Conta de resultados 2013

BALANCE ECONÓMICO 2013      
       
INGRESOS     331.652,33
       
Cotas de afiliados    199.052,33  
Cotas de socios 199.052,33    
       
Subvencións para Cooperación Directa   108.600,00  
Concello Vigo CD Emerxencia 2010/HT/01 54.000,00    
Concello Vigo CD 2013 / CV/01 Sta Cruz 29.600,00    
Condello Vigo CD 2013/CV/02 Porto Novo 25.000,00    
       
Ingresos Emerxencia   6.000,00  
Aportación Concello Narón Filipinas 6.000,00    
       
Organización actividades Plan Sensibilizacion   18.000,00  
Contratación Xunta de Galicia 18.000,00    
       
GASTOS      304.593,53
       
Gastos Correntes   40.049,96  
Gastos Secretaría do Fondo (IGADI)  40.000,00    
Gastos asesoría  1.399,24    
Servizos bancarios e similares  295,65    
Gastos Confederación de Fondos  1.389,66    
Compensación Gastos Confeder. Fondos  -3.602,66    
Amortización inmobilizado  568,07    
       
Axudas monetarias proxectos de CD  113.902,67    
Proxecto CD 2013/CV/01 Sta Cruz  31.536,57    
Proxecto CD 2013/CV/02 Porto Novo  26.598,23    
Proxecto CD 2010/HT/ 01  55.767,87    
       
Axudas monetarias proxectos de CI 76.808,29    
Proxecto CI/2013/MZ/01 Ecos do Sur  17.999,38    
Proxecto CI/2013/ES/01 Agareso  29.345,76    
Proxecto CI/2013/CU/01 ACPP  29.463,15    
       
Axudas monetarias de emerxencia   10.000,00  
ACNUR - Tifón Filipinas  10.000,00    
       
Gastos Plan Sensibilización    63.832,61  
Compra papel logotipo  45,98    
Gastos fotocopiadora  250,85    
Impresión Memoria 2012  1.537,91    
Remuneración técnico sensibilización  24.000,00    
Servizo de comunicación  10.890,00    
Servizos internet / Deseño gráfico  336,38    
Servizos correo e mensaxería  22,73    
Gastos desprazamentos Plan 2013  977,40    
Gastos Exposición Cabo Verde  2.568,17    
Gastos Vacacións con Traballo  1.840,02    
Desprazamentos, aloxamento e
manutención Xornadas Irmandade 
5.680,62
   
Gastos publicidade Xornadas  1.332,55    
Obradoiros Compra pública  3.500,00    
Obradoiros Radio e dereitos humanos 3.500,00    
Xira a Tropa de Trapo 7.350,00    
       
EXCEDENTE EXERCICIO 2013      27.058,80