Vigo CD 2014 / NI/02 26.000,00    
       
Subvención proxecto Unión Europea    9.479,49  
       
Ingresos Emerxencia   855,00  
Aportación Filipinas Concello Lugo  855,00    
       
Organización actividades Plan Sensibilización    40.000,00  
Subvención Xunta Galicia  40.000,00    
       
GASTOS      363.070,82
       
Gastos Correntes    44.434,22  
Gastos Secretaría do Fondo (IGADI)  40.000,00    
Gastos asesoría  1.323,53    
Servizos bancarios e similares  170,91    
Amortización inmobilizado  549,50    
Gastos desprazamentos Conf. Fondos  1.201,14    
Gastos desprazamentos proxecto UE 1.189,14    
       
Axudas monetarias proxectos de CD    63.929,13  
Proxecto CD/2014/CV/01  32.000,00    
Proxecto CD/2014/NI /02  31.929,13    
       
Axudas monetarias proxectos de CI    152.237,83  
Proxecto CI/ 2014/NI /01 Amigos da Terra  29.918,31    
Proxecto CI/ 2014/GU /02 ASF 28.442,50    
Proxecto CI/ 2014/HO/03 ESF 28.443,47    
Proxecto CI / 2014/ IN /04 Implicadas 6.736,80    
Proxecto CI/ 2014 / PE /05 Intered  29.343,29    
Proxecto CI/ 2014 / NI /06 TDS 29.461,42    
Proxecto CI/2013/ES/01 (diferenza)  0,04    
Proxecto CI/2012/IN/02 (diferenza)  -108,00    
       
Axudas monetarias de emerxencia    30.000,00  
ACNUR - Tifón Filipinas  10.000,00    
UNRWA Reconstrución Gaza 10.000,00    
Asoc. Médica Hispano-Palestina Gaza 10.000,00    
       
Proxectos de Cooperación Cultural    3.500,00  
Proxecto Causas Comúns  3.500,00    
       
Gastos Plan Sensibilización 2014    68.969,64  
Fondo documental  10,99    
Envios Convenio FEGAMP  94,38    
Flyers Fondo Galego  134,00    
Gastos fotocopiadora  190,53    
Impresión Memoria 2013  1.249,93    
Remuneración técnico sensibilización  24.000,00    
Servizo de comunicación  13.310,00    
Servizos internet / Deseño gráfico  2.428,25    
Gastos desprazamentos Plan 2014  332,03    
Reprodución Exposición Cabo Verde  1.815,00    
Reparación paneis e despraz. Exposic.  1.239,37    
Gastos Vacacións con Traballo  1.333,52    
Xira a Tropa de Trapo  7.000,00    
Imaxes con Fondo  11.686,88    
Alén 2015  2.500,00    
Xornada ODM  1.644,76    
       
DÉFICIT EXERCICIO 2014      -66.115,51

Conta de resultados 2013

BALANCE ECONÓMICO 2013      
       
INGRESOS     331.652,33
       
Cotas de afiliados    199.052,33  
Cotas de socios 199.052,33    
       
Subvencións para Cooperación Directa   108.600,00  
Concello Vigo CD Emerxencia 2010/HT/01 54.000,00    
Concello Vigo CD 2013 / CV/01 Sta Cruz 29.600,00    
Condello Vigo CD 2013/CV/02 Porto Novo 25.000,00    
       
Ingresos Emerxencia   6.000,00  
Aportación Concello Narón Filipinas 6.000,00    
       
Organización actividades Plan Sensibilizacion   18.000,00  
Contratación Xunta de Galicia 18.000,00    
       
GASTOS      304.593,53
       
Gastos Correntes   40.049,96  
Gastos Secretaría do Fondo (IGADI)  40.000,00    
Gastos asesoría  1.399,24    
Servizos bancarios e similares  295,65    
Gastos Confederación de Fondos  1.389,66    
Compensación Gastos Confeder. Fondos  -3.602,66    
Amortización inmobilizado  568,07    
       
Axudas monetarias proxectos de CD  113.902,67    
Proxecto CD 2013/CV/01 Sta Cruz  31.536,57    
Proxecto CD 2013/CV/02 Porto Novo  26.598,23    
Proxecto CD 2010/HT/ 01  55.767,87    
       
Axudas monetarias proxectos de CI 76.808,29    
Proxecto CI/2013/MZ/01 Ecos do Sur  17.999,38    
Proxecto CI/2013/ES/01 Agareso  29.345,76    
Proxecto CI/2013/CU/01 ACPP  29.463,15    
       
Axudas monetarias de emerxencia   10.000,00  
ACNUR - Tifón Filipinas  10.000,00    
       
Gastos Plan Sensibilización    63.832,61  
Compra papel logotipo  45,98    
Gastos fotocopiadora  250,85    
Impresión Memoria 2012  1.537,91    
Remuneración técnico sensibilización  24.000,00    
Servizo de comunicación  10.890,00    
Servizos internet / Deseño gráfico  336,38    
Servizos correo e mensaxería  22,73    
Gastos desprazamentos Plan 2013  977,40    
Gastos Exposición Cabo Verde  2.568,17    
Gastos Vacacións con Traballo  1.840,02    
Desprazamentos, aloxamento e
manutención Xornadas Irmandade 
5.680,62
   
Gastos publicidade Xornadas  1.332,55    
Obradoiros Compra pública  3.500,00    
Obradoiros Radio e dereitos humanos 3.500,00    
Xira a Tropa de Trapo 7.350,00    
       
EXCEDENTE EXERCICIO 2013      27.058,80

Conta de resultados 2012
BALANCE ECONOMICO 2012
             
             
  INGRESOS       245.736,00
             
  Cotas de Afiliados     145.549,05  
  Cotas de Socios   145.549,05    
             
  Subvencións para Cooperación Directa 40.171,95  
  Sub. Concello Vigo PCD 2012 NI 01 53.661,14    
  Dev. Sub. Dep. Coruña PCD CV 2008 -5.210,79    
  Dev. Sub. Con. Vigo PCD 2011 NI 01 -8.278,40    
             
  Ingresos Emerxencia     15,00  
  Ingresos emerxencia Corno Africa 15,00    
             
  Subvencións Plan Sensibilización   60.000,00  
  Subv. Plan Sensibilización   60.000,00    
             
             
  GASTOS         234.448,03
             
  Gastos Correntes     44.018,25  
  Gastos secretaria do Fondo (IGADI) 40.000,00    
  Gastos mantemento fotocopiadora 312,37    
  Gastos Asesoria   1.820,93    
  Servicios bancarios e similares 973,14    
  Servicios de Hosting Web   345,00    
  Amortizacion inmobilizado   566,81    
             
             
  Axudas monetarias proxectos de C.D. 45.975,85  
  INPRHU- Nicaragua 2012   54.661,15    
  Reducc. PCD 2011 NI 01   -8.685,30    
             
  Axudas monetarias proxectos de C.I.   61.916,86  
  IND- India 2012   6.730,96    
  TDS-Nicaragua 2012   16.983,58    
  ESF-Honduras 2012   18.202,32    
  ADT-Nicaragua 2012   20.000,00    
             
  Axudas monetarias de emerxencia   10.512,00  
  Misión ident. Proz Haití   2.668,00    
  ACNUR-Corno de Africa   425,00    
  Avaliacion proxecto Haití   7.419,00    
             
             
  Gastos Plan Sensibilizacion   72.025,07  
  Material oficina   863,55    
  Correos e mensaxeria   236,67    
  Impresions publicacions   7.971,60    
  Compra libros e videos   123,16    
  Remuneracion tecnico sensibilizacion 24.800,00    
  Servicio de comunicación   10.600,34    
  DVD 15 anos   3.226,00    
  A Tropa de Trapo   7.000,00    
  Gastos desprazamentos persoal 2.799,47    
  Gastos manutencion desprazamentos 1.222,66    
  Gastos de viaxes   7.134,35    
  Outros gastos plan sensibilizacion 1.084,06    
  Servizos profesionais independientes 4.963,21    
             
  EXCEDENTE EXERCICIO 2012    
             
             
             
             
            11.287,97

Conta de resultados 2011INGRESOS          
Cotas de afiliados (721)                                210.283,55 €
  Cotas de Socios (*)            210.283,55 €  
Subvencións para Cooperación Directa (725)                              158.010,84 €
  Subv. PCD/2011/NI/01              52.000,00 €  
  Subv. PCD/2011/CV/37              46.000,00 €  
  Subv. Plan Sensibilización 2011            60.000,00 €  
  Subv. Concellos Emerxencia Haití (**)                    10,84 €  
Doazóns e Legados afectos a actividade propia do FONDO (726)                               25.745,24 €
  Aportacións de Particulares a Emerxencia Haití           23.000,00 €  
  Aportacións de Particulares a Emerxencia Corno de África                410,00 €  
  Compensación de Gastos de Desprazamentos            2.335,24 €  
Ingresos financeiros (769)                                            3,46 €
  Xuros Ctas. bancarias                        3,46 €  
(*) Cálculo das cotas dos socios que non están realmente ingresadas na súa totalidade  
(**) Existen aínda achegas comprometidas sen liquidar    
    TOTAL INGRESOS                       394.043,09 €
             
GASTOS          
Traballos realizados por outras entidades (607)                                 45.637,58 €
  Gasto Secretaría Técnica              45.637,58 €  
Mantementos e conservación                                        207,56 €
  Mantemento da Fotocopiadora                  207,56 €  
Servizos profesionais independentes (623)                                 14.505,48 €
  Asesoría                   2.153,22 €  
  Gasto Servizos de Internet e mantemento de Ofimática            1.099,98 €  
  Gasto Servizos de Deseño Sensibilización                768,00 €  
  Gasto Servizos de Comunicación Sensibilización          10.310,68 €  
  Outros Profesionais                    173,60 €  
Servizos bancarios e similares (626)                                     2.094,90 €
  Comisións de Mantemento, Administración, Transferencias…            2.094,90 €  
Outros gastos (629)                                     65.908,94 €
  Gasto de Materiais Sensibilización                  525,17 €  
  Gasto de Impresións              10.996,44 €  
    Gasto de Impresións Sensibilización          10.685,72 €  
    Gasto de Impresións Fondo                310,72 €  
  Gasto de Persoal Sensibilización            24.412,62 €  
  Gasto Actividades Sensibilización            14.444,33 €  
  Gastos de Desprazamentos              14.508,81 €  
    Gasto de Desprazamento Sensibilización            8.028,54 €  
    Gasto de Desprazamento Fondo     
    (Confederación de Fondos, CE…)            3.611,05 €  
    Gasto de Desprazamento Proxectos            2.869,22 €  
  Gasto de Correos e Mensaxería                  757,10 €  
  Outros gastos                      264,47 €  
Impostos (630)                                            26,39 €
  Impostos e Taxas                      26,39 €  
Axudas monetarias a proxectos e entidades. Cooperación directa (651)                            208.127,77 €
  Prox. INPRHU - Nicaragua 2011            58.189,64 €  
  Prox. CM PAUL - Cabo Verde 2011            48.000,00 €  
  Prox. SKDK - HAITÍ (***)            101.938,13 €  
Gastos excepcionales (678)                                            0,08 €
  Gastos Extraordinarios                        0,08 €  
Amortización inmobilizado (681)                                        558,85 €
  Amortización Inmobilizado Material                  558,85 €  
(***) En 2010 comenzouse a recadar fondos para esta emerxencia. O proxecto remata en 2012.  
    TOTAL GASTOS                       337.067,55 €
             
    Saldo positivo 2011         56.975,54 €

Conta de resultados 2010 
GASTOS          
Traballos realizados por Outras Entidades (607)                              65.095,19 €
  Gasto Secretaría Técnica                 61.555,19 €  
  Outros Servizos Sensibilización (Mantemento Web)               3.540,00 €  
Mantementos e Conservación (622)                                     450,35 €
  Mantemento da Fotocopiadora                      450,35 €  
Servizos Profesionais Independentes (623)                              47.481,25 €
  Asesoría                      2.040,66 €  
  Outros profesionais                   9.947,31 €  
  Gasto Servizos de Internet e mantemento de Ofimática                  405,62 €  
  Gasto Servizos de Deseño Sensibilización                 5.494,68 €  
  Gasto Servizos de Comunicación Sensibilización               7.732,98 €  
  Gasto Actividades Sensibilización                 21.860,00 €  
Servizos Bancarios e Similares (626)                                  1.893,56 €
  Comisións                     1.893,56 €  
Outros Gastos (629)                                  67.812,23 €
  Aportacións á Confederación de Fondos                 4.067,60 €  
  Gasto de Materiais Sensibilización                    611,44 €  
  Gasto de Impresións                   8.552,81 €  
    Gasto de Impresións Sensibilización               6.933,49 €  
    Gasto de Impresións Fondo                    147,32 €  
    Gasto de Impresións Proxectos               1.472,00 €  
  Gasto de Persoal Sensibilización                 24.339,76 €  
  Gasto de Desprazamentos                 24.678,28 €  
    Gasto de Desprazamento Sensibilización             13.109,93 €  
    Gasto de Desprazamento Proxectos               3.975,24 €  
    Gasto de Desprazamento Comisión Executiva               7.593,11 €  
      Desprazamentos Ordinarios               1.302,82 €  
      Desprazamentos Extraordinarios               6.290,29 €  
  Gasto de Correos e Mensaxería                   1.191,80 €  
  Outros Gastos                     4.370,54 €  
Axudas Monetarias a Proxectos e Entidades (651)                            250.818,00 €
  Prox. Cámara Municipal de Maio - Cabo Verde 2010             44.200,00 €  
  Prox. Cámara Municipal de Paul - Cabo Verde 2010             49.500,00 €  
  Prox. PNUD - Mozambique 2010             62.643,00 €  
  Prox. Amigos ESCAES-Perú - Perú 2010               35.000,00 €  
  Prox. Cámara Municipal de Brava - Cabo Verde 2010             12.000,00 €  
  Prox. AXUNICA - Nicaragua 2010               6.000,00 €  
  Prox. Asoc. de Municipios da Illa de Santo Antón - Cabo Verde 2010             41.475,00 €  
Amortización Inmobilizado (681)                                     324,50 €
  Amortización Inmobilizado Material                    324,50 €  
    TOTAL GASTOS                         433.875,08 €
INGRESOS          
Cotas de Afiliados (721)                              179.933,54 €
  Cotas de Socios (*)               179.933,54 €  
Subvencións para Cooperación Directa (725)                            314.998,59 €
  Subv. PCD/2010/MZ/01                 62.643,04 €  
  Subv. PCD/2010/CV/27                 48.708,00 €  
  Subv. PCD/2010/CV/02                 55.000,00 €  
  Subv. PCD/2010/CV/32                   6.000,00 €  
  Subv. PCD/2010/CV/33                 40.000,00 €  
  Subv. Seminario CV                 10.000,00 €  
  Subv. Plan Sensibilización 2010                 60.000,00 €  
  Subv. Concellos Emerxencia Haití (**)               32.647,55 €  
Donacións e Legados Afectos a Actividade Propia (726)                            69.074,41 €
  Aportacións de Concellos a Emerxencia Haití (**)             57.136,30 €  
  Aportacións de Particulares a Emerxencia Haití (**)               4.398,22 €  
  Compensación de Gastos por Desprazamentos               6.739,89 €  
  Aportacións e Donativos                      800,00 €  
Ingresos financeiros (769)                                       15,76 €
  Xuros Contas Bancarias                        15,76 €  
Ingresos Extraordinarios (778)                                  4.200,00 €
  Ingresos Extraordinarios                   4.200,00 €  
(*) Cálculo das cotas dos socios que non están realmente ingresadas na súa totalidade    
(**) Ingresos ainda sen executar debido a complicada situación no Haití. Estes e outros ingresos pendentes serán executados a partir de 2011
    TOTAL INGRESOS                         568.222,30 €
    Saldo Positivo 2010                      134.347,22 €

Conta de resultados 2009GASTOS          
Traballos realizados por outras entidades (607)                     65.515,19 €
  Gastos de administración e secretaría do Fondo              61.555,19 €  
  Outros servizos                3.960,00 €  
Servizos profesionais independentes (623)                     10.413,50 €
  Asesoría                       1.827,88 €  
  Outros profesionais                    8.585,62 €  
Servizos bancarios e similares (626)                         2.354,54 €
  Comisións cobro recibos, mantemento e administración                2.354,54 €  
Outros gastos (629)                       105.096,67 €
  Aportacións á confederación de fondos                4.468,67 €  
  Gastos de materiais                    3.268,95 €  
  Gastos trípticos e impresións                13.682,57 €  
  Gastos de sensibilización (Persoal e outros)              39.327,24 €  
  Gastos de desprazamentos                36.150,61 €  
  Gastos correos e mensaxería                  1.268,73 €  
  Outros gastos                    4.511,44 €  
  Gastos seminarios                    2.418,46 €  
Impostos (63_)                                    2,89 €
  Impostos                             2,89 €  
Axudas monetarias a proxectos e entidades (651)                   694.651,22 €
  Prox. UNRWA - Siria 09            185.000,00 €  
  Prox. Oficina Conservador - Cuba 09              87.588,00 €  
  Prox. Arquitectos Sen Fronteiras - Mozambique 09              49.954,50 €  
  Prox. Implicad@s no Desenvolvemento - Etiopia 09              26.372,00 €  
  Prox. Paz e Desenvolvemento - Nicaragua 09              50.000,00 €  
  Prox. Solidariedade Galega - Nicaragua 09              24.000,00 €  
  Prox. C.M. de Maio - CV 09              26.284,97 €  
  Prox. CEPRODE - Perú 09              50.000,00 €  
  Prox. Tierra de Niñ@s - Perú 09              46.068,94 €  
  Prox. C.M. de Paul - CV 09              42.839,20 €  
  Prox. C.M. de San Filipe - CV 09              73.568,61 €  
  Prox. UNRWA - Gaza 09              29.475,00 €  
  Prox. Rural Consulting - Mozambique 09                3.500,00 €  
Gastos excepcionais (678)                              310,00 €
  Gastos excepcionais                       310,00 €  
    TOTAL GASTOS                878.344,01 €
INGRESOS          
Cotas de afiliados (721)                       191.691,99 €
  Cotas de socios (*)                191.691,99 €  
Subvencións para Cooperación Directa (725)                   601.167,00 €
  Subv. PCD/SIRIA/CVS/2009              200.000,00 €  
  Subv. PCD/CUBA/DXCE/2009                90.192,00 €  
  Subv. PCD/CV1/DXCECU/2009                28.487,00 €  
  Subv. PCD/PERU1/DXCECU/2009              54.006,00 €  
  Subv. PCD/PERU2/DXCECU/2009              45.811,00 €  
  Subv. PCD/CV2/DXCECU/2009                46.661,00 €  
  Subv. PCD/CV/VIGO/2009                70.000,00 €  
  Subv. PCD/MOZ/DXCECU/2009                10.000,00 €  
  Subv. PLAN SENSIBILIZACIÓN              56.010,00 €  
Doazóns e Legados afectos a actividade propia do FONDO (726)                   31.371,46 €
  Aportacións de particulares a Emerxencias - GAZA              30.386,00 €  
  Compensación de gastos de desprazamentos                   975,46 €  
  Aportacións, donativos                         10,00 €  
Ingresos financeiros (769)                                17,95 €
  Xuros Ctas. bancarias                         17,95 €  
(*) Cálculo das cotas dos socios que non están realmente ingresadas na súa totalidade  
    TOTAL INGRESOS                824.248,40 €
    Saldo Negativo 2009       54.095,61 €

Conta de resultados 2008

AnexoTamaño
fondo_galego_balance_2008.pdf19.13 KB

Conta de resultados 2007

AnexoTamaño
fondo_galego_balance_2007.pdf20.72 KB

Conta de resultados 2006

AnexoTamaño
fondo_galego_balance_2006.pdf9.62 KB

Conta de resultados 2005

AnexoTamaño
fondo_galego_balance_2005.pdf9.24 KB

Conta de resultados 2004

AnexoTamaño
fondo_galego_balance_2004.pdf10 KB

Conta de resultados 2017

BALANCE ECONÓMICO 2017      
       
INGRESOS     232.489,89
       
Cotas de socios   184.497,27  
Cotas de socios 2017 184.497,27    
       
Cotas de socios atrasadas   5.739,62  
Concello do Irixo 2016 252,02    
Concello de Sada 2012 1148,42    
Concello de Ponteareas 2016 1733,64    
Concello de Burela 2015 759,18    
Concello de Cuntis 2015 431,63    
Concello de Cuntis 2014 607,18    
Concello de Cuntis 2016 432,22    
Concello de Laxe 2016 375,33    
       
Subvención fortalecemento e sensibilización   40.000,00  
Convenio Xunta de Galicia 40.000,00    
       
Doazóns emerxencia persoas refuxiadas   1.855,00  
Concello de Teo 1.825,00    
Anónimo 30,00    
       
Outros ingresos   398,00  
Pago Concello de Lugo por traslado e montaxe exposición 20 anos 300,00    
Reembolso Rafael García Matíes 98,00    
       
GASTOS     210.127,86
       
Gastos Correntes   62.468,52  
Gastos secretaría do Fondo (IGADI) 60.000,00    
Gastos asesoría 1.652,77    
Servizos bancarios e similares 255,08    
Outros servizos e gastos varios 210,93    
Amortización inmovilizado 349,74    
       
Gastos plan fortalecemento   19.084,00  
Campaña captación de socios 505,80    
Contos solidarios para novos socios 1.897,62    
Xuntanzas da Rede Municipalista Solidaria 300,99    
Estimular a asistencia na Asemblea Xeral 285,40    
Formación en cooperación e políticas públicas locais 5.324,46    
Conmemoración do 20 aniversario 4.132,03    
Cota e participación na Confederación de Fondos 4.283,14    
Alianza europea de redes locais para a cooperación internacional 176,56    
Revisión contabilidade 2011-2016 2.178,00    
       
Gastos plan sensibilización   70.807,21  
Coordinación da área de sensibilización 24.000,00    
Exposicións con actividades 13.631,48    
Exposición sobre os ODS 1.680,32    
Contacontos 8.395,24    
Viaxe Mozambique gañador Imaxes con Fondo 3.202,42    
Representacións teatrais 'O valo' 8.439,97    
Vacacións con Traballo 5.203,17    
Vacacións con Traballo en Galicia 6.254,61    
       
Gastos plan proxectos cooperación   52.930,90  
Convocatoria ONGD 17,84    
Programa Fundaçao Encontro 20.000,00    
Axudas de emerxencia      
- Emerxencia persoas refuxiadas ACNUR 11.855,00    
- Emerxencia alimentaria saharauí 6.000,00    
Proxecto pozos de auga en Nhamayabué 14.982,86    
Relanzamento do COCIDE 75,20    
       
Gastos plan comunicación   1.750,90  
Mantemento páxina web 133,10    
Deseño e impresión memorias 1.289,86    
Deseño e distribución online boletín IAF 241,95    
Organización do arquivo fotográfico e documental 85,99    
       
Imprevistos   3.086,33  
Visita delegación ministerial Guinea Bissau 651,27    
Participación no IV Foro Mundial de Desenvolvemento Económico Local 1.450,62    
Outros 984,44    
       
SUPERÁVIT  EXERCICIO 2017     22.362,03

Logotipos

 

Logotipo en: Dúas tintas / Fondo branco / Horizontal

Logotipo en: Dúas tintas / Fondo branco / Vertical

Logotipo en: Dúas tintas / Fondo negro / Horizontal

Logotipo en: Dúas tintas / Fondo nbegro / Horizontal

 

 

 

Os Dereitos Humanos non son unha idea lixo (2012, conmemoración dos 15 anos)

O Fondo Galego Cooperación e Solidariedade simboliza unha política pública mancomunada do poder local galego para concentrar esforzos e calidade a prol da cooperación internacional ao desenvolvemento. Nos países do Sur apoiando procesos de desenvolvemento endóxeno por medio de proxectos, e en Galicia por medio da promoción dunha cultura de Dereitos Humanos.


 

Impulsado polo Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional desde comezo dos anos 90 e co apoio da Federación Galega de Municipios e Provincias, o Fondo é resultado igualmente das reivindicacións mundiais polo 0,7% e do impulso da chamada globalización.

O Fondo Galego é unha asociación de libre adscrición para os Concellos e Deputacións, e tamén unha referencia para as institucións políticas e sociais galegas. Conta actualmente con 92 Concellos socios e as Deputacións de A Coruña e Lugo, e unha liña de traballo histórica coa Xunta de Galicia. Nel participan todas as cidades do país, pero tamén concellos medianos e pequenos. Hai acomodo para todos.

O Fondo é transpartidario e unha das pezas máis estables da acción exterior de Galicia. Actualmente a Presidencia recae no Concello de Redondela, a Vicepresidencia no Concello de Vigo e a Tesourería no Concello de Allariz. Ademais, nas vogalías da Comisión Executiva inclúense os concellos de A Coruña, Allariz, Viveiro, Oleiros, e a Deputación de Lugo.

 

    A defensa dos Dereitos Humanos como tradición universal e histórica compartida para a resolución de conflitos, o mantemento dos compromisos institucionais mínimos coa cooperación internacional e a reivindicación do noso modelo organizativo e resultados, son as razóns de ser do Fondo Galego no seu 15 aniversario.

    Moitas veces, os Dereitos Humanos son tratados como unha idea lixo, polo mal-uso de todas/os e o carácter periférico e contraditorio do paradigma no seo das institucións. En tempos de crise, non debería ser así. Podemos e debemos manter a nosa resposta solidaria.

    Por todo isto, o factor humano xogou e xoga un papel crítico na historia e proxecto do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.

    Únete. Somos unha rede de institucións e persoas. 

    Apúntate á nosa comunidade dándolle un “Gústame” no Facebook ou uníndote ao twitter do Fondo compartindo os vídeos da campaña, froito dun Grupo de Discusión con participantes do programa Vacacións con Traballo. 
 

    Acude ás Xornadas do 30 de novembro: 15 anos comprometéndonos coa solidariedade.


 

Ademais, se es representante política/o...

Se es representante política ou político nos Concellos ou nalgunha institución galega, promóveo institucionalmente e fai valer a súa idoneidade, empregando os mecanismos de participación no Fondo e fomentando as actividades para achegalas á cidadanía, aos centros educativos, as asociacións culturais ou ONGD que poida haber no Concello. Incorpora un compromiso GLO-CAL. Participarás dun esforzo mancomunado, o que lle dará ao gasto público un sentido colectivo, e aumentará a eficacia respectando a calidade das accións.

Para toda a cidadanía...

...que se sinta orgulloso de que as súas institucións non esquezan a necesidade de buscar solucións colectivas ás distintas crises que sacoden o planeta, e ás crises crónicas, universais e masivas, como a pobreza ou a fame extrema, o Fondo ten sitio abondo para todos e todas. Participa dos 15 anos do Fondo Galego, uníndote á rede e compartindo a mensaxe.

Se es profesora ou profesor...

...contacta coa Secretaría do Fondo e achégate ao Concello onde está o teu centro para saber se é socio ou non, xa que si é socio poderás contar con actividades especiais a respecto da educación para o desenvolvemento e a sensibilización social sobre os desequilibrios Norte-Sur, organizadas polo Igadi, un think tank centrado na acción exterior de Galicia (e moito máis) con 20 anos de vida.

Se es traballadora ou traballador dunha institución local...

fai parte da comunidade do Fondo, participa en Vacacións con Traballo integrando na medida das túas posibilidades a capacidade de difundir ou articular actividades e compromisos dentro do teu Concello. Contacta coa técnica/o da Rede Municipalista Solidaria no teu Concello ou Deputación e faille saber a túa interese.

Se participas nunha ONGD...

...podes participar no Fondo integrándote no Consello Municipalista da Cooperación ou dándolle un Gústame no Facebook, difundindo as nosas actividades e o compromiso institucional dos vosos Concellos, máis alá da defensa integral das políticas de cooperación internacional centradas nas persoas e o desenvolvemento humano.

Á Comunidade do Fondo Galego

Apúntate ás VII Xornadas de cooperación do Fondo contactando con comunicacion@fondogalego.org, e na medida do posible difunde e comparte os materiais do Facebook do Fondo até o 30 de novembro, agradecidos por estar na rede¡

Protocolo do pago da cota anual do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, co obxectivo de garantir o correcto funcionamento da asociación, así como a igualdade entre as entidades asociadas ao respecto do pago da cota anual, aproba o seguinte protocolo na xuntanza mantida pola Comisión Executiva do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade o 10 de xaneiro de 2017.

PRIMEIRO- O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade enviará o recibo da cota correspondente a cada entidade socia no primeiro trimestre do ano. O cálculo das cotas foi aprobado pola Asemblea Xeral e supón unha achega mínima imprescindible para pertencer á asociación. O pago da cota, é, así mesmo, unha obriga dos socios titulares da asociación, tal e como se recolle no artigo 31 dos Estatutos do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.

SEGUNDO- O pago da cota debe realizarse no exercicio en curso. As cotas que non foran aboadas serán contempladas como débedas coa asociación. Segundo se recolle no artigo 33 dos Estatutos do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade "A condición de socio pérdese por incumprimento reiterado no pago pago da cota social por parte dos socios titulares".

TERCEIRO- O Fondo Galego anima ás entidades asociadas a que incrementen a súa cota na medida das súas posibilidades, para avanzar cara a achega do 0,7% sobre o orzamento total destinado a cooperación. Neste caso, os concellos e deputacións que así o decidan poranse en contacto coa Secretaría Técnica do Fondo Galego para o envío do recibo coa cantidade acordada.

CUARTO- Aboamento da cota para aqueles concellos e deputacións que se dean de baixa como entidades asociadas ao Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade:

 1. Se a baixa se produce no primeiro trimestre do ano a entidade non terá obriga de facer efectivo o pago da cota correspondente a esa anualidade.
 2. Se a baixa se produce no segundo, terceiro ou cuarto trimestre do ano, a entidade terá obriga de facer efectivo o pago da cota da anualidade.
 3. Prégase o aboamento de cotas anteriores impagadas, no caso de habelas, antes de darse de baixa da asociación.

QUINTO- Aboamento da cota para aqueles concellos e deputacións que se adhiren ao Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade:

 1. Se a adhesión se produce no primeiro semestre do ano a entidade deberá aboar integramente a cota estipulada para esa anualidade.
 2. Se a adhesión se produce no segundo semestre do ano a entidade terá obriga de facer efectivo o pago do 50% da cota desa anualidade.

SEXTO- As entidades socias que teñan dúas ou máis cotas pendentes de pago (sen contar a do ano en curso) non poderán ser beneficiarias de actividades de sensibilización ata a regularización da situación.