Aviso:

[Pechar}


Baiona 2013-03-27

PRÁCTICAS NO FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE

1. OBXETO DA CONVOCATORIA

O FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE (www.fondogalego.org) convoca unha praza para a realización de prácticas formativas e non retribuídas. 

A devandita formación práctica terá como obxectivo afondar no coñecemento directo do funcionamento da cooperación municipalista, promovendo o desenvolvemento profesional e a inserción laboral no eido da cooperación ao desenvolvemento.

2. DURACIÓN

A duración das prácticas será de 600 horas.

3. REQUISITOS DOS ASPIRANTES

As prácticas están dirixidas a persoas interesadas na cooperación internacional ao desenvolvemento, preferentemente con experiencia nalgún dos seus ámbitos.

4. SOLICITUDES

A solicitude de praza farase por escrito a info@igadi.org, achegando carta de motivación e CV.

5. PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES

As solicitudes poderán presentarse do 1 ata o día 22 de abril de 2013 (ámbolos dous inclusive). 

6. NOTIFICACIÓNS DOS ACTOS DERIVADOS DA PRESENTE CONVOCATORIA

Efectuaranse a través de correo electrónico.

7. ADMISIÓN

Unha vez finalizado o prazo de presentación de solicitudes, publicarase na web do Fondo Galego a relación provisoria de aspirantes admitidos e excluídos.

8. SELECCIÓN

No proceso de asignación das prácticas garantiranse os principios de publicidade, igualdade, obxectividade e mérito dos aspirantes.

9. CERTIFICACIÓN

O Fondo Galego expedirá unha certificación ao remate das prácticas onde se fará constar a avaliación correspondente.

10. RELACIÓN

As prácticas non terán en ningún caso carácter laboral nin a consideración de contrato en prácticas, aprendizaxe, tempo parcial ou calquera outra modalidade existente.

Fondo Galego, 27 de marzo de 2013

PRÁCTICAS NO FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE