Xestión Económica

Contas de resultados 

 

Conta de resultados 2018

Conta de resultados 2017

BALANCE ECONÓMICO 2017      
       
INGRESOS     232.489,89
       
Cotas de socios   184.497,27  
Cotas de socios 2017 184.497,27    
       
Cotas de socios atrasadas   5.739,62  
Concello do Irixo 2016 252,02    
Concello de Sada 2012 1148,42    
Concello de Ponteareas 2016 1733,64    
Concello de Burela 2015 759,18    
Concello de Cuntis 2015 431,63    
Concello de Cuntis 2014 607,18    
Concello de Cuntis 2016 432,22    
Concello de Laxe 2016 375,33    
       
Subvención fortalecemento e sensibilización   40.000,00  
Convenio Xunta de Galicia 40.000,00    
       
Doazóns emerxencia persoas refuxiadas   1.855,00  
Concello de Teo 1.825,00    
Anónimo 30,00    
       
Outros ingresos   398,00  
Pago Concello de Lugo por traslado e montaxe exposición 20 anos 300,00    
Reembolso Rafael García Matíes 98,00    
       
GASTOS     210.127,86
       
Gastos Correntes   62.468,52  
Gastos secretaría do Fondo (IGADI) 60.000,00    
Gastos asesoría 1.652,77    
Servizos bancarios e similares 255,08    
Outros servizos e gastos varios 210,93    
Amortización inmovilizado 349,74    
       
Gastos plan fortalecemento   19.084,00  
Campaña captación de socios 505,80    
Contos solidarios para novos socios 1.897,62    
Xuntanzas da Rede Municipalista Solidaria 300,99    
Estimular a asistencia na Asemblea Xeral 285,40    
Formación en cooperación e políticas públicas locais 5.324,46    
Conmemoración do 20 aniversario 4.132,03    
Cota e participación na Confederación de Fondos 4.283,14    
Alianza europea de redes locais para a cooperación internacional 176,56    
Revisión contabilidade 2011-2016 2.178,00    
       
Gastos plan sensibilización   70.807,21  
Coordinación da área de sensibilización 24.000,00    
Exposicións con actividades 13.631,48    
Exposición sobre os ODS 1.680,32    
Contacontos 8.395,24    
Viaxe Mozambique gañador Imaxes con Fondo 3.202,42    
Representacións teatrais 'O valo' 8.439,97    
Vacacións con Traballo 5.203,17    
Vacacións con Traballo en Galicia 6.254,61    
       
Gastos plan proxectos cooperación   52.930,90  
Convocatoria ONGD 17,84    
Programa Fundaçao Encontro 20.000,00    
Axudas de emerxencia      
- Emerxencia persoas refuxiadas ACNUR 11.855,00    
- Emerxencia alimentaria saharauí 6.000,00    
Proxecto pozos de auga en Nhamayabué 14.982,86    
Relanzamento do COCIDE 75,20    
       
Gastos plan comunicación   1.750,90  
Mantemento páxina web 133,10    
Deseño e impresión memorias 1.289,86    
Deseño e distribución online boletín IAF 241,95    
Organización do arquivo fotográfico e documental 85,99    
       
Imprevistos   3.086,33  
Visita delegación ministerial Guinea Bissau 651,27    
Participación no IV Foro Mundial de Desenvolvemento Económico Local 1.450,62    
Outros 984,44    
       
SUPERÁVIT  EXERCICIO 2017     22.362,03

Conta de resultados 2016

BALANCE ECONÓMICO 2016      
       
INGRESOS     227.863,09
       
Cotas de socios   190.181,65  
Cotas de socios 2016 190.181,65    
       
Cotas de socios anuladas      
Cota Concello de Moaña 2011 -1.446,50    
Cota Concello de Baiona 2013 -2.000,00    
Cota Concello de Melide 2013 -698,19    
Cotas Concello de Mos 2010-2011 -4.145,40    
Cotas Concello de Entrimo 2012-2013 -487,41    
Cota Concello de Monterroso 2011 -409,45    
Cota Concello de Salceda de Caselas 2013 -725,95    
Cotas Concello de Neda 2014-2015-2016 -1.854,01    
Cotas Concello de Mondoñedo 2011-2012 -833,16    
       
Subvencións proxectos de cooperación   40.000,00  
Subvención Xunta de Galicia 40.000,00    
       
Doazóns emerxencia   10,00  
Doazóns emerxencia Ecuador 10,00    
       
Ingresos proxecto europeo   10.271,47  
Ingresos proxecto europeo 10.271,47    
       
Ingresos excepcionais   0,04  
       
GASTOS     165.432,15
       
Gastos Correntes   63.572,17  
Gastos secretaría do Fondo (IGADI) 60.000,00    
Gastos asesoría 1.319,88    
Servizos profesionais independentes (rexistro) 31,45    
Gastos tinta impresora 129,91    
Servizos bancarios e similares 120,01    
Outros servizos 1.621,18    
Amortización inmovilizado 349,74    
       
Gastos proxecto europeo   7.692,35  
Gastos proxecto europeo 7.692,35    
       
Gastos Confederación de Fondos   2.048,04  
Gastos Confederación de Fondos 2.048,04    
       
Gastos plan fortalecemento   11.573,65  
Exposición 20 anos do Fondo Galego 11.573,65    
       
Gastos plan sensibilización   60.046,45  
Coordinación área sensibilización 24.000,00    
Encontros rede municipalista solidaria 2.551,70    
Estimulación asistencia asemblea xeral de socios 450,00    
Exposicións con actividades que faciliten a comprensión 8.606,89    
Contacontos 4.173,10    
Imaxes con fondo 1.387,26    
Tecendo polo cambio 2.442,10    
Workshop coa rede mozambicana de mulleres autarcas 10.691,92    
Workshop coa rede mozambicana de mulleres autarcas 5.743,48    
       
Gastos plan comunicación   2.499,49  
Elaboración 4 pressbooks 17,70    
Mantemento páxina web 171,40    
Deseño e impresión memorias 1.864,61    
Deseño e impresión memorias 100,80    
Cámara fotográfica 344,98    
       
Proxectos Emerxencia   18.000,00  
Proxecto post emerxencia Sáhara 10.000,00    
Proxecto post emerxencia Ecuador 10.000,00    
       
SUPERÁVIT  EXERCICIO 2016     62.430,94

Conta de resultados 2015

BALANCE ECONÓMICO 2015      
       
INGRESOS     171.014,28
       
Cotas de socios   177.610,47  
Cotas de socios 2015 170.401,63    
Cotas Concello Cangas 2008-2011 7.208,84    
       
Cotas de socios anuladas   -7.959,67  
Cota 2014 Vilagarcía de Arousa -2.270,51    
Cota 2009 Moaña -1.412,84    
Cota 2009 Mondoñedo -434,07    
Cota 2013 Monterroso -402,56    
Cota 2009 Ponteareas -1.712,79    
Cota 2013 Cambados -1.118,33    
Cota 2013 Samos -251,26    
Cota 2010 Santiago de Compostela -357,31    
       
Subvencións para cooperación directa   -7.636,52  
Anulac. subv. Concello Vigo  CD 2014 / CV/01 -7.636,52    
       
Subvencións proxectos de cooperación   -31.000,00  
Subvención Concello A Coruña -20.000,00    
Subvención Concello Pontevedra -11.000,00    
       
Organización actividades plan sensibilización   40.000,00  
Subvención Xunta Galicia 40.000,00    
       
GASTOS     211.468,60
     
Gastos Correntes   43.639,41  
Gastos secretaría do Fondo (IGADI) 40.000,00    
Gastos desprazamentos Secretaría Fondo 1.267,59    
Gastos asesoría 1.334,02    
Servizos profesionais independentes (rexistro) 52,00    
Servizos bancarios e similares 298,61    
Outros servizos 268,34    
Amortización inmobilizado 357,71    
Gastos excepcionais (recargo AEAT) 61,14    
       
Gastos proxecto europeo   6.104,35  
Gastos proxecto europeo 6.104,35    
       
Gastos misións técnicas   4.722,71  
Gastos misións técnicas 4.722,71    
       
Axudas monetarias proxectos de CD   78.334,09  
PCD /2015/CV/01 Cooperativa Sulada 29.691,75    
PCD/2015/CV/02 Cámara Sta Cruz 29.998,96    
PCD/2015/MZ/01 24.988,23    
Redución PCD/2014/NI/02 -320,18    
Redución PCD/2014/CV/01 -6.024,67    
       
Axudas monetarias proxectos de CI   -26,56  
Diferenza PCI /2014/HO/03 -27,00    
Diferenza PCI/2013/MZ/01 0,45    
Diferenza PCI/2013/CU/01 -0,01    
       
Axudas monetarias de emerxencia   10.000,00  
Axuda reconstrución de Gaza 10.000,00    
       
Gastos Plan Sensibilización 2015   68.694,60  
Servizos plan sensibilización 68.694,60    
       
DÉFICIT  EXERCICIO 2015     -40.454,32

Conta de resultados 2014

BALANCE ECONÓMICO 2014      
       
INGRESOS      296.955,31
       
Cotas de afiliados    194.620,82  
Cotas de socios 194.620,82    
       
Subvencións para Cooperación Directa   52.000,00  
Concello Vigo CD 2014 / CV/01  26.000,00    
Condello Vigo CD 2014 / NI/02 26.000,00    
       
Subvención proxecto Unión Europea    9.479,49  
       
Ingresos Emerxencia   855,00  
Aportación Filipinas Concello Lugo  855,00    
       
Organización actividades Plan Sensibilización    40.000,00  
Subvención Xunta Galicia  40.000,00    
       
GASTOS      363.070,82
       
Gastos Correntes    44.434,22  
Gastos Secretaría do Fondo (IGADI)  40.000,00    
Gastos asesoría  1.323,53    
Servizos bancarios e similares  170,91    
Amortización inmobilizado  549,50    
Gastos desprazamentos Conf. Fondos  1.201,14    
Gastos desprazamentos proxecto UE 1.189,14    
       
Axudas monetarias proxectos de CD    63.929,13  
Proxecto CD/2014/CV/01  32.000,00    
Proxecto CD/2014/NI /02  31.929,13    
       
Axudas monetarias proxectos de CI    152.237,83  
Proxecto CI/ 2014/NI /01 Amigos da Terra  29.918,31    
Proxecto CI/ 2014/GU /02 ASF 28.442,50    
Proxecto CI/ 2014/HO/03 ESF 28.443,47    
Proxecto CI / 2014/ IN /04 Implicadas 6.736,80    
Proxecto CI/ 2014 / PE /05 Intered  29.343,29    
Proxecto CI/ 2014 / NI /06 TDS 29.461,42    
Proxecto CI/2013/ES/01 (diferenza)  0,04    
Proxecto CI/2012/IN/02 (diferenza)  -108,00    
       
Axudas monetarias de emerxencia    30.000,00  
ACNUR - Tifón Filipinas  10.000,00    
UNRWA Reconstrución Gaza 10.000,00    
Asoc. Médica Hispano-Palestina Gaza 10.000,00    
       
Proxectos de Cooperación Cultural    3.500,00  
Proxecto Causas Comúns  3.500,00    
       
Gastos Plan Sensibilización 2014    68.969,64  
Fondo documental  10,99    
Envios Convenio FEGAMP  94,38    
Flyers Fondo Galego  134,00    
Gastos fotocopiadora  190,53    
Impresión Memoria 2013  1.249,93    
Remuneración técnico sensibilización  24.000,00    
Servizo de comunicación  13.310,00    
Servizos internet / Deseño gráfico  2.428,25    
Gastos desprazamentos Plan 2014  332,03    
Reprodución Exposición Cabo Verde  1.815,00    
Reparación paneis e despraz. Exposic.  1.239,37    
Gastos Vacacións con Traballo  1.333,52    
Xira a Tropa de Trapo  7.000,00    
Imaxes con Fondo  11.686,88    
Alén 2015  2.500,00    
Xornada ODM  1.644,76    
       
DÉFICIT EXERCICIO 2014      -66.115,51

Conta de resultados 2013

BALANCE ECONÓMICO 2013      
       
INGRESOS     331.652,33
       
Cotas de afiliados    199.052,33  
Cotas de socios 199.052,33    
       
Subvencións para Cooperación Directa   108.600,00  
Concello Vigo CD Emerxencia 2010/HT/01 54.000,00    
Concello Vigo CD 2013 / CV/01 Sta Cruz 29.600,00    
Condello Vigo CD 2013/CV/02 Porto Novo 25.000,00    
       
Ingresos Emerxencia   6.000,00  
Aportación Concello Narón Filipinas 6.000,00    
       
Organización actividades Plan Sensibilizacion   18.000,00  
Contratación Xunta de Galicia 18.000,00    
       
GASTOS      304.593,53
       
Gastos Correntes   40.049,96  
Gastos Secretaría do Fondo (IGADI)  40.000,00    
Gastos asesoría  1.399,24    
Servizos bancarios e similares  295,65    
Gastos Confederación de Fondos  1.389,66    
Compensación Gastos Confeder. Fondos  -3.602,66    
Amortización inmobilizado  568,07    
       
Axudas monetarias proxectos de CD  113.902,67    
Proxecto CD 2013/CV/01 Sta Cruz  31.536,57    
Proxecto CD 2013/CV/02 Porto Novo  26.598,23    
Proxecto CD 2010/HT/ 01  55.767,87    
       
Axudas monetarias proxectos de CI 76.808,29    
Proxecto CI/2013/MZ/01 Ecos do Sur  17.999,38    
Proxecto CI/2013/ES/01 Agareso  29.345,76    
Proxecto CI/2013/CU/01 ACPP  29.463,15    
       
Axudas monetarias de emerxencia   10.000,00  
ACNUR - Tifón Filipinas  10.000,00    
       
Gastos Plan Sensibilización    63.832,61  
Compra papel logotipo  45,98    
Gastos fotocopiadora  250,85    
Impresión Memoria 2012  1.537,91    
Remuneración técnico sensibilización  24.000,00    
Servizo de comunicación  10.890,00    
Servizos internet / Deseño gráfico  336,38    
Servizos correo e mensaxería  22,73    
Gastos desprazamentos Plan 2013  977,40    
Gastos Exposición Cabo Verde  2.568,17    
Gastos Vacacións con Traballo  1.840,02    
Desprazamentos, aloxamento e
manutención Xornadas Irmandade 
5.680,62
   
Gastos publicidade Xornadas  1.332,55    
Obradoiros Compra pública  3.500,00    
Obradoiros Radio e dereitos humanos 3.500,00    
Xira a Tropa de Trapo 7.350,00    
       
EXCEDENTE EXERCICIO 2013      27.058,80

Conta de resultados 2012
BALANCE ECONOMICO 2012
             
             
  INGRESOS       245.736,00
             
  Cotas de Afiliados     145.549,05  
  Cotas de Socios   145.549,05    
             
  Subvencións para Cooperación Directa 40.171,95  
  Sub. Concello Vigo PCD 2012 NI 01 53.661,14    
  Dev. Sub. Dep. Coruña PCD CV 2008 -5.210,79    
  Dev. Sub. Con. Vigo PCD 2011 NI 01 -8.278,40    
             
  Ingresos Emerxencia     15,00  
  Ingresos emerxencia Corno Africa 15,00    
             
  Subvencións Plan Sensibilización   60.000,00  
  Subv. Plan Sensibilización   60.000,00    
             
             
  GASTOS         234.448,03
             
  Gastos Correntes     44.018,25  
  Gastos secretaria do Fondo (IGADI) 40.000,00    
  Gastos mantemento fotocopiadora 312,37    
  Gastos Asesoria   1.820,93    
  Servicios bancarios e similares 973,14    
  Servicios de Hosting Web   345,00    
  Amortizacion inmobilizado   566,81    
             
             
  Axudas monetarias proxectos de C.D. 45.975,85  
  INPRHU- Nicaragua 2012   54.661,15    
  Reducc. PCD 2011 NI 01   -8.685,30    
             
  Axudas monetarias proxectos de C.I.   61.916,86  
  IND- India 2012   6.730,96    
  TDS-Nicaragua 2012   16.983,58    
  ESF-Honduras 2012   18.202,32    
  ADT-Nicaragua 2012   20.000,00    
             
  Axudas monetarias de emerxencia   10.512,00  
  Misión ident. Proz Haití   2.668,00    
  ACNUR-Corno de Africa   425,00    
  Avaliacion proxecto Haití   7.419,00    
             
             
  Gastos Plan Sensibilizacion   72.025,07  
  Material oficina   863,55    
  Correos e mensaxeria   236,67    
  Impresions publicacions   7.971,60    
  Compra libros e videos   123,16    
  Remuneracion tecnico sensibilizacion 24.800,00    
  Servicio de comunicación   10.600,34    
  DVD 15 anos   3.226,00    
  A Tropa de Trapo   7.000,00    
  Gastos desprazamentos persoal 2.799,47    
  Gastos manutencion desprazamentos 1.222,66    
  Gastos de viaxes   7.134,35    
  Outros gastos plan sensibilizacion 1.084,06    
  Servizos profesionais independientes 4.963,21    
             
  EXCEDENTE EXERCICIO 2012    
             
             
             
             
            11.287,97

Conta de resultados 2011INGRESOS          
Cotas de afiliados (721)                                210.283,55 €
  Cotas de Socios (*)            210.283,55 €  
Subvencións para Cooperación Directa (725)                              158.010,84 €
  Subv. PCD/2011/NI/01              52.000,00 €  
  Subv. PCD/2011/CV/37              46.000,00 €  
  Subv. Plan Sensibilización 2011            60.000,00 €  
  Subv. Concellos Emerxencia Haití (**)                    10,84 €  
Doazóns e Legados afectos a actividade propia do FONDO (726)                               25.745,24 €
  Aportacións de Particulares a Emerxencia Haití           23.000,00 €  
  Aportacións de Particulares a Emerxencia Corno de África                410,00 €  
  Compensación de Gastos de Desprazamentos            2.335,24 €  
Ingresos financeiros (769)                                            3,46 €
  Xuros Ctas. bancarias                        3,46 €  
(*) Cálculo das cotas dos socios que non están realmente ingresadas na súa totalidade  
(**) Existen aínda achegas comprometidas sen liquidar    
    TOTAL INGRESOS                       394.043,09 €
             
GASTOS          
Traballos realizados por outras entidades (607)                                 45.637,58 €
  Gasto Secretaría Técnica              45.637,58 €  
Mantementos e conservación                                        207,56 €
  Mantemento da Fotocopiadora                  207,56 €  
Servizos profesionais independentes (623)                                 14.505,48 €
  Asesoría                   2.153,22 €  
  Gasto Servizos de Internet e mantemento de Ofimática            1.099,98 €  
  Gasto Servizos de Deseño Sensibilización                768,00 €  
  Gasto Servizos de Comunicación Sensibilización          10.310,68 €  
  Outros Profesionais                    173,60 €  
Servizos bancarios e similares (626)                                     2.094,90 €
  Comisións de Mantemento, Administración, Transferencias…            2.094,90 €  
Outros gastos (629)                                     65.908,94 €
  Gasto de Materiais Sensibilización                  525,17 €  
  Gasto de Impresións              10.996,44 €  
    Gasto de Impresións Sensibilización          10.685,72 €  
    Gasto de Impresións Fondo                310,72 €  
  Gasto de Persoal Sensibilización            24.412,62 €  
  Gasto Actividades Sensibilización            14.444,33 €  
  Gastos de Desprazamentos              14.508,81 €  
    Gasto de Desprazamento Sensibilización            8.028,54 €  
    Gasto de Desprazamento Fondo     
    (Confederación de Fondos, CE…)            3.611,05 €  
    Gasto de Desprazamento Proxectos            2.869,22 €  
  Gasto de Correos e Mensaxería                  757,10 €  
  Outros gastos                      264,47 €  
Impostos (630)                                            26,39 €
  Impostos e Taxas                      26,39 €  
Axudas monetarias a proxectos e entidades. Cooperación directa (651)                            208.127,77 €
  Prox. INPRHU - Nicaragua 2011            58.189,64 €  
  Prox. CM PAUL - Cabo Verde 2011            48.000,00 €  
  Prox. SKDK - HAITÍ (***)            101.938,13 €  
Gastos excepcionales (678)                                            0,08 €
  Gastos Extraordinarios                        0,08 €  
Amortización inmobilizado (681)                                        558,85 €
  Amortización Inmobilizado Material                  558,85 €  
(***) En 2010 comenzouse a recadar fondos para esta emerxencia. O proxecto remata en 2012.  
    TOTAL GASTOS                       337.067,55 €
             
    Saldo positivo 2011         56.975,54 €

Conta de resultados 2010 
GASTOS          
Traballos realizados por Outras Entidades (607)                              65.095,19 €
  Gasto Secretaría Técnica                 61.555,19 €  
  Outros Servizos Sensibilización (Mantemento Web)               3.540,00 €  
Mantementos e Conservación (622)                                     450,35 €
  Mantemento da Fotocopiadora                      450,35 €  
Servizos Profesionais Independentes (623)                              47.481,25 €
  Asesoría                      2.040,66 €  
  Outros profesionais                   9.947,31 €  
  Gasto Servizos de Internet e mantemento de Ofimática                  405,62 €  
  Gasto Servizos de Deseño Sensibilización                 5.494,68 €  
  Gasto Servizos de Comunicación Sensibilización               7.732,98 €  
  Gasto Actividades Sensibilización                 21.860,00 €  
Servizos Bancarios e Similares (626)                                  1.893,56 €
  Comisións                     1.893,56 €  
Outros Gastos (629)                                  67.812,23 €
  Aportacións á Confederación de Fondos                 4.067,60 €  
  Gasto de Materiais Sensibilización                    611,44 €  
  Gasto de Impresións                   8.552,81 €  
    Gasto de Impresións Sensibilización               6.933,49 €  
    Gasto de Impresións Fondo                    147,32 €  
    Gasto de Impresións Proxectos               1.472,00 €  
  Gasto de Persoal Sensibilización                 24.339,76 €  
  Gasto de Desprazamentos                 24.678,28 €  
    Gasto de Desprazamento Sensibilización             13.109,93 €  
    Gasto de Desprazamento Proxectos               3.975,24 €  
    Gasto de Desprazamento Comisión Executiva               7.593,11 €  
      Desprazamentos Ordinarios               1.302,82 €  
      Desprazamentos Extraordinarios               6.290,29 €  
  Gasto de Correos e Mensaxería                   1.191,80 €  
  Outros Gastos                     4.370,54 €  
Axudas Monetarias a Proxectos e Entidades (651)                            250.818,00 €
  Prox. Cámara Municipal de Maio - Cabo Verde 2010             44.200,00 €  
  Prox. Cámara Municipal de Paul - Cabo Verde 2010             49.500,00 €  
  Prox. PNUD - Mozambique 2010             62.643,00 €  
  Prox. Amigos ESCAES-Perú - Perú 2010               35.000,00 €  
  Prox. Cámara Municipal de Brava - Cabo Verde 2010             12.000,00 €  
  Prox. AXUNICA - Nicaragua 2010               6.000,00 €  
  Prox. Asoc. de Municipios da Illa de Santo Antón - Cabo Verde 2010             41.475,00 €  
Amortización Inmobilizado (681)                                     324,50 €
  Amortización Inmobilizado Material                    324,50 €  
    TOTAL GASTOS                         433.875,08 €
INGRESOS          
Cotas de Afiliados (721)                              179.933,54 €
  Cotas de Socios (*)               179.933,54 €  
Subvencións para Cooperación Directa (725)                            314.998,59 €
  Subv. PCD/2010/MZ/01                 62.643,04 €  
  Subv. PCD/2010/CV/27                 48.708,00 €  
  Subv. PCD/2010/CV/02                 55.000,00 €  
  Subv. PCD/2010/CV/32                   6.000,00 €  
  Subv. PCD/2010/CV/33                 40.000,00 €  
  Subv. Seminario CV                 10.000,00 €  
  Subv. Plan Sensibilización 2010                 60.000,00 €  
  Subv. Concellos Emerxencia Haití (**)               32.647,55 €  
Donacións e Legados Afectos a Actividade Propia (726)                            69.074,41 €
  Aportacións de Concellos a Emerxencia Haití (**)             57.136,30 €  
  Aportacións de Particulares a Emerxencia Haití (**)               4.398,22 €  
  Compensación de Gastos por Desprazamentos               6.739,89 €  
  Aportacións e Donativos                      800,00 €  
Ingresos financeiros (769)                                       15,76 €
  Xuros Contas Bancarias                        15,76 €  
Ingresos Extraordinarios (778)                                  4.200,00 €
  Ingresos Extraordinarios                   4.200,00 €  
(*) Cálculo das cotas dos socios que non están realmente ingresadas na súa totalidade    
(**) Ingresos ainda sen executar debido a complicada situación no Haití. Estes e outros ingresos pendentes serán executados a partir de 2011
    TOTAL INGRESOS                         568.222,30 €
    Saldo Positivo 2010                      134.347,22 €

Conta de resultados 2009GASTOS          
Traballos realizados por outras entidades (607)                     65.515,19 €
  Gastos de administración e secretaría do Fondo              61.555,19 €  
  Outros servizos                3.960,00 €  
Servizos profesionais independentes (623)                     10.413,50 €
  Asesoría                       1.827,88 €  
  Outros profesionais                    8.585,62 €  
Servizos bancarios e similares (626)                         2.354,54 €
  Comisións cobro recibos, mantemento e administración                2.354,54 €  
Outros gastos (629)                       105.096,67 €
  Aportacións á confederación de fondos                4.468,67 €  
  Gastos de materiais                    3.268,95 €  
  Gastos trípticos e impresións                13.682,57 €  
  Gastos de sensibilización (Persoal e outros)              39.327,24 €  
  Gastos de desprazamentos                36.150,61 €  
  Gastos correos e mensaxería                  1.268,73 €  
  Outros gastos                    4.511,44 €  
  Gastos seminarios                    2.418,46 €  
Impostos (63_)                                    2,89 €
  Impostos                             2,89 €  
Axudas monetarias a proxectos e entidades (651)                   694.651,22 €
  Prox. UNRWA - Siria 09            185.000,00 €  
  Prox. Oficina Conservador - Cuba 09              87.588,00 €  
  Prox. Arquitectos Sen Fronteiras - Mozambique 09              49.954,50 €  
  Prox. Implicad@s no Desenvolvemento - Etiopia 09              26.372,00 €  
  Prox. Paz e Desenvolvemento - Nicaragua 09              50.000,00 €  
  Prox. Solidariedade Galega - Nicaragua 09              24.000,00 €  
  Prox. C.M. de Maio - CV 09              26.284,97 €  
  Prox. CEPRODE - Perú 09              50.000,00 €  
  Prox. Tierra de Niñ@s - Perú 09              46.068,94 €  
  Prox. C.M. de Paul - CV 09              42.839,20 €  
  Prox. C.M. de San Filipe - CV 09              73.568,61 €  
  Prox. UNRWA - Gaza 09              29.475,00 €  
  Prox. Rural Consulting - Mozambique 09                3.500,00 €  
Gastos excepcionais (678)                              310,00 €
  Gastos excepcionais                       310,00 €  
    TOTAL GASTOS                878.344,01 €
INGRESOS          
Cotas de afiliados (721)                       191.691,99 €
  Cotas de socios (*)                191.691,99 €  
Subvencións para Cooperación Directa (725)                   601.167,00 €
  Subv. PCD/SIRIA/CVS/2009              200.000,00 €  
  Subv. PCD/CUBA/DXCE/2009                90.192,00 €  
  Subv. PCD/CV1/DXCECU/2009                28.487,00 €  
  Subv. PCD/PERU1/DXCECU/2009              54.006,00 €  
  Subv. PCD/PERU2/DXCECU/2009              45.811,00 €  
  Subv. PCD/CV2/DXCECU/2009                46.661,00 €  
  Subv. PCD/CV/VIGO/2009                70.000,00 €  
  Subv. PCD/MOZ/DXCECU/2009                10.000,00 €  
  Subv. PLAN SENSIBILIZACIÓN              56.010,00 €  
Doazóns e Legados afectos a actividade propia do FONDO (726)                   31.371,46 €
  Aportacións de particulares a Emerxencias - GAZA              30.386,00 €  
  Compensación de gastos de desprazamentos                   975,46 €  
  Aportacións, donativos                         10,00 €  
Ingresos financeiros (769)                                17,95 €
  Xuros Ctas. bancarias                         17,95 €  
(*) Cálculo das cotas dos socios que non están realmente ingresadas na súa totalidade  
    TOTAL INGRESOS                824.248,40 €
    Saldo Negativo 2009       54.095,61 €

Conta de resultados 2008

AnexoTamaño
fondo_galego_balance_2008.pdf19.13 KB

Conta de resultados 2007

AnexoTamaño
fondo_galego_balance_2007.pdf20.72 KB

Conta de resultados 2006

AnexoTamaño
fondo_galego_balance_2006.pdf9.62 KB

Conta de resultados 2005

AnexoTamaño
fondo_galego_balance_2005.pdf9.24 KB

Conta de resultados 2004

AnexoTamaño
fondo_galego_balance_2004.pdf10 KB