Aviso:

[Pechar}Conta de resultados 2014

BALANCE ECONÓMICO 2014      
       
INGRESOS      296.955,31
       
Cotas de afiliados    194.620,82  
Cotas de socios 194.620,82    
       
Subvencións para Cooperación Directa   52.000,00  
Concello Vigo CD 2014 / CV/01  26.000,00    
Condello Vigo CD 2014 / NI/02 26.000,00    
       
Subvención proxecto Unión Europea    9.479,49  
       
Ingresos Emerxencia   855,00  
Aportación Filipinas Concello Lugo  855,00    
       
Organización actividades Plan Sensibilización    40.000,00  
Subvención Xunta Galicia  40.000,00    
       
GASTOS      363.070,82
       
Gastos Correntes    44.434,22  
Gastos Secretaría do Fondo (IGADI)  40.000,00    
Gastos asesoría  1.323,53    
Servizos bancarios e similares  170,91    
Amortización inmobilizado  549,50    
Gastos desprazamentos Conf. Fondos  1.201,14    
Gastos desprazamentos proxecto UE 1.189,14    
       
Axudas monetarias proxectos de CD    63.929,13  
Proxecto CD/2014/CV/01  32.000,00    
Proxecto CD/2014/NI /02  31.929,13    
       
Axudas monetarias proxectos de CI    152.237,83  
Proxecto CI/ 2014/NI /01 Amigos da Terra  29.918,31    
Proxecto CI/ 2014/GU /02 ASF 28.442,50    
Proxecto CI/ 2014/HO/03 ESF 28.443,47    
Proxecto CI / 2014/ IN /04 Implicadas 6.736,80    
Proxecto CI/ 2014 / PE /05 Intered  29.343,29    
Proxecto CI/ 2014 / NI /06 TDS 29.461,42    
Proxecto CI/2013/ES/01 (diferenza)  0,04    
Proxecto CI/2012/IN/02 (diferenza)  -108,00    
       
Axudas monetarias de emerxencia    30.000,00  
ACNUR - Tifón Filipinas  10.000,00    
UNRWA Reconstrución Gaza 10.000,00    
Asoc. Médica Hispano-Palestina Gaza 10.000,00    
       
Proxectos de Cooperación Cultural    3.500,00  
Proxecto Causas Comúns  3.500,00    
       
Gastos Plan Sensibilización 2014    68.969,64  
Fondo documental  10,99    
Envios Convenio FEGAMP  94,38    
Flyers Fondo Galego  134,00    
Gastos fotocopiadora  190,53    
Impresión Memoria 2013  1.249,93    
Remuneración técnico sensibilización  24.000,00    
Servizo de comunicación  13.310,00    
Servizos internet / Deseño gráfico  2.428,25    
Gastos desprazamentos Plan 2014  332,03    
Reprodución Exposición Cabo Verde  1.815,00    
Reparación paneis e despraz. Exposic.  1.239,37    
Gastos Vacacións con Traballo  1.333,52    
Xira a Tropa de Trapo  7.000,00    
Imaxes con Fondo  11.686,88    
Alén 2015  2.500,00    
Xornada ODM  1.644,76    
       
DÉFICIT EXERCICIO 2014      -66.115,51
Conta de resultados 2014