Aviso:

[Pechar}Conta de resultados 2015

BALANCE ECONÓMICO 2015      
       
INGRESOS     171.014,28
       
Cotas de socios   177.610,47  
Cotas de socios 2015 170.401,63    
Cotas Concello Cangas 2008-2011 7.208,84    
       
Cotas de socios anuladas   -7.959,67  
Cota 2014 Vilagarcía de Arousa -2.270,51    
Cota 2009 Moaña -1.412,84    
Cota 2009 Mondoñedo -434,07    
Cota 2013 Monterroso -402,56    
Cota 2009 Ponteareas -1.712,79    
Cota 2013 Cambados -1.118,33    
Cota 2013 Samos -251,26    
Cota 2010 Santiago de Compostela -357,31    
       
Subvencións para cooperación directa   -7.636,52  
Anulac. subv. Concello Vigo  CD 2014 / CV/01 -7.636,52    
       
Subvencións proxectos de cooperación   -31.000,00  
Subvención Concello A Coruña -20.000,00    
Subvención Concello Pontevedra -11.000,00    
       
Organización actividades plan sensibilización   40.000,00  
Subvención Xunta Galicia 40.000,00    
       
GASTOS     211.468,60
     
Gastos Correntes   43.639,41  
Gastos secretaría do Fondo (IGADI) 40.000,00    
Gastos desprazamentos Secretaría Fondo 1.267,59    
Gastos asesoría 1.334,02    
Servizos profesionais independentes (rexistro) 52,00    
Servizos bancarios e similares 298,61    
Outros servizos 268,34    
Amortización inmobilizado 357,71    
Gastos excepcionais (recargo AEAT) 61,14    
       
Gastos proxecto europeo   6.104,35  
Gastos proxecto europeo 6.104,35    
       
Gastos misións técnicas   4.722,71  
Gastos misións técnicas 4.722,71    
       
Axudas monetarias proxectos de CD   78.334,09  
PCD /2015/CV/01 Cooperativa Sulada 29.691,75    
PCD/2015/CV/02 Cámara Sta Cruz 29.998,96    
PCD/2015/MZ/01 24.988,23    
Redución PCD/2014/NI/02 -320,18    
Redución PCD/2014/CV/01 -6.024,67    
       
Axudas monetarias proxectos de CI   -26,56  
Diferenza PCI /2014/HO/03 -27,00    
Diferenza PCI/2013/MZ/01 0,45    
Diferenza PCI/2013/CU/01 -0,01    
       
Axudas monetarias de emerxencia   10.000,00  
Axuda reconstrución de Gaza 10.000,00    
       
Gastos Plan Sensibilización 2015   68.694,60  
Servizos plan sensibilización 68.694,60    
       
DÉFICIT  EXERCICIO 2015     -40.454,32

Conta de resultados 2015