Conta de resultados 2016

BALANCE ECONÓMICO 2016      
       
INGRESOS     227.863,09
       
Cotas de socios   190.181,65  
Cotas de socios 2016 190.181,65    
       
Cotas de socios anuladas      
Cota Concello de Moaña 2011 -1.446,50    
Cota Concello de Baiona 2013 -2.000,00    
Cota Concello de Melide 2013 -698,19    
Cotas Concello de Mos 2010-2011 -4.145,40    
Cotas Concello de Entrimo 2012-2013 -487,41    
Cota Concello de Monterroso 2011 -409,45    
Cota Concello de Salceda de Caselas 2013 -725,95    
Cotas Concello de Neda 2014-2015-2016 -1.854,01    
Cotas Concello de Mondoñedo 2011-2012 -833,16    
       
Subvencións proxectos de cooperación   40.000,00  
Subvención Xunta de Galicia 40.000,00    
       
Doazóns emerxencia   10,00  
Doazóns emerxencia Ecuador 10,00    
       
Ingresos proxecto europeo   10.271,47  
Ingresos proxecto europeo 10.271,47    
       
Ingresos excepcionais   0,04  
       
GASTOS     165.432,15
       
Gastos Correntes   63.572,17  
Gastos secretaría do Fondo (IGADI) 60.000,00    
Gastos asesoría 1.319,88    
Servizos profesionais independentes (rexistro) 31,45    
Gastos tinta impresora 129,91    
Servizos bancarios e similares 120,01    
Outros servizos 1.621,18    
Amortización inmovilizado 349,74    
       
Gastos proxecto europeo   7.692,35  
Gastos proxecto europeo 7.692,35    
       
Gastos Confederación de Fondos   2.048,04  
Gastos Confederación de Fondos 2.048,04    
       
Gastos plan fortalecemento   11.573,65  
Exposición 20 anos do Fondo Galego 11.573,65    
       
Gastos plan sensibilización   60.046,45  
Coordinación área sensibilización 24.000,00    
Encontros rede municipalista solidaria 2.551,70    
Estimulación asistencia asemblea xeral de socios 450,00    
Exposicións con actividades que faciliten a comprensión 8.606,89    
Contacontos 4.173,10    
Imaxes con fondo 1.387,26    
Tecendo polo cambio 2.442,10    
Workshop coa rede mozambicana de mulleres autarcas 10.691,92    
Workshop coa rede mozambicana de mulleres autarcas 5.743,48    
       
Gastos plan comunicación   2.499,49  
Elaboración 4 pressbooks 17,70    
Mantemento páxina web 171,40    
Deseño e impresión memorias 1.864,61    
Deseño e impresión memorias 100,80    
Cámara fotográfica 344,98    
       
Proxectos Emerxencia   18.000,00  
Proxecto post emerxencia Sáhara 10.000,00    
Proxecto post emerxencia Ecuador 10.000,00    
       
SUPERÁVIT  EXERCICIO 2016     62.430,94