Aviso:

[Pechar}Conta de resultados 2011INGRESOS          
Cotas de afiliados (721)                                210.283,55 €
  Cotas de Socios (*)            210.283,55 €  
Subvencións para Cooperación Directa (725)                              158.010,84 €
  Subv. PCD/2011/NI/01              52.000,00 €  
  Subv. PCD/2011/CV/37              46.000,00 €  
  Subv. Plan Sensibilización 2011            60.000,00 €  
  Subv. Concellos Emerxencia Haití (**)                    10,84 €  
Doazóns e Legados afectos a actividade propia do FONDO (726)                               25.745,24 €
  Aportacións de Particulares a Emerxencia Haití           23.000,00 €  
  Aportacións de Particulares a Emerxencia Corno de África                410,00 €  
  Compensación de Gastos de Desprazamentos            2.335,24 €  
Ingresos financeiros (769)                                            3,46 €
  Xuros Ctas. bancarias                        3,46 €  
(*) Cálculo das cotas dos socios que non están realmente ingresadas na súa totalidade  
(**) Existen aínda achegas comprometidas sen liquidar    
    TOTAL INGRESOS                       394.043,09 €
             
GASTOS          
Traballos realizados por outras entidades (607)                                 45.637,58 €
  Gasto Secretaría Técnica              45.637,58 €  
Mantementos e conservación                                        207,56 €
  Mantemento da Fotocopiadora                  207,56 €  
Servizos profesionais independentes (623)                                 14.505,48 €
  Asesoría                   2.153,22 €  
  Gasto Servizos de Internet e mantemento de Ofimática            1.099,98 €  
  Gasto Servizos de Deseño Sensibilización                768,00 €  
  Gasto Servizos de Comunicación Sensibilización          10.310,68 €  
  Outros Profesionais                    173,60 €  
Servizos bancarios e similares (626)                                     2.094,90 €
  Comisións de Mantemento, Administración, Transferencias…            2.094,90 €  
Outros gastos (629)                                     65.908,94 €
  Gasto de Materiais Sensibilización                  525,17 €  
  Gasto de Impresións              10.996,44 €  
    Gasto de Impresións Sensibilización          10.685,72 €  
    Gasto de Impresións Fondo                310,72 €  
  Gasto de Persoal Sensibilización            24.412,62 €  
  Gasto Actividades Sensibilización            14.444,33 €  
  Gastos de Desprazamentos              14.508,81 €  
    Gasto de Desprazamento Sensibilización            8.028,54 €  
    Gasto de Desprazamento Fondo     
    (Confederación de Fondos, CE…)            3.611,05 €  
    Gasto de Desprazamento Proxectos            2.869,22 €  
  Gasto de Correos e Mensaxería                  757,10 €  
  Outros gastos                      264,47 €  
Impostos (630)                                            26,39 €
  Impostos e Taxas                      26,39 €  
Axudas monetarias a proxectos e entidades. Cooperación directa (651)                            208.127,77 €
  Prox. INPRHU - Nicaragua 2011            58.189,64 €  
  Prox. CM PAUL - Cabo Verde 2011            48.000,00 €  
  Prox. SKDK - HAITÍ (***)            101.938,13 €  
Gastos excepcionales (678)                                            0,08 €
  Gastos Extraordinarios                        0,08 €  
Amortización inmobilizado (681)                                        558,85 €
  Amortización Inmobilizado Material                  558,85 €  
(***) En 2010 comenzouse a recadar fondos para esta emerxencia. O proxecto remata en 2012.  
    TOTAL GASTOS                       337.067,55 €
             
    Saldo positivo 2011         56.975,54 €

Conta de resultados 2011