Aviso:

[Pechar}Conta de resultados 2010 
GASTOS          
Traballos realizados por Outras Entidades (607)                              65.095,19 €
  Gasto Secretaría Técnica                 61.555,19 €  
  Outros Servizos Sensibilización (Mantemento Web)               3.540,00 €  
Mantementos e Conservación (622)                                     450,35 €
  Mantemento da Fotocopiadora                      450,35 €  
Servizos Profesionais Independentes (623)                              47.481,25 €
  Asesoría                      2.040,66 €  
  Outros profesionais                   9.947,31 €  
  Gasto Servizos de Internet e mantemento de Ofimática                  405,62 €  
  Gasto Servizos de Deseño Sensibilización                 5.494,68 €  
  Gasto Servizos de Comunicación Sensibilización               7.732,98 €  
  Gasto Actividades Sensibilización                 21.860,00 €  
Servizos Bancarios e Similares (626)                                  1.893,56 €
  Comisións                     1.893,56 €  
Outros Gastos (629)                                  67.812,23 €
  Aportacións á Confederación de Fondos                 4.067,60 €  
  Gasto de Materiais Sensibilización                    611,44 €  
  Gasto de Impresións                   8.552,81 €  
    Gasto de Impresións Sensibilización               6.933,49 €  
    Gasto de Impresións Fondo                    147,32 €  
    Gasto de Impresións Proxectos               1.472,00 €  
  Gasto de Persoal Sensibilización                 24.339,76 €  
  Gasto de Desprazamentos                 24.678,28 €  
    Gasto de Desprazamento Sensibilización             13.109,93 €  
    Gasto de Desprazamento Proxectos               3.975,24 €  
    Gasto de Desprazamento Comisión Executiva               7.593,11 €  
      Desprazamentos Ordinarios               1.302,82 €  
      Desprazamentos Extraordinarios               6.290,29 €  
  Gasto de Correos e Mensaxería                   1.191,80 €  
  Outros Gastos                     4.370,54 €  
Axudas Monetarias a Proxectos e Entidades (651)                            250.818,00 €
  Prox. Cámara Municipal de Maio - Cabo Verde 2010             44.200,00 €  
  Prox. Cámara Municipal de Paul - Cabo Verde 2010             49.500,00 €  
  Prox. PNUD - Mozambique 2010             62.643,00 €  
  Prox. Amigos ESCAES-Perú - Perú 2010               35.000,00 €  
  Prox. Cámara Municipal de Brava - Cabo Verde 2010             12.000,00 €  
  Prox. AXUNICA - Nicaragua 2010               6.000,00 €  
  Prox. Asoc. de Municipios da Illa de Santo Antón - Cabo Verde 2010             41.475,00 €  
Amortización Inmobilizado (681)                                     324,50 €
  Amortización Inmobilizado Material                    324,50 €  
    TOTAL GASTOS                         433.875,08 €
INGRESOS          
Cotas de Afiliados (721)                              179.933,54 €
  Cotas de Socios (*)               179.933,54 €  
Subvencións para Cooperación Directa (725)                            314.998,59 €
  Subv. PCD/2010/MZ/01                 62.643,04 €  
  Subv. PCD/2010/CV/27                 48.708,00 €  
  Subv. PCD/2010/CV/02                 55.000,00 €  
  Subv. PCD/2010/CV/32                   6.000,00 €  
  Subv. PCD/2010/CV/33                 40.000,00 €  
  Subv. Seminario CV                 10.000,00 €  
  Subv. Plan Sensibilización 2010                 60.000,00 €  
  Subv. Concellos Emerxencia Haití (**)               32.647,55 €  
Donacións e Legados Afectos a Actividade Propia (726)                            69.074,41 €
  Aportacións de Concellos a Emerxencia Haití (**)             57.136,30 €  
  Aportacións de Particulares a Emerxencia Haití (**)               4.398,22 €  
  Compensación de Gastos por Desprazamentos               6.739,89 €  
  Aportacións e Donativos                      800,00 €  
Ingresos financeiros (769)                                       15,76 €
  Xuros Contas Bancarias                        15,76 €  
Ingresos Extraordinarios (778)                                  4.200,00 €
  Ingresos Extraordinarios                   4.200,00 €  
(*) Cálculo das cotas dos socios que non están realmente ingresadas na súa totalidade    
(**) Ingresos ainda sen executar debido a complicada situación no Haití. Estes e outros ingresos pendentes serán executados a partir de 2011
    TOTAL INGRESOS                         568.222,30 €
    Saldo Positivo 2010                      134.347,22 €

Conta de resultados 2010